Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi i anàlisi de l'estructura de capital de l'empresa. Polítiques de dividends, endeutament, fusions, adquisicions i repercusions del funcionamient del mercat financer per a l'empresa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Analitzar el funcionament del sistema econòmic i ser capaç de contextualizar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques.
 • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.
 • Dissenyar les polítiques d'inversió i finançament de l'empresa.
 • Comprendre el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers.

Continguts

1. Política Financera i valor d'empresa. Questions fonamentals.

2. Política d'endeutament de l'empresa.

3. Política de dividends de l'empresa.

4. Finançament internacional

5. Gestió del risc.

6. Fusions i adquisicions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 30 45
Classes expositives 12 37 49
Classes participatives 12 25 37
Prova d'avaluació 2 5 7
Tutories 2 10 12
Total 43 107 150

Bibliografia

 • Brealey, Richard A., Myres, Steward C. and Allen, Franklin (2014). Principles of Corporate Finance (11th). McGraw-Hill Edutation. Catàleg
 • Bodie, Zvi, Merton, Robert and Cleeton, David (2006). Financial Economics. Pearson International Edition.
 • Ross, Stephen, Westerfield, Randolph and Jaffe, Jeffrey (2009). Corporate Finance (9th). McGraw-Hill/Irwin Series in Finance. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques i exercicis Cada un o dos temes l'estudiant haurà de realitzar una activitat individualment i/o en grup, segons s'estableixi a començament de curs. Aquesta activitat es realitzarà a classe, tot i que implicarà un treball previ de l'alumne i es podrà requerir que s’exposi davant la resta de classe. Les activitats seran diverses (per exemple, cerca d'informació per treballar a classe, comentari d'un article, seguiment d'una notícia, casos pràctics). El compliment d'aquest requisit podria suposar la utilització per part de l'estudiant d'eines informàtiques, recursos digitals o bases de dades . L'estudiant rebrà l'assessorament oportú a classe per part del professor. 60
Examen Aquesta prova es farà a classe i de forma individual. Podrà combinar qüestions teòriques i practiques amb l'objectiu d'avaluar la capacitat de comprensió i de síntesi, la lògica del plantejament, la claredat i la validesa de la resposta. 40

Qualificació

Nota final assignatura = 60% pràctiques i exercicis a classe + 40% examen

Observacions:
Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de la mitjana ponderada de 5 sobre 10.
Per fer mitjana cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 de l'examen individual.
La nota dels problemes i treballs fets a classe no és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a l'examen individual tindrà una qualificació de "No Presentat", encara que s'hagi assistit a classe i fet els treballs.

Observacions

Per cursar aquesta assignatura es recomana haver superat Direcció financera I i Direcció financera II.

L’avaluació continuada que es duu a terme en aquesta assignatura pressuposa un treball també continuat per part de l’estudiant. Per tant, cal fer un seguiment diari de la matèria de l'assignatura complementant els apunts de classe amb la bibliografia recomanada i consultant allò que calgui en les hores convingudes de tutoria durant el curs.

Les pràctiques i els treballs que es fan a classe tenen com a objectiu posar en pràctica el contingut teòric de l'assignatura. Per això, és essencial portar al dia el contingut teòric i la matèria que es treballa a classe.

Cal estudiar els temes amb una visió àmplia, considerant la seva interrelació amb els altres temes.

En les sessions de classe es convidarà a l’estudiant a participar activament.

Els exàmens individuals seran de caràcter teòric i pràctic i inclouran preguntes sobre els temes i treballs de l'avaluació continuada.

Assignatures recomanades

 • Direcció financera I
 • Direcció financera II