Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Normes tècniques d’auditoria, planificació i execució de la funció d’auditor. Informe d’auditoria, regulació legal.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER TORRENT LANCHAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 15-16:30, dv 15-16:30

Competències

 • Analitzar i registrar processos comptables i seguir la valoració dels elements patrimonials segons la normativa vigent.
 • Identificar i comprendre les variables explicatives de l'activitat empresarial i de la seva estructura organizativa, en el context del seu entorn.
 • Saber registrar les transaccions que realitza l'empresa segons la normativa comptable i fiscal, i revisar i analitzar els resultats obtinguts.

Continguts

1. Introducció a l'auditoria de comptes

          1.1. Conceptes bàsics

          1.2. El marc legal de l'auditoria

          1.3. Procés d'auditoria

          1.4. Risc d'auditoria i importància relativa

          1.5. Evidència

          1.6. Documentació del treball

2. Desenvolupament de l'auditoria de comptes

          2.1. Planificació

          2.2. Control intern

          2.3. Anàlisi substantiva. Àrees de treball.

          2.4. Finalització del treball

          2.5. Informes d'auditoria

3. Altres treballs relacionats amb auditoria

          3.1. Informes especials

          3.2. Altres treballs desenvolupats per auditors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 21 44 65
Prova d'avaluació 31 54 85
Total 52 98 150

Bibliografia

 • Sánchez Fernández de Valderrama, José Luis (2009- ). Teoría y práctica de la auditoría (4a ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Larriba Díaz-Zorita, Alejandro (DL 2011 ). Auditoría de cuentas anuales (2a ed.). Madrid: CEF. Catàleg
 • Arenas Torres, Pablo (DL 2008 ). Introducción a la auditoría financiera : teoría y casos prácticos . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Amat Salas, Joan, Aguilà, Santiago, Farreras Noguer, Mª Àngels, Rabaseda i Tarrés, Joaquim, Viñas i Xifra, Josep, (cop. 2008). Nuevo PGC y PGC PYMES : un análisis práctico y a fondo. Barcelona: Bresca Profit. Catàleg
 • Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Recuperat , a http://www.icac.meh.es
 • Instituo de Censores Jurados de Cuentas de España. Recuperat , a http://www.icjce.es
 • Registro de Economistas Auditores. Recuperat , a http://www.rea.es
 • Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. Recuperat , a http://www.accid.org
 • Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Recuperat , a http://www.aeca.es
 • RD Legislatiu 1/2011, text refòs de la Llei d'Auditoria de Comptes (2011). httt.//.www.icac.meh.es.
 • Reglament de la Llei d'Auditoria de comptes. Reial decret 1636/1990 de 20 desemb (1990). (BOE núm. 308 de 25 de desembre). Modificat pels RD 180/2003 i 1156/2005. Catàleg
 • Normes tècniques d'auditoria. (1991). Resolució de 19 de gener de 1991 de l'ICAC. (BOICAC núm. 4 de gener de 1991).: Modificades per resolucions 1 de desembre de 1994 i 2 de març de 2007.. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació Caldrà fer totes les proves d'avaluació per accedir a l'avaluació continuada i treure un mínim de 5 en cada una. 80
Resolució d'exercicis Cal presentar els exercicis proposats a classe. 20

Qualificació

- Mètodes docents:

Es realitzaran classes teòriques completades amb supòsits pràctics que s'aniran intercalant en la mesura que es vagi avançant en els diferents apartats de la matèria.

- Tipus d'avaluació:

Existeixen 2 opcions :

1) Avaluació continuada:
- casos pràctics: 20%
- proves parcials: 80%. Cada prova haurà d'estar aprovada amb un mínim de 5 per a poder promitjar.

2) Prova teòrico-pràctica a la primera convocatòria. Cada part s'haurà d'aprovar amb un mínim de 4 per a poder promitjar.

Tots els alumnes que hagin d'anar a segona convocatòria, hauran de realitzar una prova única teòrico-pràctica. Cada part s'haurà d'aprovar amb un mínim de 4 per a poder promitjar i no es tindrà en compte ni els casos pràctics ni les proves parcials realitzades en cas d'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1.En el cas d'avaluació continuada, tindrà la nota de no presentat qui no es presenti a totes les proves, ja que les diverses proves fan mitja.

2. En el cas que s'opti per examen final, la nota de no presentat serà per qui no es presenti als exàmens.