Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Manifestacions de les alteracions de Salut:pacient quirúrgic, malalties infeccioses, neoplasies, musculoesquelètiques, digestives, nefrorològiques, cardiovasculars, respiratòries, endocrines. Alteracions de les necessitats bàsiques en les alteracions de salut. Cures d'infermeria clínica en aquestes situacions de malaltia. Control del dolor. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona i família i/o assistent. Problemes nutricionals de major prevalença. Recomanacions dietètiques adequades.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA BOSCH FARRE  / ESTHER CACERES MALAGELADA  / NURIA GARRIGA BARDALET  / SANDRA GELABERT VILELLA  / MARTA GIRONES NOGUE  / AFRA MASIÀ PLANA  / CRISTINA PLANELLA FARRUGIA  / CAROLINA RASCON HERNAN  / JESUS VAZQUEZ PAZ  / MARTA VILANOVA VILA
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (20%), Anglès (15%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA PILAR AVILA CASTELLS  / CRISTINA BOSCH FARRE  / ESTHER CACERES MALAGELADA  / NURIA GARRIGA BARDALET  / SANDRA GELABERT VILELLA  / MARTA GIRONES NOGUE  / AFRA MASIÀ PLANA  / CRISTINA PLANELLA FARRUGIA  / CAROLINA RASCON HERNAN  / MARTA VILANOVA VILA
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (20%), Anglès (15%)

Competències

 • Conèixer els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: METODOLOGIA INFERMERA (PAI). UTILITZACIÓ DEL LLENGUATGE ESTANDARITZAR (NNN)

2. ATENCIÓ INFERMERA A LES PERSONES DURANT UN PROCÉS QUIRÚRGIC.

          2.1. Procés d'Atenció d'Infermeria (PAI) en la fase preoperatoria

          2.2. PAI en la fase postoperatoria

3. ATENCIÓ INFERMERA A LES PERSONES AMB PATOLOGIA INFECCIOSA.

          3.1. PAI en les persones amb problemes de salut relacionats amb patologia infecciosa

4. ATENCIÓ INFERMERA A LES PERSONES AMB DOLOR.

          4.1. Valoració infermera del dolor

          4.2. Paper de la infermera en el tractament del dolor

5. ATENCIÓ INFERMERA A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT DEL SISTEMA DIGESTIU, FETGE, PANCREES I VIES BILIARS.

          5.1. PAI en les persones amb problemes de salut relacionts amb alteracions esofàgiques

          5.2. PAI en persones amb problemes de salut relacionats amb alteracions gastroduodenals

          5.3. PAI en persones amb problemes de salut relacionats amb alteracions intestinals i rectals

          5.4. PAI en les persones amb problemes de salut relacionats amb alteracions hepàtiques, biliars

6. ATENCIÓ INFERMERA A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT DEL SISTEMA RESPIRATORI. ATENCIÓ INFERMERA A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR.

          6.1. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb la patologia respiratoria

          6.2. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb els Síndromes pleurals

          6.3. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb transtrons de la conducció cardíaca

          6.4. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb la Cardiopatia Isquèmica

          6.5. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb la patologia infecciosa del cor

          6.6. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb la Insuficiència Cardíaca

          6.7. PAI en les persones amb úlceres d'etiologia vascular

7. ATENCIÓ INFERMERA A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT DEL SISTEMA MUSCULOESQUELETIC.

          7.1. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb els traumatismes

          7.2. PAI en la persona amb problemes de salut relacionats amb les ferides, úlceres i cremades.

8. ATENCIÓ INFERMERA A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT DEL SISTEMA RENAL. ATENCIÓ INFERMERA A LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT DE L'APARELL METABÒLIC I/O ENDOCRÍ.

          8.1. PAI en les persones amb problemes de salut relacionats amb alteracions renals

          8.2. Valoració infermera dels desequilibris de líquids i electròlits

          8.3. PAI en les persones amb problemes de salut relaciontas amb alteracions endocrines

9. DIETOTERÀPIA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 24 50 74
Classes expositives 49 0 49
Prova d'avaluació 6 75 81
Seminaris 14 30 44
Tutories 2 0 2
Total 95 155 250

