Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Bases del nivell primari de salut i activitats a desenvolupar per proporcionar cures integrals d'infermeria a la persona, família i la comunitat. Funció, activitats i actituds cooperatives que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció primària de salut. Participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut i malaltia. Metodologia i procediments necessaris per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Educació per a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, que poden estar afectats per problemes de salut, riscos, sofriment, malaltia, incapacitat o mort. Ús i indicacions de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria. Tecnologies i sistemes d'informació i comunicació en l'atenció sanitària. Anàlisi, disseny i aplicació dels principals problemes de salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ALICIA BALTASAR BAGUE  / ANNA BONMATI TOMAS  / NURIA PUIGVERT VIU  / ANGEL ROMERO COLLADO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ALICIA BALTASAR BAGUE  / ANNA BONMATI TOMAS  / MARTA GIRONES NOGUE  / NURIA PUIGVERT VIU  / ANGEL ROMERO COLLADO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • 9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • 16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. Bloc 1: Epidemiologia i prevenció de les principals malalties infeccioses

          1.1. Malalties transmissibles:Importància del problema.

          1.2. Concepte de malaltia infecciosa: Períodes de temps de les malalties transmissibles.

          1.3. Les malalties transmissibles com a fenomen comunitari: Formes de presentació. Taxa d´atac. Vigilància epidemiologica

          1.4. Declaració de les malalties transmissibles: Característiques del sistema de declaració de malalties infeccioses.

          1.5. Prevenció i control de les Malalties Transmissibles: Conceptes. Mesures de prevenció i control de les malalties transmissibles

          1.6. Malalties cròniques: Concepte i característiques.

          1.7. Malalties cròniques: Dissenys epidemiològics per al seu estudi

2. Bloc 2: Epidemiologia i prevenció de les malalties socials

          2.1. Epidemiologia i prevenció del consum de drogues.

          2.2. Epidemiologia i prevenció de les infeccions de transmissió sexual (ITS).

3. Bloc 3: Planificació Sanitària

          3.1. Pla de Salut de Catalunya.

          3.2. Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA).

          3.3. Atenció Primària Orientada a la Comunitat (APOC). Identificació de necessitats de salut a la comunitat.

          3.4. Unitats de suport a l’equip d’atenció primària.

          3.5. Prescripció infermera.

4. Bloc 4: A la consulta de l'Atenció Primària.

          4.1. Conceptes generals: programa, guies i protocols.

          4.2. Tècniques i procediments en Atenció Primària de la Salut.

          4.3. Programa Salut i Infància (Nen sa).

          4.4. Programa de Salut Bucodental.

          4.5. Programa Salut i Escola (PSiE)

          4.6. Detecció dels maltractaments infantils.

          4.7. Incompliment i adherència terapèutica. Conciliació de la medicació.

          4.8. Mesura de la qualitat de vida del pacient.

          4.9. Detecció i tractament del consum de tabac.

          4.10. Atenció infermera a la persona amb Hipertensió arterial (HTA).

          4.11. Atenció infermera a la persona amb Diabetis Mellitus 2 (DM2).

          4.12. Atenció infermera a la persona amb dislipèmia i risc coronari.

          4.13. Atenció infermera a la persona amb obesitat.

          4.14. Programa d'Atenció Domiciliària (ATDOM).

          4.15. Atenció a les persones amb nafres a l'extremitat inferior.

5. Seminaris: Simulació amb un pacient estandarditzat de casos que es poden presentar a la consulta d'atenció primària.

          5.1. Programa d'Activitats Preventives i de Promoció de la Salut (PAPPS).

          5.2. Abordatge en un cas de malaltia transmissible. Immunització de l'adult

          5.3. PAPPS+Vacunació de l'adult.

          5.4. Avaluació, amb simulació de pacient estandarditzat, d'un cas clínic relacionat amb PAPPS i vacunació de l'adult.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 14 10 24
Classes expositives 32 68 100
Simulacions 10 16 26
Total 56 94 150

