Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura pretén facilitar la comprensió del comportament de les persones en les organitzacions i donar pautes per a l'acompanyament del desenvolupament del seu potencial personal i professional.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
  • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
  • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
  • ADECE9- Identificar l'estructura organitzativa de l'activitat empresarial i dirigir, motivar, formar i organitzar els recursos humans de l'empresa

Continguts

1. La funció de recursos humans

          1.1. La gestió de persones a les organitzacions

          1.2. La gestió estratègica dels recursos humans

          1.3. Els subsistemes de recursos humans

2. Naturalesa de l’activitat empresarial

          2.1. Una proposta de delimitació del concepte d’empresa

          2.2. Negoci i competitivitat: Diagrama d’Abell transformat

          2.3. Aplicació a la indústria turística

3. La presa de decisions en un entorn canviant

          3.1. Proposta d'un marc conceptual

          3.2. Stakeholders, lideratge i governança

          3.3. Coevolució

          3.4. Procés de pensament estratègic

          3.5. Sistemes d’indicadors de gestió

4. Comunicació estratègica a les organitzacions

          4.1. Concepte i importància de la comunicació

          4.2. Millorant la comunicació

5. Emocions i presa de decisions

          5.1. L’error de Descartes

          5.2. Conceptualització i caracterització de les emocions

          5.3. Intel·ligència emocional i competències emocionals

6. La gestió de conflictes basada en la comprensió de les emocions i la comunicació

          6.1. Una introducció: Resolució de conflictes i presa de decisions (Model GDI)

          6.2. El “principi de la importància relativa”: A quin tipus de situació ens referim?

          6.3. L’empatia i la comprensió

          6.4. Conductors d’emocions: Segrest i contagi emocional

          6.5. El paper de la comunicació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1 5 6
Classes expositives 30 0 30
Classes participatives 1 0 1
Classes pràctiques 10 20 30
Elaboració de treballs 1 20 21
Prova d'avaluació 1 30 31
Treball en equip 1 30 31
Total 45 105 150

Bibliografia

  • Dolan, S. L., Valle, R. & López, A. (2014). La gestión de personas y del talento. La gestión de los rr.hh. en el siglo XXI. Aravaca (Madrid): McGraw-Hill/Interamericana de España.
  • Rosenberg, Nathan (1993 ). Dentro de la caja negra : tecnología y economía . Barcelona: Hogar del Libro. Catàleg
  • Martínez Pedrós, Daniel (cop. 2005 ). La Elaboración del plan estratégico y su implantación a través del cuadro de mando integral . [Madrid]: Díaz de Santos. Catàleg
  • Castanyer Mayer-Spiess, Olga. La Asertividad : expresión de una sana autoestima (39ª edición). . Catàleg
  • Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis.
  • Vinyamata, Eduard (2005 ). Conflictología : curso de resolución de conflictos (2ª ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Síntesi de les sessions de classe A penjar al Moodle el mateix dia de la sessió. Només poden presentar l'activitat els assistents a la sessió corresponent. Mínim de síntesis per poder presentar-se a l'examen: 60% 15
Participació argumentada Voluntària per a l’avaluació, però indispensable per a una correcta comprensió dels continguts 15
Elaboració i presentació d'un treball individual en format pòster Treball a entregar i a presentar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 15
Elaboració i presentació d'un treball en equip Treball a entregar i a presentar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 15
Examen final A realitzar necessàriament per poder aprovar l'assignatura 40

Qualificació

L'avaluació de l'aprofitament de l'assignatura es farà seguint els següents criteris i puntuacions màximes*:

- SÍNTESI DE LES SESSIONS DE CLASSE (15% de la nota final):

Contingut i estructura:
Aspectes més importants tractats durant la sessió i utilitat i aplicació personal i/o professional dels mateixos.

Qualificació:
.En funció del nivell d'adequació als continguts de les sessions.
.Puntuació global de l'activitat: Mitjana de les puntuacions de les síntesis penjades, ponderada pel tant per cent de les síntesis penjades.

