Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi i anàlisi dels diferents tipus d'actius financers. Fonaments de la valoració d'actius i l'anàlisi de la rendibilitat i el risc amb un enfocament eminentment aplicat a la gestió.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
XAVIER TARRES ABELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
  • CIFCE1- Calcular el cost d'un producte o servei a partir de la informació financera elaborada per l'empresa
  • CIFCE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers

Continguts

1. Valoració de bons i accions

2. Selecció de carteres

3. Teoria del mercat de capitals

4. Valoració de futurs i opcions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 23 54 77
Classes participatives 6 15 21
Prova d'avaluació 2 5 7
Resolució d'exercicis 14 31 45
Total 45 105 150

Bibliografia

  • Block, Hirt i Danielsen (2013). Fundamentos de Administración Financiera. (2013). McGraw-Hill. Catàleg
  • Brealey, Myers, Marcus I Mateos (2010). Finanzas Corporativas (2010). McGraw-Hill. Catàleg
  • Brealey, Richard A (cop. 2006 ). Principios de finanzas corporativas (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Malkiel, Burton G (cop. 2004 ). Un Paseo aleatorio por Wall Street : la estrategia para invertir con éxito (8ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
  • Suárez Suárez, Andrés-Santiago (cop. 2003 ). Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa (20a ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
  • Hull, John (cop. 2002 ). Introducción a los mercados de futuros y opciones (4ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
  • F.J. Lopez Lubian i Pablo Garcia Estevez (2005). Bolsa, mercados y tecnicas de inversion (1era). Madrid: S.A. MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA.. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats a classe i aprenentatge basat en problemes Cada un o dos temes l'estudiant haurà de realitzar una activitat individualment i/o en grup, segons s'estableixi a començament de curs. Aquesta activitat es realitzarà preferentment a classe, tot i que implicarà un treball previ de l'alumne. Les activitats seran diverses (per exemple, comentari d'un article o capítols de llibres, seguiment d'una notícia, petits qüestionaris, exercicis i controls puntuals).
El compliment d'aquest requisit pot suposar la utilització per part de l'estudiant d'eines informàtiques, recursos digitals o bases de dades. L’estudiant rebrà l’assessorament oportú a classe per part del professor.

Les dates de lliurament / realització de les activitats i controls no es canviaran ni s’ajornaran per cap motiu

La nota obtinguda per aquestes activitats no és recuperable i tampoc elimina matèria de cara a l'examen global. No obstant, la nota es guardarà fins a l'examen de la segona convocatòria.
50
Exàmen Final L'examen, que inclou tota la matèria, podrà combinar qüestions teòriques i practiques amb l'objectiu d'avaluar la capacitat de comprensió i de síntesi, la lògica del plantejament, la claredat i la validesa de la resposta.

S’estructurarà en dues parts: una part tipus test (3 punts) i una part de problemes (7 punts)

Caldrà una puntuació mínima de 4 punts sobre 10 a l’examen per tal de poder acumular la puntuació de les activitats de classe
50

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obtindrà sumant (1) + (2)

(1)= nota de activitats a classe x 50%
(2)= nota de l’examen final* x 50%

*examen final que inclou tota la matèria

Observacions:

Cal una nota mínima de l'examen final de 4 sobre 10
En cas de no superar l'assignatura a l’examen final, el alumne podrà presentar-se a un examen final de recuperació. La nota de les activitats (1) es guardarà fins a l’examen de recuperació. La ponderació de la nota de recuperació serà la mateixa que l’establer-ta per la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
en el cas de no assistir a cap dels dos exàmens, es qualificarà com a No Presentat.