Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Manifestacions de les alteracions de salut en situacions complexes: urgències i cures intensives, malalt neurològic, hematològic i amb neoplàsies. Necessitats bàsiques en les alteracions de salut. Cures d'infermeria clínica en diferents situacions de malaltia. Conceptes i fonaments generals de les cures pal•liatives. Control del dolor. Atencions d'infermeria al malalt avançat i terminal. L'organització sanitària en les cures pal•liatives. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona, família i/o assistent. Problemes nutricionals de major prevalença. Recomanacions dietètiques adequades.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID BALLESTER FERRANDO  / ALICIA BALTASAR BAGUE  / CRISTINA BOSCH FARRE  / AURORA FONTOVA ALMATO  / CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / MARTA GIRONES NOGUE  / JUDIT GUIX HERRERA  / ERIC PLANELLA ALBI  / MARIA ROSA SUÑER SOLER
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID BALLESTER FERRANDO  / CARMEN BERTRAN NOGUER  / ANNA BONMATI TOMAS  / SILVIA BOSCH AGUSTI  / CRISTINA BOSCH FARRE  / ESTHER CACERES MALAGELADA  / AURORA FONTOVA ALMATO  / CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / EVA GASULL PUJOL  / SUSANA MANTAS JIMENEZ  / ERIC PLANELLA ALBI  / MARIA ROSA SUÑER SOLER
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Identificar i exercir les funcions i responsabilitats pròpies de l’infermer/a en el sí dels equips multidisciplinars.
 • Identificar els tipus d’actuacions més adequades en els processos d’acompanyament a la mort.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Atenció i cures d'infermeria a la persona atesa en el servei d'urgències

2. Atenció i cures d'infermeria al malalt crític

3. Atenció i cures d'infemeria a les persones amb trastorns neurològics

4. Atenció i cures d'infermeria al malalt amb cancer i terminal

5. Atenció i cures d'infermeria a la persona amb alteracions endocrines greus

6. Dietoteràpia en el malalt amb cures especials (critic, oncològic, terminal....)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12,5 8 20,5
Classes participatives 42 64,75 106,75
Lectura / comentari de textos 0 48,75 48,75
Seminaris 17,5 26,5 44
Tutories 5 0 5
Total 77 148 225

Bibliografia

 • Fuentes Pumarola, Concepció (2010 ). Manual d'infermeria intensiva . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Fuentes Pumarola, Concepció (2010 ). Manual d'infermeria intensiva. Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Recuperat 08-03-2016, a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=438 Catàleg
 • Carlson, Karen K. (cop. 2009 ). AACN advanced critical care nursing . St. Louis, Missouri: Saunders/Elsevier. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2011 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2010 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria. Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Recuperat 08-03-2016, a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=440 Catàleg
 • González Jurado, Máximo (2010 ). Actuación de enfermería en urgencias y emergencias . [Madrid: Escuela de Ciencias de la Salud de la Organización Colegial de Enfermería :Arán. Catàleg
 • Jiménez Murillo, L. (cop. 2015 ). Medicina de urgencias y emergencias : guía diagnóstica y protocolos de actuación (5a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Proehl, Jean A (cop. 2005 ). Enfermería de urgencias : técnicas y procedimientos (3a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Snell, Richard S (cop. 2014 ). Neuroanatomía clínica (7a ed. rev.). Barcelona [etc.]: Wolters Kluwer Health. Catàleg
 • Micheli, Federico E (cop. 2010 ). Neurología (2a ed.). Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Young, Paul A (2008). Basic Clinical Neuroscience (2 ed). Lippincott williams & wilkins. Catàleg
 • Suñer Soler, Rosa (2013 ). Tratado de enfermería neurológica : la persona, la enfermedad y los cuidados (3a ed.). Barcelona: Sociedad Española de Enfermería Neurológica. Catàleg
 • Martínez Cruz, Mª Belén Monleón Just, Manuela Carretero Lanchas, Yedra García-Baquero Merino, Mª Teresa (cop. 2012 ). Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida . Barcelona: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives, participatives i amb suport multimèdia. Continguts treballats en ABP S'avalua els coneixements teòrics donats a les classes expositives i els treballats en ABP i habilitats de raonament i integració d'aquests a través d'una prova escrita. Aquesta pot ser amb preguntes multiresposta, obertes o treball de casos així com a través de la plataforma Moodle. 60
Seminaris relacionats amb tots els continguts de l'assignatura S'avalua les habilitats de resolució de casos i càlcul de dosis, habilitats de raonament i capacitat de relació i integració de diferents coneixements a través de treballs escrits, estudi de casos, exercicis de càlcul i preguntes obertes en prova escrita. 30
Aprenentatge basat en problemes, tutories S'avalua la participació activa en les tutories, la capacitat de formular objectius d'aprenentatge i de relacionar i establir hipòtesis, així com la capcitat de síntesi de la informació aportada en les tutories i les seves fonts. 10

