Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El TFG dels estudis d’infermeria comporten la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball relacionat amb la ciència infermera en què s’apliquin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en els estudis de Grau en Infermeria
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (20%), Anglès (50%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (20%), Anglès (50%)

Competències

 • Realitzar la valoració de les necessitats d’una persona i el seu entorn a partir d’un model infermer així com planificar les cures d’infermeria segons aquestes necessitats, executar-les i avaluar-les.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament i escriure textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Recollir i seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement.
 • Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació especialitzades per las objectius de recerca que es persegueixin.

Continguts

1. El TFG dels estudis d’infermeria comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball relacionat amb la ciència infermera en què s’apliquin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en els estudis de Grau en Infermeria.

          1.1. Cerca bibliogràfia i revisió de la literatura

          1.2. Anàlisi i lectura crítica

          1.3. Metodologia

          1.4. Treball de camp

          1.5. Anàlisi i elaboració de resultats

          1.6. Redacció memòria final

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 0 140 140
Exposició dels estudiants 6 25 31
Lectura / comentari de textos 0 96 96
Seminaris 7 10 17
Tutories 6 10 16
Total 19 281 300

Bibliografia

 • Arranz, Manuel (1996 ). La Búsqueda bibliográfica : una técnica y algo más . València: Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública. Catàleg
 • Richart Martínez, Miquel (2001 ). Búsqueda bibliográfica en enfermería y otras ciencias de la salud : bases de datos en Internet . Alicante: Universidad de Alicante. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2010 ). Metodología de la investigación (5a ed.). México: McGraw-Hill. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2007 ). Fundamentos de metodología de la investigación . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Gerrish, Kate (cop. 2008 ). Investigación en enfermería . Madrid [etc.]: McGraw-HIll-Interamericana. Catàleg
 • Burns, Nancy (cop. 2012 ). Investigación en enfermería : desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia (5a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Cabrero García, Julio (2001 ). Investigar en enfermería : concepto y estado actual de lainvestigación en enfermería . Alicante: Universidad de Alicante. Catàleg
 • Salamanca Castro, Ana Belén (2013 ). El Aeiou de la investigación en enfermería . Madrid: Fuden. Catàleg
 • Pearson, Alan (cop. 2008 ). Práctica clínica basada en la evidencia en enfermería y cuidados de la salud : integrando la investigación, la experiencia y la excelencia . Madrid [et al.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Gálvez Toro, Alberto (2007 ). Enfermería basada en la evidencia : cómo incoporar la investigación a la práctica de los cuidados (2a ed.). Granada: Fundación Índex. Catàleg
 • Echevarría Pérez, Paloma (cop. 2016 ). Investigación en metodología y lenguajes enfermeros . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Barbour, Rosaline S (2013 ). Los Grupos de discusión en investigación cualitativa . Madrid: Morata. Catàleg
 • Gibbs, Graham (cop. 2012 ). El Análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa . Madrid: Morata. Catàleg
 • Jiménez Villa, J. Argimón Pallás, José M. Martín Zurro, Amando (cop. 2010 ). Publicación científica biomédica. Barcelona [etc.]: Elsevier. Recuperat 08-03-2016, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9788480864619 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tutories amb el professor assignat tutor del treball. Mínim tres tutories al llarg del curs acadèmic S'avalua l'assistència, la participació activa abans, durant i després de les tutories. 30
Elaboració del treball escrit El contingut del treball: metodologia emprada, factibilitat del projecte, pertinença del tema, llenguatge científic utilitzat, citació bibliogràfica, format. 50
Presentació i defensa oral del treball de fi de grau S'avalua la comunicació verbal i no verbal, la claredat en l'exposició, la capacitat de síntesi, la pertinença i coherència de les respostes davant les qüestions del tribunal i la presentació i format de la comunicació amb les TICs. 20

Qualificació

L’avaluació del TFG dels estudis de Grau en Infermeria consta de tres apartats:

