Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
90%
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MODEST FLUVIA FONT  / JOAQUIN NAVAL NAVARRO  / MARIA ANGELA XABADIA PALMADA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DELS DOLORS BERGA COLOM  / MODEST FLUVIA FONT  / GEMMA PEIRIS PERZA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DELS DOLORS BERGA COLOM  / RENAN ULRICH GOETZ  / JOAQUIN NAVAL NAVARRO  / MARIA ANGELA XABADIA PALMADA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
PAU PRESAS BERTRAN  / RICARD RIGALL I TORRENT
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Analitzar el funcionament del sistema econòmic i ser capaç de contextualizar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques.
 • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.
 • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
 • Entendre el funcionament del mercat i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats.
 • Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats financers.

Continguts

1. I.- INTRODUCCIÓ A L´ECONOMIA I A L´ANÀLISI ECONÒMICA. Tema 1: Escassetat i elecció. La frontera de possibilitats de producció i el cost d´oportunitat. Escassetat de recursos. Frontera de possibilitats de producció: pendent i desplaçaments. El concepte de cost d´oportunitat i aplicacions. Costos i rendiments.

2. Tema 2: Especialització, intercanvi i diner. Beneficis de l´especialització: avantatges absolutes i comparatives, economies d´escala. Avantatges de l´intercanvi monetari: funcions del diner.

3. Tema 3 : Mecanismes d´assignació de recursos. El problema econòmic de l´assignació de recursos. Sistemes econòmics. El sistema de mercat. El paper dels preus relatius. Determinació dels preus. Les forces de la Demanda i de l'Oferta. Interpretació de l'equilibri de mercat.

4. II. MICROECONOMIA BÀSICA Tema 4 : Teoria elemental de la demanda. Racionalitat del consumidor. Preferències i restricció pressupostària. Elecció òptima i corba de demanda. Efectes de variacions de preu i renda: efecte substitució i efecte renda. Elasticitats de la demanda. Excedent del consumidor.

5. Tema 5 : Teoria elemental de l´oferta. Objectius i estructura de l´empresa. Propietat i gestió. Costos i beneficis econòmics versus costos i beneficis comptables. Tecnologia productiva i funció de producció. Productivitat i rendiments a escala. Funcions de costos: total, mig i marginal. Maximització de beneficis a curt i llarg termini: l´oferta. Excedent del productor

6. 6. Tema 6 : Mercats de Competència Perfecta. Característiques d´un mercat de competència perfecta. Equilibri del mercat a curt i a llarg termini. Intervenció del govern: preus màxims, mínims, impostos i subvencions. Una primera idea sobre l´eficiència de l´equilibri competitiu i sobre les "fallades" del mercat.

7. Tema 7 : Mercats de Competència Imperfecta. Monopoli. Maximització de beneficis. Costos socials del monopoli. Monopoli natural. Regulació del monopoli. Discriminació de preus. Oligopoli: cooperació versus competència. Context estratègic. Competència monopolística.

8. III. MACROECONOMIA BÀSICA. Tema 8: Fluctuacions econòmiques i creixement econòmic a llarg termini. Cicles i tendències. Regularitats empíriques. Models sobre el cicle econòmic i sobre el creixement econòmic.

9. Tema 9. Model renda-despesa. Multiplicadors de la despesa autònoma. Política fiscal.

10. Tema 10. Diner i Sistema Finançer. Funcions del diner. Diner legal i diner bancari. El paper del sistema bancari privat i del banc central. L'Oferta Monetària i la Política Monetària. L'equació quantitativa del diner i la inflació a llarg termini.

11. Tema 11. Model IS-LM. Efectes de polítiques monetàries i fiscals

12. Tema 12. El mercat de treball i l'atur. Diferents tipus d'atur. Atur cíclic i taxa natural d'atur.

13. Tema 13. Economies Obertes. Moviments de béns i serveis i moviments de capital. Identitats macroeconòmiques bàsiques de les economies obertes. Balança de Pagaments. Tipus de canvi nominal i real.

