Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Teoria del consumidor i la demanda. Teoria de l'empresa i de l'oferta. Anàlisi de mercats de competència perfecta en equilibri parcial. Eficiència econòmica i teoria del benestar. Externalitats i béns públics. Noteu que el grup A s'imparteix íntegrament en anglès.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIN NAVAL NAVARRO  / RICARD RIGALL I TORRENT
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

  • Analitzar el funcionament del sistema econòmic i ser capaç de contextualizar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques.
  • Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic.
  • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
  • Aplicar els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i dels mercats
  • Entendre el funcionament del mercat i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats.
  • Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats financers.
  • Utilitzar els conceptes i models econòmics per entendre i explicar la realitat econòmica que ens envolta.

Continguts

1. Introducció a la microeconomia

2. Teoria del consumidor

          2.1. Restricció pressupostària

          2.2. Preferències i utilitat

          2.3. Elecció òptima i funcions de demanda

          2.4. Corba de demanda, corba d'Engel, tipologia de béns

          2.5. Efectes substitució i renda: equació de Slutsky

3. Teoria del productor

          3.1. Factors de producció i tecnologia

          3.2. Isoquanta, productivitats marginals i mitges; relació marginal de substitució tècnica; rendiments d'escala

          3.3. Costos a curt i a llarg termini; corbes de costos mitjos i marginals; (des)economies d'escala; demanda de factors

          3.4. Conducta òptima de l'empresa, oferta de l'empresa competitiva

4. Equilibri parcial: equilibri competitiu

          4.1. Demanda del mercat: elasticitats i excedent del consumidor

          4.2. Oferta de la indústria: elasticitat i excedent del productor

          4.3. Equilibri competitiu

          4.4. Teoremes del benestar

5. Introducció a les fallades del mercat

          5.1. Externalitats

          5.2. Béns públics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 2 4
Classes expositives 23,25 27 50,25
Classes pràctiques 2 4 6
Prova d'avaluació 2 20 22
Resolució d'exercicis 20,25 47,5 67,75
Total 49,5 100,5 150

Bibliografia

  • Varian, Hal R. (2011). Microeconomía intermedia (8a). Antoni Bosch.
  • Pindyck, R. i Rubinfeld, D. (2018). Microeconomía (9a). Pearson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació 1: Proves teòrico-pràctiques. Proves de caràcter teòrico-pràctic realitzades a classe. Aquesta avaluació és continuada i no és recuperable. 40
Avaluació 2: Examen presencial oficial Examen oficial fixat pel deganat. Val un 60% de la nota. Aquesta part és l'única recuperable. I només pels estudiants que s'hi hagin presentat. 60

Qualificació

La nota de l'assignatura és la mitjana ponderada de les Avaluacions 1 i 2 valent un 40% la primera i un 60% l'Avaluació 2. L'Avaluació 1 consistirà en dues proves que es realitzaran a l'aula, amb un pes sobre la nota final d'un 20% cadascuna.

L'Avaluació 1 no és recuperable. I l'Avaluació 2 (prova final) ho és només pels estudiants que s'hagin presentat a l'examen oficial fixat per deganat. Tots els alumnes que s'hagin presentat a la prova final en la data assenyalada tenen dret a realitzar l'examen de recuperació. En cas que l'alumne realitzi la prova de recuperació, la qualificació final que constarà en l'acta serà aquella que resulti de la mitjana ponderada entre la nota obtinguda en l'Avaluació 1 i la nota obtinguda en la prova de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant tindrà un No Presentat si no es presenta a l'examen oficial corresponent, és a dir, si no es presenta a l'Avaluació 2.

Si un estudiant no es presenta a l'Avaluació 1 tindrà un zero de la corresponent prova d'avaluació a l'hora de fer el mitjana ponderada de la nota final.

Observacions

INTERMEDIATE MICROECONOMICS
Modul 4
(Academic year 2017-2018)

MAIN REFERENCES:

Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld (2009). Microeconomics, 7th edition, Prentice Hall.
Hal R. Varian (2010). Intermediate Microeconomics, 8th edition, W.W. Norton.# CONTENTS

Part 1: Introduction to Microeconomics

Part 2: Consumer behavior
2.1 Budget constraints
2.2 Consumer preferences and utility
2.3 Consumer choice and demand functions
2.4 Demand curve, Engel curve, and types of goods
2.5 Substitution and income effects: Slutsky equation

Part 3: Producer behavior
Production
3.1 Inputs and technology
3.2 Isoquant; marginal and average products; marginal rate of technical substitution; returns to scale
The cost of production
3.3 Costs in the short and long run; marginal and average costs and their curves
3.4 Firm behavior, competitive firm’s supply and its curve

Part 4: Partial Equilibrium: Competitive markets
4.1 Market demand: elasticites and consumers surplus
4.2 Market supply: elasticities and producers surplus
4.3 Short run competitive equilibrium
4.4 Welfare Theorems

Part 5: Introduction to market failures
5.2 Externalities
5.3 Public goods


Grading system:

40% Avaluació 1: Progress tests (1 hour and 15 minutes, aprox)
60% Avaluació 2: Final exam (2 hours aprox)


ALTRES OBSERVACIONS:
El nivell a adquirir de les competències és un nivell inicial.

Prerrequisits: Domini dels temes de microeconomia de l'assignatura Introducció a l'Economia i de la part de càlcul de l'assignatura Matemàtiques I.

Llibres de bibliografia bàsica: els llibres de Pindyck y Rubinfeld i de Varian (el titulat "Microeconomia intermedia") són els principals per l'assignatura.

Mètodes docents:
Després de presentar els conceptes de cada tema, demostrar les seves propietats i exposar exemples rellevants, es resoldran exercicis a classe per veure com s'apliquen les eines teòriques. Aquests exercicis poden consistir tant en treballs de lectures com en la resolució de problemes pràctics.

Aplicacions reals de conceptes analitzats formalment en aquesta assignatura s'estudien a Instruments de l'economia aplicada I.