Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Models de regressió simple i múltiple. Utilització de paquets economètrics per a ordinador d’ús generalitzat.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Competències

  • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
  • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
  • Utilitzar les principals eines informàtiques, matemátiques i estadístiques per a la resolució de problemes econòmics.
  • Aplicar els instrumentes bàsics de la inferència estadística i els mètodes d'anàlisi multivariant.

Continguts

1. Model de regressió lineal simple.

          1.1. L'econometria. Introducció i Història. Desenvolupament històric.

          1.2. Models economètrics. Concepte, tipus de dades i de models.

          1.3. Les etapes del modelat estadístic i economètric.

          1.4. Especificació: equació, paràmetres i supòsits.

          1.5. Estimació dels paràmetres pel mètode de mínims quadrats ordinaris (MQO), propietats. Propietats dels residus. Residus estudentitzats.

          1.6. Mesures de bondat de l'ajustament. Descomposició de la suma de quadrats. Coeficient de determinació. Relació amb la correlació.

          1.7. Anàlisi residual. Compliment dels supòsits. Transformacions de les variables. Valors atípics: observacions mal explicades, influents a priori i influents a posteriori. Distància de Cook.

          1.8. Inferència: intervals de confiança i contrastos de significació.

          1.9. Ús del model. Interpretació i previsions.

2. El model de regressió lineal múltiple.

          2.1. Repàs bàsic d’àlgebra matricial. Avantatges de la notació matricial.

          2.2. El model en notació matricial. Especificació del model: formulació i hipòtesis bàsiques.

          2.3. Estimació i propietats.

          2.4. Models anierats. Contrastos de tots els coeficients, d'un conjunt de coeficients i d'un conjunt de restriccions lineals.

          2.5. Ús del model. Interpretació i previsions.

3. Errors d'especificació.

          3.1. Omissió de variables rellevants.

          3.2. Inclusió de variables supèrflues.

          3.3. Errors d'especificació en la forma funcional.

          3.4. Errors d'especificació en la distribució de la pertorbació aleatòria. No normalitat.

4. Multicolinealitat.

          4.1. Definició i conseqüències per a l'estimació per MQO.

          4.2. Detecció i valoració de la seva importància.

          4.3. Possibles solucions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 20 40 60
Classes pràctiques 7 19 26
Prova d'avaluació 4 20 24
Resolució d'exercicis 14 26 40
Total 45 105 150

Bibliografia

  • Novales Cinca, Alfonso (1997). Estadística y econometría. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Gujarati, Damodar N. (2003). Econometria (4th). Boston: Mc Graw Hill. Catàleg
  • Pérez López, César (cop. 2001). Técnicas estadísticas con SPSS. Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
  • Sáez i Zafra, Marc, Barceló Rado, María Antonia (1998). Econometría, : introducción y casos prácticos. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis de consolidació i de compresió del temari teòric S'avaluaran alguns dels exercicis proposats per a la consolidació dels coneixements 4
Pràctica I. El model de regressió lineal simple: El model CAPM. S'avaluarà el desenvolupament i la interpretació dels exercicis proposats en grups de dos o tres estudiants. 6
Pràctica II. El model de regressió lineal múltiple. Errors d'especificació: violació dels supòsits. Factors explicatius de costos directes hospitalaris S'avaluarà el desenvolupament i la interpretació dels exercicis proposats en grups de dos o tres estudiants. 10
Realització d'exàmens L'examen constarà d'una sèrie de preguntes teòriques i exercicis pràctics d'aplicació. 80

Qualificació

L'avaluació d'aquesta assignatura correspon a la del segon semestre de l'assignatura d'estadística i introducció a l'econometria, atès que els estudiants d'ambdues assignatures comparteixen aula i activitats formatives.

L'avaluació constarà d'un examen que comptarà un 80% de la nota global de l'assignatura i del lliurament de les pràctiques programades que comptaran el 20% restant. Per a superar l'assignatura caldrà obtenir una puntuació global mínima de 5 sobre 10.

L'estudiant que no realitzi els exercicis pràctics podrà presentar-se a examen però haurà de tenir en compte que per a superar l'assignatura haurà d'aconseguir una nota global de 5 sobre 8, que és la qualificació màxima que es pot obtenir en l'examen. Qui obtingui un mínim de 3'2 punts sobre 8 a l'examen podrà sumar els punts corresponents a les pràctiques, fins a un màxim de 2, per a obtenir la nota sobre 10.

El sistema és idèntic en les dues convocatòries de juny.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de l'estudiant que no es presenti a les proves d'avaluació presencials serà la de no presentat

Observacions

L’assignatura és acumulativa. Els temes no es poden tractar de manera aïllada sinó que la comprensió d’un tema requereix el domini dels temes anteriors. Per al seguiment amb èxit de l’assignatura és imprescindible estudiar al dia el llibre, els apunts i les llistes de problemes, resoldre els exercicis pràctics proposats i resoldre els dubtes immediatament als horaris de tutoria.

Les pràctiques es faran amb el programari SPSS a l’aula d’informàtica durant una hora quinzenal amb el grup subdividit. Durant les setmanes que no es facin pràctiques, aquesta hora es dedicarà preferentment a problemes a l’aula de classe.