14. Tema 14. Model bàsic sobre les fluctuacions econòmiques: el model d'Oferta i Demanda Agregades. Estudi de les funcions de Demanda Agregada i d'Oferta Agregada. Equilibri macroeconòmic. Inflació i atur. Política Monetària i Política Fiscal.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 33 63
Classes expositives 60 60 120
Prova d'avaluació 0 24 24
Resolució d'exercicis 0 90 90
Total 90 207 297

Bibliografia

 • Begg, David K. H (cop. 2006 ). Economía (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Mankiw, N. Gregory (cop. 2007 ). Principios de economía (4ª ed.). Madrid: Thomson. Catàleg
 • Mochón Morcillo, Francisco (cop. 2005 ). Economía : teoría y política (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Tugores Ques, Juan (1993 ). Introducción a la economía : problemas y cuestiones (2ª ed.). Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Krugman, Paul R (cop. 2008 ). Fundamentos de economía . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Samuelson, Paul Anthony (1991 ). Economía (13a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Heyne, Paul (cop. 1998 ). Conceptos de economía : el mundo según los economistas . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Schiller, Bradley R (1994 ). Principios esenciales de economía . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Lipsey, Richard G (1991 ). Introducción a la economía positiva (12ª ed.). Barcelona: Vicens-Vives. Catàleg
 • Lipsey, Richard G (1992 ). Principis d'economia . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Parkin, Michael (cop. 2004 ). Economía (6ª ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Hall, Robert E (cop. 2003 ). Economía : principios y aplicaciones (2ª ed. act.). Madrid: Thomson :Paraninfo. Catàleg
 • O'Sullivan, Arthur (cop. 2004 ). Economía : principios e instrumentos (3ª ed.). Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Abel, Andrew B (cop. 2004 ). Macroeconomía (4ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Acemoglu, Daron,|eautor. Economía . . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisis / estudi de casos Es valorarà la resolució d'exercicis i/o casos proposats 20
Exercicis, problemes i altres activitats Es valoraran els exercicis realitzats i el seguiment de les lectures, i altres activitats recomanades, així com la participació activa a les classes. 10
Examens globals de cada quadrimestre Examen conjunt compost de preguntes sobre aspectes teòrics, exercicis, problemes i/o comentaris de textos i notícies 70

Qualificació

Aquesta assignatura preveu cinc activitats d’avaluació: 1) una avaluació parcial de Microeconomia; 2) un examen global de Microeconomia que es fa durant la convocatòria d’exàmens de febrer; 3) una avaluació parcial de Macroeconomia; 4) un examen global de Macroeconomia a la primera convocatòria de juny; i 5) exercicis de classe, problemes escrits i altres activitats que el professor proposi a l’inici de curs.

La nota de l’expedient es calcularà de la manera següent:
1.-70% de la nota a partir del promig dels dos exàmens globals de cada part (proves 2 i 4).
2.-20% de les dues avaluacions parcials (activitats 1 i 3)
3.- 10% dels exercicis, problemes i altres activitats complementàries (activitat 5).
A més d’obtenir una puntuació global de 5 o més en aquest càlcul, és també requisit indispensable per aprovar en primera convocatòria tenir una puntuació mínima de 4 com a nota promig de cada semestre.

Els dos exàmens globals de cada part (proves 2 i 4) són les úniques activitats recuperables en l’examen de recuperació oficial i podran ser recuperats conjuntament o per separat. La nota de l’expedient en la recuperació només podrà ser d’Apte (amb expressió numèrica de 5 a l’expedient) o de No Apte (amb l’expressió numèrica que resulti del càlcul). Serà d’Apte (5) si el càlcul segons el criteri anterior és de 5 o superior i serà de No Apte en l’altre cas.

Hi ha un nombre limitat de mencions de Matrícula d'Honor. Aquestes seran atorgades per l’equip de professors de l’assignatura entre els candidats elegibles de tots els grups.

- En els exàmens es valorarà: les respostes ajustades a les qüestions plantejades, l'expressió escrita clara i entenedora. la correcció ortográfica i sintáctica, la justificació i argumentació de les respostes.

- En la resolució de problemes es valorarà: la resposta justificada als exercicis proposats; la valoració tant del procés de resolució com del resultat. Pulcritud en la presentació així com en la redacció.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no es presenti als exàmens tindrà un no presentat a l'acta

Observacions

.