Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Bases socials del consum. Del consum de masses al consum segmentat. Teoria sociològica i consum. El consum a la societat de la informació. Tipologies de consumidors. Desigualtats socials i consum. Les corporacions vs l'individu i les associacions de consumidors. Identitats, estils de vida i diferents formes de consum
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA SANCHEZ MIRET
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 15-16:30, dc 15-16:30

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Crear àmbits de treball cooperatiu on puguin aflorar i multiplicar-se les potencialitats del treball individual i participar-hi.
 • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.
 • Analitzar l'entorn econòmic i les institucions on els agents econòmics prenen les seves decisions.
 • Analitzar l'entorn econòmic i les institucions on l'empresa pren les decisions. 

Continguts

1. Introducció. Què és Sociologia del consum?

2. Aspectes històrics, econòmics i socials de la societat de consum espanyola i catalana

3. La teoria sociològica clàssica i contemporània i el consum

4. Consum, classe i desigualtats socials a la societat actual. Identitats, estils de vida i formes de consumir: consums diferenciadors, consums distintius i casos específics de consum

5. El repte de les noves tecnologies per als consumidors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 6 8
Classes expositives 44 0 44
Prova d'avaluació 2 30 32
Resolució d'exercicis 19 47 66
Total 67 83 150

Bibliografia

 • Bauman, Zygmunt (2008 ). Vida de consum . Barcelona: Viena. Catàleg
 • Rodrigo Martín, Luis, coord. (2008 ). Publicidad y consumo : nuevas modas, viejas causas y valores sociales . Sevilla: Comunicación Social. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (2004 ). El Lujo eterno : de la era de lo sagrado al tiempo de lasmarcas . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Alonso, Luis Enrique (1994 ). Historia del consumo en España : una aproximación a sus orígenes y primer desarrollo . Madrid: Debate. Catàleg
 • Alonso, Luis Enrique (2005 ). La Era del consumo . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (cop. 1988 ). La Distinción : criterios y bases sociales del gusto . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Pineda, Laia (2005 ). Estructura social i desigualtats a Catalunya . Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • Veblen, Thorstein (1963 ). Teoria de la clase ociosa . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (cop. 1990 ). El Imperio de lo efímero : la moda y su destino en las sociedades modernas . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (cop. 1999 ). La Tercera mujer : permanencia y revolución de lo femenino . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (2003 ). Metamorfosis de la cultura liberal : ética, medios de comunicación, empresa . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (2003 ). La Era del vacío : ensayos sobre el individualismo contemporáneo . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Lipovetsky, Gilles (2006 ). Los Tiempos hipermodernos . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (2010 ). Mundo-consumo : ética del individuo en la aldea global . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (2016 ). Estado de crisis . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Klein, Naomi (cop. 2001 ). No logo : el poder de las marcas . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Klein, Naomi (DL 2007 ). La Doctrina del shock : el auge del capitalismo del desastre . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Ritzer, George (1996 ). La McDonalización de la sociedad : un análisis de la racionalización en la vida cotidiana . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1: Anàlisi i comentari d'anuncis en què es reflexi la història del consum a Espanya i Catalunya Es farà en grup a classe i es corregirà colectivament 0
Pràctica 2: Disseny d'una enquesta aplicant les teories de consum del capítol 2 Es farà en grup a classe i es corregirà colectivament 0
Pràctica 3: Comentari de text. Anàlisi d'un llibre de Bauman o Lipovetsky. Aquest comentari del text s'haurà de fer en grup.
Es farà en grup i s'exposarà a classe. 20
Pràctica 4: Anàlisi de les formes de consum. Inclou treball de camp/anàlisis de dades Es farà en grup, i es relacionarà amb la pràctica n.2- Consistirà en aplicar els continguts teòrics a una anàlisi amb treball de camp sobre el consum actual. 40
Exposició a classe del treball de la pràctica n.3 i n.4 Exposició a classe del treball realitzat 0
Examen El coneixement i domini dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura 40

Qualificació

L'avaluació consistirà en la realització d'exercicis pràctics al llarg del curs, el primer i el segon (30%) i el tercer, que és un treball de curs (30%)i d'un examen al final (40%) per als alumnes que hagin assistit com a mínim al 80% de les classes.Pràctiques i exercicis:

S'avaluarà: la capacitat de comprensió , l'aplicació dels conceptes vistos a classe, la capacitat d'anàlisi social i la claredat expositiva, en l'escriptura, i en la presentació formal.

Es realitzaran 2 proves pràctiques que s'hauran de lliurar en la data límit que la professora indiqui per a cada una. Les pràctiques entregades fora de termini es consideraran com a no presentades. Així mateix el no assistir al'exposició oral d eles mateixes també suposarà un 0 en la pràctica.

Cada pràctica es puntuarà de 0 a 10 punts. Es farà la mitjana ponderada de les notes de les pràctiques segons els percentatges indicats més amunt.Per a què faci mitjana amb l'examen s'ha de treure com a mínim un 4 de la part pràctica.

Examen final:

S'avaluarà la comprensió i domini dels continguts teòrics del temari. Es puntuarà de 0 a 10, i per a què faci mitjana amb les pràctiques s'ha de treure com a mínim un 4 de l'examen. Una puntuació inferior a 4 suposarà el suspens en la 1ª convocatòria de l'assignatura. L'examen suposa el 40% de l'avaluació de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà suspès, l'estudiant que realitzi algun plagi, total o parcial, en qualsevol dels treballs pràctics entregats. Els treballs a entregar han de ser 100% originals, creació de l'alumne o grup d'alumnes.

Assignatures recomanades

 • Sociologia
 • Sociologia de les relacions laborals