- PARTICIPACIÓ ARGUMENTADA (15% de la nota final):

Contingut:
Compartir coneixements i experiències que afavoreixin l’aprenentatge col·lectiu en les sessions de classe.

Qualificació:
Valoració en funció de la qualitat i del nombre de les aportacions realitzades.

- ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D'UN TREBALL INDIVIDUAL EN FORMAT PÒSTER (15% de la nota final):

Contingut i estructura:
Elegir entre:
.Estudi relatiu als stakeholders propis de l’entorn personal/professional.
O bé
.Elaboració d’un Mapa estratègic/Quadre de Comandament Integral aplicat a una activitat personal/professional.

A seguir l’estructura d’articles o documents científics.

Qualificació:
Contingut (65% de la nota del treball):
. Compliment dels objectius establerts.
. Correcta selecciona i sistematització de la informació.
. Metodologia adequada.
. Conclusions correctes i ben argumentades.
. Arriba a resultats significatius i rellevants.
Presentació escrita (15% de la nota del treball):
. Estructura adequada (format pòster).
. Text coherent, clar, cohesionat, precís i gramaticalment correcte.
. Bibliografia correcta i actualitzada i ús apropiat de la mateixa.
Defensa oral (20% de la nota del treball):
. Resposta de manera adequada a les preguntes formulades.
. Els arguments s'expressen amb claredat, de manera coherent i entenedora.
. Coneixement i domini del tema preguntat.
. Concisió i brevetat en les respostes.

- ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D'UN TREBALL EN EQUIP (15% de la nota final):

Llista de temes entre els que elegir:
Subsistemes de la funció de recursos humans.

Contingut i estructura:
Basats en articles i documents científics.

Qualificació:
Contingut (50% de la nota del treball): Vegeu mateix punt de l’activitat anterior (+) Visió de conjunt de la funció, relacionant i integrant tots els treballs.
Presentació escrita (25% de la nota del treball):
Vegeu mateix punt de l’activitat anterior.
Presentació oral i defensa (25% de la nota del treball):
. Estructura de la presentació adequada.
. Ús encertat de recursos visuals i/o tecnològics per enriquir la presentació.
. Els arguments s'expressen amb claredat, de manera coherent i entenedora.
. Resposta de manera adequada a les preguntes formulades.
. Coneixement i domini del tema analitzat.
. Administració del temps disponible per a la presentació de manera adient.

- EXAMEN FINAL (40% de la nota final):

Contingut:
Coneixements adquirits del programa impartit, la seva aplicació a treballs individuals i en equip i les lectures, treballs complementaris i altres activitats realitzades.

Qualificació:
.Suma de les puntuacions de les qüestions d’examen.
.Es requereix una nota mínima de 4 sobre 10 (1,6 sobre 4).

NOTA: Si algun dels treballs entregats està plagiat o copiat, la nota final de l'assignatura serà un zero.

*Excepcionalment, pot haver-hi la possibilitat d’establir autoavalució i/o coavaluació per a alguna de les activitats d’avaluació en funció de l’aprofitament del curs, entès aquest com el nivell de participació i compromís i dels treballs individuals i col•lectius del grup de classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant es considerarà No Presentat quan es donin un o els dos criteris següents:
- No hagi entregat algun o tots els treballs d'obligada entrega.
- I/o no s'hagi presentat a l'examen final.

Observacions

Metodologia docent:
-Combinació de classes magistrals dinàmiques i participatives.
-Es visionen documents audiovisuals relacionats amb la matèria del curs.
-És recomanable la participació activa de l’estudiant.
-Es proposa el desenvolupament grupal.
-La bibliografia penjada al web serveix de suport al treball realitzat en les sessions, però no pot substituir-lo, ni tampoc al treball personal, i només és una part de la que hi ha incorporada a cada tema.

Atenció a l’estudiant:
Pot resoldre els dubtes sobre alguns conceptes, però no pot substituir la interacció ni el necessari debat de les sessions de classe.

Nota important:
Per al bon desenvolupament del curs, l'estudiant ha d'assistir al grup que està matriculat.