1. Seguiment tutories: 30% de la nota final
2. Presentació escrita: 50% de la nota final (25% tutor i 25% tribunal)
3. Presentació oral: 20% de la nota final

Criteris per aprovar: per poder presentar el treball cal haver aprovat el seguiment de les tutories com a mínim amb un 5/10 i disposar de l'autorització favorable signada pel tutor del treball
NOTA: Els criteris de qualificació podran ser rectificats amb la modificació del reglament intern del TFG de la FI que s'anunciarà quan estigui aprovat en el Moodle de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota de no presentat: El treball de Final de Grau es considerarà com a no presentat en els casos en què no hi hagi lliurament del projecte i/o defensa oral del mateix en els terminis establerts.

Observacions

*Matrícula:
Per poder cursar el TFG dels estudis de Grau en Infermeria, l’estudiant ha de haver matriculat també totes les assignatures requerides per obtenir la titulació, amb l’única exempció dels crèdits corresponents a reconeixement acadèmic. També pot quedar pendent l’acreditació de la tercera llengua.
La matrícula del TFG s’ha de formalitzar després del tancament de les actes de totes les assignatures del curs anterior, dins els terminis establerts, i dóna dret a una única convocatòria a cada curs acadèmic, establerta per la normativa dels estudis de Grau en Infermeria.

* Seminaris de cerca bibliogràfica i metodologia de la recerca: Assitència obligatòria (veure dates i horaris al calendari acadèmic).

*Dipòsit i presentació del treball:

El TFG s'haurà de presentar en format text (3 còpies) i en format electrònic (per enviament a través de la plataforma Moodle) amb format pdf.
La presentació del treball haurà de ser en lletra Arial nº 12, interlineat 1.5, extensió màxima de 50 pàgines, sense comptar els annexos.
La presentació del treball anirà acompanyada d'un informe signat pel tutor on especifica que ha aprovat el treball i autoritza la seva presentació.
Pel curs acadèmic 2018-19, la data límit de dipòsit del TFG dels estudis de Grau en Infermeria es publicarà al Moodle de l'assignatura, el dipòsit es fa a la secretaria acadèmica del campus de Salut. En relació a l’arxiu del treball, els drets de propietat intel•lectual estan regulats en la legislació vigent de la Universitat de Girona, i d’acord amb la normativa marc del TFG de la mateixa universitat.

*Defensa del Treball:

Els treballs es poden defensar en català, castellà o en anglès, d’acord amb la determinació de la Comissió del TFG dels estudis de Grau en Infermeria.
L’acte de defensa seguirà el següent esquema (temps total aproximat 30’):
1. Exposició de l’estudiant del TFG, que ha d’incloure, com a mínim, els objectius, la metodologia, el contingut i les conclusions del treball. Aquesta exposició tindrà una duració màxima de 10’.
2. Plantejament de qüestions pel tribunal
3. Resposta de l’estudiant
4. Deliberació del tribunal
5. Qualificació del treball. La notificació a l’estudiant de l’avaluació del TFG en Apte/no Apte es realitzarà posteriorment a la finalització del període de defensa del TFG i es publicarà a Secretaria acadèmica, posteriorment es podran consultar les qualificacions al Moodle.

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Atenció d'infermeria en salut mental
 • Bases conceptuals del coneixement Infermer
 • Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
 • Farmacologia clínica i terapeútica
 • Fisiopatologia
 • Gestió en infermeria
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Infermeria clínica de l'adult 2
 • Infermeria clínica del vell
 • Infermeria clínica materno-infantil
 • Infermeria comunitària I
 • Infermeria comunitària II
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Pràcticum 2
 • Pràcticum 3
 • Pràcticum 4
 • Pràcticum 5
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Sistemes d'Informació i llenguatge científic
 • Tècniques i procediments 2
 • Tècniques i procediments 3
 • Tècniques i procediments. Pràcticum 1