Bibliografia

 • Què és el pla de salut? (1992 ). Barcelona: Servei Català de la Salut Àrea Sanitària. Catàleg
 • Protocols per a l'atenció primària de salut (DL 1994- ). Girona: Regió Sanitària Girona del Servei Català de la Salut. Catàleg
 • Sánchez Moreno, Antonio (cop. 2000 ). Enfermería comunitaria . Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Caja López, Carmen (2003 ). Enfermería comunitaria III : atención primaria (2a ed.). Barcelona: Masson. Catàleg
 • Rubio, Gabriel (cop. 2004 ). Manejo de las adicciones en atención primaria . Madrid: Entheos. Catàleg
 • Borrell i Carrió, F.|q(Francesc) (DL 2004 ). Entrevista clínica : manual de estrategias prácticas . Barcelona: SEMFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Piédrola Gil, Gonzalo Sierra López, Antonio (2008 ). Medicina preventiva y salud pública (11a ed.). Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Martín Zurro, A (cop. 2011 ). Atención familiar y salud comunitaria. Barcelona: Elsevier. Recuperat 08-03-2016, a http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaudg/detail.action?docID=11072749 Catàleg
 • Martín Zurro, Amando (cop. 2011 ). Atención familiar y salud comunitaria : conceptos y materiales para docentes y estudiantes . Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Saz Garrido, Pilar del (cop. 2011 ). Autoevaluación en enfermería familiar y comunitaria : test razonados para la preparación del acceso por vía excepcional al título de especialista . Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Martínez Riera, José Ramón (DL 2013 ). Manual práctico de enfermería comunitaria . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Martín Zurro, Amando (2014 ). Atención primaria (7a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • García Fernández, Francisco Pedro (DL 2016 ). Atención integral de las heridas crónicas (2a ed.). Madrid: Fundación Sergio Juán Jordan :Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Catàleg
 • Soler Pardo, Gràcia M.,|eautor. Protocols d'infermeria escolar : Bloc 1 . . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Bloc: 1, 2 i 3. Classes participatives amb l'ajut de projeccions i visionats de documents i els continguts treballats durant l'ABP. Prova escrita tipus test i/o pregunta curta per continguts teòrics dels blocs 1, 2 i 3, i els continguts treballats durant l'ABP. 35
Bloc: 4. Classes participatives amb l'ajut de projeccions i visionats de documents i els continguts treballats durant l'ABP. Prova escrita tipus test i/o pregunta curta per continguts teòrics dels blocs 4 i 5 i els continguts treballats durant l'ABP. 35
Realització, amb un pacient estandarditzat, de situacions que es poden trobar les infermeres a la consulta en l'àmbit de l'atenció primària. Es realitzarà al centre d'hablitats i simulació clíniques. Resolució d'un cas amb un pacient estandarditzat al centre d'hablitats i simulació clíniques. 20
Aprenentatge basat en problemes (ABP) S'avalua la participació i aportacions individuals al grup durant la resolució dels escenaris plantejats (ABP procés). 10

Qualificació

L’avaluació es realitzarà mitjançant un sistema d’avaluació continuada (AC).

- Contingut teòric: examen presencial amb prova escrita tipus test i/o pregunta curta.
La primera AC es realitzarà una vegada acabat el temari dels blocs 1, 2 i 3, i els continguts treballats durant l'ABP, segons el calendari previst. Es tracta d’una activitat d’avaluació RECUPERABLE.
La segona AC es realitzarà una vegada acabat el temari del bloc 4, i els continguts treballats durant l'ABP segons el calendari previst. Es tracta d’una activitat d’avaluació RECUPERABLE.

- Seminaris: Els seminaris són d'assistència voluntària, en què es realitzaran simulacions de casos amb pacients estandarditzats que es poden trobar a la consulta d'atenció primària. És imprescindible l'assistència als 3 seminaris per poder accedir a la prova d'avaluació (seminari 4). L'avaluació es realitzarà mitjançant un cas d'un pacient estandarditzat al centre d'habilitats i simulació clíniques. No és necessari obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per fer promig amb la resta d'activitats d'avaluació de l'assignatura (activitats d'avaluació continuada i ABP). Es tracta d’una activitat d’avaluació NO RECUPERABLE.

- ABP: cal assistir al 100% de les tutories: 5 escenaris, 10 tutories i 2 sessions plenàries.

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una qualificació per cada prova escrita mínima de 5 (sobre 10), inclosa l'avaluació recuperable (AR), i com a mínim un 5 a la nota final. Si no, caldrà acudir a les AR de la part no superada. L'AR és només per als alumnes que han SUSPÈS alguna AC, en cap cas per a pujar nota de l'assignatura.
En cas que no s'obtingui una qualificació mínima de 5 a les proves escrites (AC/AR), no es farà mitja amb la resta.
En cas de no superar l'assignatura, la nota final serà la més baixa obtinguda de les activitats d'avaluació qualificades a l'estudiant durant l'assignatura.

A principi de curs es farà pública la programació de l’assignatura i de les proves d’avaluació.


*Per aquells estudiants què repeteixin l'assignatura, NO es conserva cap nota del curs anterior. S'han de tornar a realitzar totes les parts de l'assignatura i presentar-se a totes les activitats d'avaluació amb excepció del procés d'ABP (si s'ha superat).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència a qualsevol de les avaluacions presencials o bé la presentació d'alguna de les activitats d'avaluació que es proposin, dóna lloc a tenir una nota de l'assignatura. En cas contrari s'obtindrà un No Presentat.

Observacions

La bibliografia recomanada es complementa amb el material elaborat pels professors. Tot i això, creiem indispensable l'assistència regular i continuada a les classes ja que moltes matisacions que fan el professors no es poden reflectir en els textos escrits.

A mesura que avanci el curs podreu trobar diferent material al Moodle de l'assignatura.

Durant les sessions magistrals els professors utilitzaran diapositives per recolzar les explicacions. Cal que tingueu en compte que aquestes diapositives no són apunts, són només una guia que s’utilitza en les explicacions a classe i que cal complementar amb la bibliografia recomanada a l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Infermeria comunitària I