Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El programa d'aquesta assignatura està constituït per set temes ordenats de manera que permetin assolir un coneixement progressiu de la matèria. Els continguts dels temes són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal com han estat programats. Per desenvolupar aquest programa es faran classes participatives tant des del punt de vista teòric com pràctic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN MOLINS JARDI  / JOSEP VIÑAS XIFRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN MOLINS JARDI  / JOSEP VIÑAS XIFRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
  • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
  • Conèixer les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial.
  • Calcular el cost d'un producte o servei a partir de la informació financera elaborada per l'empresa.
  • Estudiar l'estructura i el contingut dels comptes anuals de l'empresa.

Continguts

1. CONCEPTES BÀSICS

          1.1. La comptabilitat externa i la comptabilitat interna

          1.2. El cicle econòmic de l'empresa

2. RELACIÓ ENTRES ELS COSTOS I L'ACTIVITAT DE L'EMPRESA

          2.1. Variabilitat dels costos

          2.2. Anàlisi del procés productiu

3. CLASSIFICACIÓ DE COSTOS

          3.1. El cost dels materials

          3.2. El cost del personal i dels serveis exteriors

          3.3. El cost dels factors estructurals

          3.4. El cost financer

4. LOCALITZACIÓ DE COSTOS

          4.1. Models de captació de costos

          4.2. Determinació del cost dels centres

          4.3. Liquidació de l'estadística de costos

5. PORTADORS DE COST

          5.1. Mètodes de càlcul per divisió

          5.2. Mètodes de càlcul per suplements

          5.3. Mètodes de càlcul especials per a la producció conjunta

6. EL RESULTAT INTERN SEGONS ELS MODELS D'ASSIGNACIÓ

          6.1. Imputació i assignació dels costos

          6.2. Models d'assignació de costos

          6.3. Resultat intern segons els models d'assignació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 40 35 75
Classes expositives 10 25 35
Lectura / comentari de textos 0 10 10
Prova d'avaluació 5 20 25
Tutories 5 0 5
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Mir Estruch, Fernando (2009 ). Introducción a la contabilidad de gestión . Barcelona: [s.n]. Catàleg
  • Viñas i Xifra, Josep (2007 ). Exercicis resolts de comptabilitat de costos . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
  • Horngren C.T., Foster G., Datar S.M. (2002). Contabilidad de Costos. Un enfoque gerencial. Prentice Hall. Catàleg
  • Martín Peña F., Ros J. (2003). Costes. Contabilidad y Gestión. Centro de Estudios Financieros.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova final Valdrà el 75% de la nota final. 75
Prova parcial Valdrà el 25% de la nota final. 25

Qualificació

El 100% de la nota obtinguda s'obtindrà de les proves d’avaluació que hauran realitzat els alumnes de forma individual durant el curs, concretament una prova parcial i una prova final. El 25% correspondrà a la prova parcial i el 75% a la prova final.
Per poder fer mitjana entre aquestes dues puntuacions, caldrà obtenir un mínim d’una puntuació del 40% en la prova final. En cas contrari la nota final serà l’obtinguda en l’examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l'estudiant que no compleixi cap dels criteris d'avaluació