Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi de la normativa relativa als drets i deures dels treballadors i dels empresaris en el marc de les seves relacions laborals, particularment, contractes de treball, condicions de treball i acomiadaments. L'assignatura també analitza les relacions col·lectives de treball entre representants dels treballadors a les empreses i la patronal, o dit d'una altra manera, l'estudi de la legislació sindical. En aquest àmbit s'estudien els convenis col·lectius, la participació dels treballadors a l'empresa i el dret de vaga.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
IGNACIO CAMOS VICTORIA  / LUIS RAMOS POLEY
Idioma de les classes:
Català (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 10:30-12, dj 10:30-12

Competències

  • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
  • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
  • Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions jurídiques principals en relació amb els continguts de cada matèria.
  • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.
  • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.

Continguts

1. 1. PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ. ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LA LLEI DE L'ESTATUT DELS TREBALLADORS DE 1995.

2. Lliçó 1. Introducció del Dret del Treball. Anàlisi sobre el tipus de treball al qual s'aplica la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

3. Lliçó 2. Principis d’aplicació del Dret del Treball. Drets i Deures bàsics en la relació laboral

4. SEGONA PART: LA RELACIÓ INDIVIDUAL DE TREBALL.

5. Lliçó 3. Contractes de treball. Modalitats. Contingut del contracte: dades per a l'ingrés a l'empresa.

6. Lliçó 4. Desenvolupament de la relació individual de treball: regulació de les condicions de treball. 4.1. Salari. 4.2. Temps de treball. Jornada i horari. 4.3. Modificaicons de les condicions de treball. 4.4. Garanties per canvi d'empresari. 4.5. Suspensió de la relació laboral.

7. Lliçó 5. Terminació de la relaicó laboral: extinció del contracte; acomiadament. Faltes i sancions dels treballadors.

8. TERCERA PART: RELACIONS COL•LECTIVES DE TREBALL: EL DRET SINDICAL.

9. Lliçó 6. Drets de representació col•lectiva i dret de reunió dels treballadors a l'empresa.

10. Lliçó 7. La negociació col•lectiva i els convenis col•lectius.

11. Lliçó 8. Conflictes col•lectius (El dret de vaga).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50 50 100
Prova d'avaluació 50 50 100
Total 100 100 200

Bibliografia

  • Montoya Melgar, Alfredo (2009 ). Derecho del trabajo (30ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Estudi de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. A l’examen final hi haurà una part de l’examen que serà la realització d’un test dels arts. 1 a 60 d’aquesta llei. Valoració: 1/3 de la nota final. Estudi de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. A l’examen final hi haurà una part de l’examen que serà la realització d’un test dels arts. 1 a 60 d’aquesta llei. Valoració: 1/3 de la nota final. 50
Realització de classes pràctics per comprovar com s’aplica la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Aquest sistema de pràctiques és d’avaluació continua. LLiurament d'una pràctica treballada individualment. Valoració: 1/3 Realització de classes pràctics per comprovar com s’aplica la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Aquest sistema de pràctiques és d’avaluació continua. LLiurament d'una pràctica treballada individualment. Valoració: 1/3 50

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà en funció de les dues tasques següents:

a) De la part "pràctica" de l'assignatura (valor del 50% de la nota final), presentació d'un treball per part dels estudiants sobre algun supòsits reals inclòs en el dossier de pràctiques. En els treballs es resoldran conflictes entre empresaris i treballadors.

La no presentació o realització de treballs pràctics durant el curs no serà recuperable.

Per superar l’assignatura és condició necessària haver assistit a les sessions pràctiques, haver lliurat un treballs pràctics. De manera que aquells estudiants que no assisteixin a les classes pràctiques o no lliurin els treballs corresponents, obtindran a l'assignatura un NO PRESENTAT.

La nota d'aquesta part pràctica, tot i que sigui un suspès, farà mitja amb l'examen teòric.

b) Realització d'un estudi teòric sobre la Llei de l'Estatut dels Treballadors. La nota d’aquest examen equivaldrà al (50% de la nota final). L'examen consistirà en un examen test. Les respostes negatives es penalitzaran.

c) L'examen de recuperació de l'assignatura només serà per aquelles persones que hagin suspès l'avaluació continua. L'examen només serà de la part de l'estudi teòri

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquelles persones que no assisteixin a les classes pràctiques o no lliurin els corresponents treballs, obtindran de l'assignatura un NO PRESENTAT.

Observacions

L'estudi de la Llei de l'Estatut dels Treballadors és la base de l'assignautra Dret Laboral. Es recomana als estudiants la seva adquisició a l'inici del curs, d'acord amb les explicacions que doni el professor responsable al seu començament.

Assignatures recomanades

  • Seguretat social