Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Pràctiques i procediments en laboratoris de simulació en relació als continguts de les assignatures d'Infermeria Clínica II, Comunitària II i Materno-infantil.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ESTHER CACERES MALAGELADA  / AARON CASTANERA DURO  / MARIA COLOMER PLANA  / FERNANDO DIAZ ROLDAN  / AURORA FONTOVA ALMATO  / ORIOL GALLART SOTERAS  / RAQUEL JIMENEZ QUIÑONES  / ERIC PLANELLA ALBI  / ROSA PRAT SALA  / ANGEL ROMERO COLLADO  / MARTA ROQUETA VALL-LLOSERA  / LAIA SALLERAS DURAN  / DALMAU VILA VIDAL
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ESTHER CACERES MALAGELADA  / AARON CASTANERA DURO  / MARIA COLOMER PLANA  / FERNANDO DIAZ ROLDAN  / AURORA FONTOVA ALMATO  / ORIOL GALLART SOTERAS  / RAQUEL JIMENEZ QUIÑONES  / ERIC PLANELLA ALBI  / ROSA PRAT SALA  / ANGEL ROMERO COLLADO  / MARTA ROQUETA VALL-LLOSERA  / LAIA SALLERAS DURAN  / DALMAU VILA VIDAL
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 • Gestionar el temps i recursos materials i infraestructura de manera eficient i sostenible.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.

Continguts

1. Atenció infermera a urgències a la persona amb politraumatisme

2. Atenció a les persones amb ferides cròniques II: cremades i cura en ambient humit

3. Cures infermeres dirigides a la dona en el part d'urgència.

4. Suport Vital Avançat en el nadó i el nen

5. Procediment d'infermeria en la canalització del Catèter venós central: vigilància i control

6. Cures infermeres a persona portadora d'un CVC de 2-3 llums. Muntatge i seguretat.

7. Cures infermeres a una persona amb ventilació mecànica invasiva i no invasiva.

8. Atenció i cures a la persona amb intubació orotraqueal: aspiració de secrecions.

9. Atenció a les persones amb ferides cròniques III: Doppler i compressió terapèutica de les extremitats inferiors.

10. Avaluació integrada primer semestre

11. Procediments d'infermeria de quiròfan.

12. Instrumental quirúrgic bàsic.

13. Atenció al nen/a que precisa medicació parenteral: protecció i seguretat

14. Cures infermeres en la col.locació de la sonda nasogàstrica pediàtrica i obtenció de mostres.

15. Atenció infermera a la persona portadora de catèter arterial: vigilància, control i seguretat.

16. Suport Vital Immediat. Atenció infermera a la persona amb via aèria difícil: dispositius supraglòtics

17. Atenció a la persona que presenta arítmia cardíaca: monitoratge i valoració.

18. Procediment infermer en la cateterització venosa guiada per ultrasons en persones amb dificultat de punció.

19. Atenció infermera a la persona amb lesions per traumatisme: immobilitzacions i mobilitzacions

20. Avaluació integrada segon semestre

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 36 36
Prova d'avaluació 2 26 28
Simulacions 36 0 36
Total 38 62 100

Bibliografia

 • Ballester Ferrando, David (2011 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2010 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria. Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Recuperat 08-03-2016, a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=440 Catàleg
 • Proehl, Jean A (cop. 2005 ). Enfermería de urgencias : técnicas y procedimientos (3a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Perry, Anne Griffin (cop. 2011 ). Técnicas y procedimientos en enfermería (7a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Smith, Sandra F (2009 ). Técnicas de enfermería clínica : de las técnicas básicas a las avanzadas (7a ed.). Barcelona: Pearson Educación. Catàleg
 • García Fernández, Francisco Pedro (DL 2016 ). Atención integral de las heridas crónicas (2a ed.). Madrid: Fundación Sergio Juán Jordan :Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge previ dels continguts teòrics relacionats amb les Tècniques i Procediments (T i P). Abans d'assistir a cada T i P s'haurà d'haver assolit l'aprenentatge dels continguts relacionats amb la T i P a ensenyar (penjats al moodle a través d'apunts o bé bibliografia referenciada).

Es destinarà una part del principi de cada sessió de T i P (o bé prèviament a través de la plataforma moodle), un espai per fer una activitat d'avaluació dels continguts teòrics de cada T i P
18
Avaluació a través de la simulació de les tècniques i procediments (T i P). Avaluació a través de la simulació. 82

Qualificació

REQUISITS DE L'ASSIGNATURA:

- Per obtenir nota de l'assignatura s'ha d'haver assistit a les 18 pràctiques de laboratori i aprovar els casos integrats amb un mínim de 5 sobre 10, només farà mitjana per obtenir la nota final amb els dos casos aprovats per sobre de 5 sobre 10. Els casos integrats no aprovats són activitats recuperables .- Abans d'assistir a cada T i P s'haurà d'haver assolit l'aprenentatge dels continguts previs relacionats amb la T i P. Es destinarà una part del principi de cada sessió de T i P o bé prèviament a través del moodle, un espai per fer una activitat d'avaluació dels continguts teòrics de cada T i P.