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és a través d'avaluació continuada.

Tota prova d'avaluació es considera aprovada amb un 5 sobre 10.

L'assignatura s'aprova sempre i quan s'hagi superat cada prova d'avaluació (es farà la mitjana ponderada sempre i quan totes les proves siguin superaddes amb una qualificació igual o superior a 5 punts sobre 10)i s'hagi complert els criteris de presencialitat establertes:
*Seminaris: obligatorietat d'assitència al 100% són 5 seminaris en total.
*ABP: obligatorietat al 100% d'assitència a les tutories: un total de 5 escenaris, 10 tutories i 2 sessions plenàries.
*Classes participatives. És recomanable la seva assistència i es tindrà en compte la participació i interés de l'estudiant en casos d'arribar a les activitats recuperables amb qualificacions finals entre 4,7 i 4,99.
*Tutories: Els professors tenen un horari de tutories i amb cita prèvia, s'aconsellen en cas d'aclariment de dubtes o assessorament per aprofundir en els continguts de l'assignatura.

En cas de no superar alguna de les proves d'avaluació i no poder fer mitjana,la nota que figurarà a l'acta serà la nota més baixa de les proves.

Es consideren activitats d'avaluació recuperable: les proves d'avaluació de la part teòrica que inclou els continguts ABP, les proves d'avaluació dels seminaris, sempre i quan s'hagi complert els criteris de presencialitat obligatòria.

* Pel que fa a la part teòrica: Hi haurà 4 AC: AC1: Malalt crític Ac2: malalt onco-hemato-pal·liatiu. AC3: Malalt neurològic AC4: Malalt atès a urgències .
*Cal aprovar en les AC cada part temàtica per separat. Si es suspenen 3 AC cal presentar-se a l'AR final (tots els continguts) i s'aprova amb un 5.
*Seminaris: Cal aprovar-los per separat per poder fer mitjana. Cadascún és activitat recuperable.
* Els continguts relacionats amb l'ABP s'avaluaran juntament amb els continguts teòrics de les classes a les AC2 i AC4.
Les dates de les avaluacions continuades i avaluacions recuperables es troben en el calendari de proves de grau (consultar web UdG, web Facultat i Moodle) i són dates aprovades pesl organs col·legials de la facultat, les quals no es poden canviar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'estudiant no es presenti a una de les activitats d'avaluació continuada o no lliuri la prova al professor avaluador així com no compleixi la presencilitat de les asctivitats obligatòries, es considerarà com No Presentat. Podent-se presentar a l'activitat recuperable si compleix els requisits anteriorment exposats (presencialitat a les activitats obligatòries).

Observacions

Es recomana obrir diàriament l'assignatura a través del Moodle on es publicitaran els possibles canvis, incidències i novetats. També s'obriran fòrums de discussió de temes relacionats amb l'assignatura. La via de comunicació professor i estudiant és a través del Moodle. S'aconsella fer ús de les tutories i no abusar del correu electrònic, fer-ne un bon ús i respectar els festius. Recordeu si teniu dubtes, problemes, incidències, la via de comunicació és:
1r: professor o tutor ABP implicat.
2n: professor responsable de l'assignatura: Concepció Fuentes

Recordeu que s'aconsella l'assistència a les classes expositives, que el professor no està obligat a penjar íntegrament els apunts de classe, que els pot penjar amb anterioritat o després de la classe si s'escau i que cal consultar i ampliar els apunts amb la bibliografia recomanada.

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
 • Farmacologia clínica i terapeútica
 • Fisiopatologia
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Sistemes d'Informació i llenguatge científic
 • Tècniques i procediments 2
 • Tècniques i procediments. Pràcticum 1