Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi particularitzat de cadascun dels comptes anuals, magnituds rellevants i tècniques d'anàlisi per arribar a emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'empresa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ANGELS FARRERAS NOGUER
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (10%), Francès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ANGELS FARRERAS NOGUER
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Conèixer les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial.
 • Analitzar i registrar processos comptables i seguir la valoració dels elements patrimonials segons la normativa vigent.
 • Estudiar l'estructura i el contingut dels comptes anuals de l'empresa.
 • Analitzar, interpretar i revisar els resultats de la informació comptable.

Continguts

1. Introducció

          1.1. Anàlisi comptable: objectius i aspectes que comprén

          1.2. Les fonts d'informació per l'anàlisi comptable

2. Anàlisi del balanç

          2.1. Característiques bàsiques del balanç de situació

          2.2. Estructura del balanç de situació

          2.3. El balanç de situació segons el Pla General de Comptabilitat

          2.4. Estudi de l'estructura patrimonial

                    2.4.1. Aspectes dinàmics

          2.5. Estudi financer

3. Anàlisi del compte de resultats

          3.1. Estructura del compte de resultats

          3.2. Estudi dels components del compte de resultats

          3.3. Aspectes financers del compte de resultats:

                    3.3.1. Rotacions

                    3.3.2. Període mitjà de maduració (PMM)

                    3.3.3. Estudi del capital corrent (CC)

                    3.3.4. Càlcul del valor ideal del capital corrent

                    3.3.5. Aplicacions del període mitjà de maduració

4. L'estat de fluxos d'efectiu

          4.1. Introducció

          4.2. Concepte i característiques

          4.3. Fluxos d'efectiu d'activitats d'explotació

          4.4. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament

5. La memòria de l'empresa

6. La rendibilitat de l'empresa

          6.1. Aspectes bàsics

                    6.1.1. Concepte

                    6.1.2. Tipus

          6.2. Rendibilitat de l'actiu

          6.3. Rendibilitat financera

                    6.3.1. Efecte palanquejament

          6.4. Rendibilitat de l'inversor

          6.5. Estudi de l'EBITDA

          6.6. Anàlisi Palanquejament Operatiu

          6.7. El valor econòmic afegit (EVA) i altres conceptes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 9 9
Classes expositives 14 3 17
Classes participatives 11 7 18
Classes pràctiques 11,5 6 17,5
Elaboració de treballs 0 25 25
Exposició dels estudiants 10 10 20
Lectura / comentari de textos 0 4 4
Prova d'avaluació 3,5 24 27,5
Resolució d'exercicis 0 12 12
Total 50 100 150

Bibliografia

 • AECA (2014). El estado de flujos de efectivo. Documento nº 20. AECA.
 • Archel Domennch Pablo (2012). Estados Contables ( elaboración, análisis e interpretación) (4art.). Pirámide. Catàleg
 • Alvarez López, José (1986 ). Análisis de balances : integración e interpretación (16ª ed., rev.). San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Arimany Núria i Viladecans Carme (2010). Estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxes de tresoreria. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. Catàleg
 • Comisión Nacional del Mercado de Valores. Recuperat , a www.udg.edu
 • Francesc Gomez (2009). Aplicación en excel para la elaboración de Estados de Flujos de Efectivo. Barcelona: Profit. Catàleg
 • Gómez Francesc (2017). Ejercicios resueltos y comentados con el PGC (2017). Barcelona: ACCID.
 • Julián Gonzalez pascual (2012). Análisi de la empresa a través de su infomración económica - financiera (4art). Pirámide.
 • Llibre blanc de les empreses de L'Euram. (2006). València: Institut d'Economia Ignasi de Vilallonga. Catàleg
 • Muñoz Merchante, Ángel (2009 ). Análisis de estados financieros : teoría y práctica : [adaptado al PGC 2007] (2a ed.). Madrid: Ediciones Académicas. Catàleg
 • Muñoz Merchante, Ángel (2009 ). Análisis de estados financieros : ejercicios y test . Madrid: Ediciones Académicas. Catàleg
 • Sistemas de Análisis de Balances Ibéricos. Recuperat , a www.udg.edu
 • Oriol Amat i Nombella, V. (2015). Manual analisis empresas cotizadas (ACCID). ACCID. Catàleg
 • Wolters Kluwer (2015). Todo Contabilidad. CISS. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs i casos Diagnòstic econòmic financer de l'empresa 55
Exposició dels estudiants Caldrà defensar oralment les conclusions a les quals s'ha arribat en el treball. 10
Prova d'avaluació S'ha d'assolir un mínim d'un 50% de la nota de la prova d'avaluació per poder promitjar amb les altres activitats.
Si no s'aconsegueix, la nota final de l'assignatura serà la que correspon a la prova d'avaluació.
És una activitat recuperable.
35

Qualificació

El treball d'avaluació que s'ha iniciat a segon d'Ade a Introducció a la Comptabiitat i més tard s'ha continuat a Comptabilitat Financera és també obligatori en aquesta assignatura per tots els alumnes. Sense superar-lo no es podrà aprovar l'assigantura d'interpretació d'Estats Financers.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no es presentin a l'examen final, tant en primera com en segona convocatòria, se'ls considerarà no presentats.