Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Bases del creixement econòmic. Canvi institucional, industrialització i desenvolupament de l'economia catalana en el món contemporani.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Competències

  • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
  • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
  • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
  • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.

Continguts

1. Del règim senyorial al capitalisme (1750c.-1840)

          1.1. La ruptura del sostre demogràfic

          1.2. Les transformacions agràries

          1.3. El desenvolupament de les manufactures

          1.4. Crisi de l'Antic Règim i revolució liberal

2. L'arrencada industrial: l'era del vapor (1833-1891)

          2.1. La formulació d'un projecte industrialista: l'alternativa del mercat interior

          2.2. El desenvolupamen industrial i els seus condicionaments

          2.3. La modernització dels mitjans de transport

          2.4. Els problemes monetaris i l'evolució del sector financer

3. La consolidació industrial: l'era de l'electricitat (1891-1930)

          3.1. Creixement i diversificació industrial

          3.2. Transició demogràfica i migracions: la metròpolis de Barcelona

          3.3. La modernització i especialització de l'agricultura

          3.4. La colonització de la banca

4. La II República i la Guerra Civil

          4.1. Crisi econòmica, conflictes socials i reformes (1931-1936)

          4.2. L'economia de guerra (1936-1939)

5. L'economia sota el franquisme (1939-1975)

          5.1. Autarquia i depressió econòmica

          5.2. La industrialització substitutiva d'importacions

          5.3. Liberalització, creixement econòmic i canvi estructural (1959-1975)

6. Transició democràtica, crisi econòmica i integració europea

          6.1. Crisi i reconversió (1975-1985)

          6.2. L'economia catalana en el marc europeu (1986-2005)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 58 72 130
Total 58 72 130

Bibliografia

  • Jordi Maluquer de Motes (1998). Història econòmica de Catalunya. Segles XIX i XX. Barcelona: Proa. Catàleg
  • Borja de Riquer i Jordi Naluquer de Motes (2003). La Catalunya Autonòmica, 1975-2003, vol. X de la Història de Catalunya.. Barcelona: Edicions 62. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
La programació docent alterna les exposicions teòriques amb pràctiques complementàries. Les sessions de pràctiques (d'una hora setmanal, aproximadament) seran dedicades a l'anàlisi de textos i indicadors bàsics de l'economia catalana. Segons especificació per temes 10
1ra pràctica Segons especificació 10
1r parcial Segons especificació 30
2na pràctica Segons especificació per temes 20
2n parcial Segons especificació per temes 30

Qualificació

L'avaluació s'estructura bàsicament en dos blocs desiguals, amb una pràctica i un examen parcial cadascun: el primer bloc comprèn els temes 1 i 2 del programa; el segon, els temes 3, 4, 5 i 6. Les ponderacions acumulatives per a la nota final són les següents:
- 1ra pràctica: 10%
- 1r examen parcial: 30%
- 2na pràctica: 20%
- 2n examen parcial: 40%
A les pràctiques i els exàmens s'han d'elaborar esquemes i resums, hi ha preguntes test, l'anàlisi de quadres, gràfics, textos i qüestions a desenvolupar de manera raonada.
El professor pot arrodonir a l'alça o la baixa fins a 1 punt de la nota final en funció d'altres criteris acadèmics complementaris (lectures prèvies i participació activa a les classes, progressió en el rendiment, etc.)
En la segona convocatòria s'examinarà només el segon bloc del programa, i la nota se sumarà (ponderada) a la que s'hagi obtingut en el primer.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Significa que l'estudiant no ha presentat cap dels exercicis, pràctiques i exàmens de l'assignatura.

Observacions

A la bibliografia bàsica s'especifiquen els dos llibres que, a manera de manual, han d'utilitzar els estudiants per preparar la major part de les classes. Alguns temes requereixen lectures complementàries que s'indicaran oportunament.
A partir d'aquestes lectures prèvies, les classes serveixen per plantejar les qüestions fonamentals del programa, contrastar hipòtesis amb l'evidència històrica corresponent i, en definitiva, aprendre a desenvolupar les respostes amb arguments científics. Això implica necessàriament la participació activa dels estudiants a les classes teòriques i pràctiques.

Bibliografia complementària de referència:

- Nadal, Jordi, dir. (1989-1995), Història econòmica de la Catalunya contemporània. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 6 vols.