- No es podran realitzar canvis de grups, ni de torn, excepte en casos justificats per malaltia o causa major que siguin comunicats prèviament al professor responsable de la T i P. S’han de recuperar les T i P a les que s'hagi faltat justificadament. Els estudiant que per altres motius (laborables, cursos...) no puguin assistir a la T i P, se'ls hi ofereix la possibilitat de fer una permuta amb un/a company/a. En tot cas, sempre serà l'estudiant qui gestionarà la permuta i un cop arribi a un acord amb el/la company/a que accedeixi, ho comunicarà ANTICIPADAMENT i via correu electrònic al professor/a responsable de la T i P. Si un cop acceptada la permuta, algun dels dos estudiants no assisteix a la T i P, serà l'estudiant que no assisteixi en l'horari modificat qui serà considerat No PRESENTAT.

- En cas que algun estudiant acumuli només un NO Presentat (NP) en alguna de les simulacions de laboratori de les T i P (i només un) per semestre: aquest estudiant perdrà el dret a fer l'AC aquell semestre, si bé se li permetrà presentar-se a l'AR de final de curs i ser avaluat del cas integrat corresponent al semestre en el que ha tingut un NO Presentat. Si l'estudiant acumula més d'un NP per semestre, serà un NO PRESENTAT en l'assignatura i no tindrà dret a fer l'AC, ni AR.- Consideracions de l'AR: *No es pot anar a pujar nota a l'AR. *L'AR consistirà en avaluar un cas integrat amb el contingut que s'hagi impartit en el mateix semestre del que s'ha suspès. Per aprovar l'AR s'ha de treure un mínim de 5 sobre 10. *La nota final de l'AR serà la nota final del cas que s'havia anat a recuperar.

- En cas de no superar l'AR: la nota final que figurarà a l'assignatura serà la nota més baixa obtinguda a l'avaluació. En cas de suspendre l'assignatura: NO ES GUARDARÀ CAP NOTA PEL CURS ACADÈMIC SEGÜENT, i s'haurà de recuperar tota l'assignatura.

- Les dates de les AC i AR es troben en el calendari de proves de grau (consultar web UdG, web Facultat i Moodle) i EN CAP CAS es poden canviar. La AR podrà programar-se en horari de matí o tarda independentment del torn matriculat.

- La nota final que constarà a l'acta serà la mitjana aritmètica dels dos casos integrats avaluats (100%). Aquesta nota final constarà amb 2 decimals al qualificador del Moodle; al introduir-la a l'Acta es reduirà a 1 sol decimal.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT aquells estudiants que no s'hagin presentat a alguna de les avaluacions continuades (AC) o bé no hagi realitzat el 100% de Pràctiques i procediments en els laboratoris de simulació (en total: 18 T i P).
Els estudiants "NO PRESENTATS" per no haver-se presentat a l'avaluació continuada (AC), poden presentar-se a l'activitat recuperable, sempre i quan hagin complert els requisits de 100% de presencialitat a les pràctiques de laboratori.

Observacions

- Es recomana obrir diàriament l'assignatura al Moodle on es publicitaran els possibles canvis, incidències i novetats, així com els apunts o referencies dels continguts teòrics a assolir abans de participar en cada sessió de T i P.

- La via de comunicació professor i estudiant és a través del Moodle.

- S'aconsella no abusar del correu electrònic, fer-ne un bon ús i respectar els festius. Si teniu dubtes, problemes, incidències, la via de comunicació és:
1r: professor responsable de cada T i P.
2n: professor responsable de l'assignatura: Rosa Prat.

- Els professors poden utilitzar metodologies diferents en cada T i P, així com penjar apunts en diferents formats o només referències.

-Respecte a les tutories, si algun estudiant té algun dubte sobre les T i P, la via genaral de resolució serà a través del correu electrònic amb el/la professor/a responsable. Excepte per a les T i P que la seva complexitat requereixi tutoria presencial (segons criteri del professorat). En aquests casos, els/les professors/es oferiran la franja d'un matí i una tarda per semestre per fer tutories, segons requeriment dels estudiants.

- Dues setmanes abans a les AC o AR no es poden sol·licitar tutories als professors/es, ni presencials ni per correu electrònic. Així que es recomana a l'estudiant una bona organització de l'estudi i gestió del temps.

- Es recomana consultar i ampliar els apunts amb la bibliografia recomanada.

- Es recomana haver aprovat l'assignatura per poder iniciar el pràcticum 3.2 i 3.3.

- ÉS IMPRESCINDIBLE seguir la Normativa general de les pràctiques de laboratori del Grau en Infermeria:
1- El 100% de l’assistència és obligatòria.
2- Les absències s’hauran de justificar i, en principi, s’han de recuperar totes abans de l’activitat avaluativa programada segons calendari acadèmic.
3- En cas que l’estudiant no pugui assistir a una pràctica de laboratori ho comunicarà amb antelació al professor de la pràctica en qüestió. S’acceptaran canvis en el dia i/o grup de pràctica, sempre i quan es faci mitjançant permuta amb un altre company/a, per tal de garantir l’homogeneïtat del número d’alumnes a cada pràctica
4- Els estudiants han d’assistir a les pràctiques de laboratori amb l'uniforme complert. No es poden portar complements per sobre de la bata o part de dalt del pijama. Cal portar els cabells recollits i retirar l’esmalt de les ungles, anells i braçalets.
5- No es permet cap tipus d'enregistrament.

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Anatomofisiologia
 • Infermeria clínica de l'adult 2
 • Infermeria clínica materno-infantil
 • Infermeria comunitària II