Bibliografia

 • Brunner, Lillian Sholtis Suddarth, Doris Smith Smeltzer, Suzanne C. (cop. 2013 ). Brunner y Suddarth enfermería medicoquirúrgica (12a ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Doenges, Marilynn E (cop. 2006 ). Planes de cuidados de enfermería (7a ed.). México: McGraw Hill. Catàleg
 • Johnson, Marion (2006 ). Interrelaciones NANDA, NOC y NIC : diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones (2ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • NANDA diagnósticos enfermeros : definiciones y clasificación ... (cop. 2001- ). Madrid [etc.]: Harcourt [lsevier]. Catàleg
 • Bulechek, Gloria M. (cop. 2013 ). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) (6a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Lunney M (2011). Razonamiento crítico para alcanzar resultados de salud positivos: estudio de cas (2009). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Prevent Presssure Ulcers: how-to guide (2011 ). Cambridge, MA: Institute Healthcare Improvement. Recuperat 15-03-2016, a http://www.sageproducts.com/documents/pdf/education/guidlines/iad/HowtoGuidePreventPressureUlcers.pdf Catàleg
 • Moorhead, Sue (cop. 2013 ). Clasificación de resultados de enfermería (NOC) : medición de resultados en salud . Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Alfaro-LeFevre, Rosalinda (2014 ). Aplicación del proceso enfermero : fundamento del razonamiento clínico (8a ed.). Barcelona [etc.]: Wolters Kluwer Health. Catàleg
 • Téllez Ortiz, Sara Esther (cop. 2012 ). Modelos de cuidados en enfermería NANDA, NIC y NOC . México D.F.: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Téllez Ortiz, Sara Esther (cop. 2012 ). Modelos de cuidados en enfermería NANDA, NIC y NOC. México D.F.: McGraw-Hill Interamericana. Recuperat 08-03-2016, a http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaudg/detail.action?docID=10747948 Catàleg
 • Díaz Sánchez S, Piquer Farrés N, Fuentes Camps E, Bellmunt Montoya S (2012). Criterios de derivación entre niveles asistenciales de pacientes con patología... Aten Primaria, 44(9), 556-561 Catàleg
 • Conferencia Nacional de Consenso sobre Úlceras de la Extremidad Inferior (2009 ). Barcelona: EdikaMed. Recuperat 08-03-2016, a http://gneaupp.info/wp-content/uploads/2014/12/Conferencia-nacional-de-consenso-sobre-ulceras-de-la-extremidad-inferior.pdf Catàleg
 • Braunwald, Eugene, 1929- Bonow, Robert O. (cop. 2012 ). Braunwald's heart disease : a textbook of cardiovascular medicine (9th ed.). Philadelphia (Pa.): Elsevier Saunders. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat d'avaluació continuada 1. S'avaluen els coneixements teòrics, la clarificació de conceptes i l'aplicació dels mateixos. Pondera un 20% del total de l'avaluació continuada i és activitat recuperable en cas de no superar un mínim de 5 sobre 10
20
Activitat d'avaluació continuada 2 S'avaluen els coneixements teòrics, la clarificació de conceptes i l'aplicació dels mateixos. Pondera un 20% del total de l'avaluació continuada i és una activitat recuperable en cas de no superar amb un mínim de 5 sobre 10 20
Avaluació d'activitat continuada 3 S'avaluen els coneixements teòrics, la clarificació de conceptes i l'aplicació dels mateixos. Pondera un 20% del total de l'avaluació continuada i és una activitat recuperable en cas de no superar amb un mínim de 5 sobre 10.
L'avaluació consta de dues parts: temari clínica, equivalent a un 60% de la nota total AC i temari dietoteràpia corresponent al 40% restant, les quals cal aprovar amb un mínim de 5 per superar l'AC
20
Seminaris. Activitat en grup mitjà o petit S'avalua el coneixement i habilitats de continguts teòrics; aplicació de coneixements teòrics; actitud dins del grup. No són activitats recuperables. Els seminaris són d'assistència voluntària. És imprescindible l'assistència als 5 seminaris i realitzar les activitats per obtenir la qualificació dels seminaris 30
Aprenantatge basat en problemes.(ABP) S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%). És activitat recuperable.Assistència obligatoria. 10

Qualificació

1/Activitats d'avaluació continuada: Tenen un pes del 60% en el total de la nota de l'assignatura. Hi haurà 3 activitats d'avaluació continuada que són activitats recuperables (AC1, AC2 i AC3) si no superen una nota mínima de 5 sobre 10, cal anar a l’AR. No es fa mitjana de les AC fins que no estiguin amb un mínim de 5 sobre 10.
En cas de no superar les activitats recuperables amb un mínim de 5 sobre 10, el total de l'assignatura estarà suspesa.
En cas de presentar-se a l'AR, la nota resultant d'aquesta farà mitjana amb les AC que estiguin per sobre de 5. Aquesta nota resultant ha de ser 5 o superior per fer mitjana amb la resta d'activitats recuperables.
La metodologia que s'utilitzarà per realitzar l'avaluació continuada és mitjançant estudi de casos. La rúbrica d'avaluació s'especificaran durant el desenvolupament del l'assignatura.
El contingut teòric treballat a l'ABP serà avaluat dins de les activitats d'avaluació continuada de las classes magistrals.

2/Seminaris:Té un pes del 30% en el total de la nota de l'assignatura. No són activitats recuperables. Els seminaris són d'assistència obligatòria. És imprescindible l'assistència als seminaris 1,2,3 i 4 per realitzar les activitats per l'avaluació continuada que és el seminari 5, si hi ha un seminari (1,2,3,4) no presentat no es podrà optar a fer l'avaluació al seminari 5. No és necessari un mínim de 5 sobre 10 per fer promig amb la resta d'activitats d'avaluació de l'assignatura (activitats d'avaluació continuada i ABP).

3/ABP:La nota obtinguda de la part d'ABP (tutories) té un pes del 10% en la nota global. L'assistència en aquesta activitat d’aprenentatge és obligatòria. La nota final ha de ser de 5 sobre 10 com a mínim per fer mitjana amb la resta d'activitats d'avaluació. És activitat recuperable.

*Es recomanable l'assistència a les classes expositives/participatives i es considerarà la participació de l'estudiant en casos d'arribar a les activitats recuperables amb qualificacions entre 4,5 i 4,99.
*Les tutories són recomanables prèvia cita per aclariment de dubtes i aprofundiment de continguts de l'assignatura.
*En cas de no superar l'assignatura, la nota final serà la més baixa obtinguda de les activitats d'avaluació qualificades a l'estudiant durant l'assignatura.
*Per aquells estudiants què repeteixin l'assignatura, no es guarda cap nota del curs anterior i s'han de tornar a fer totes les parts de l'assignatura i presentar-se a totes les activitats d'avaluació amb excepció del procés d'ABP en cas què es tingui superat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per aquell estudiant que no es presenti a cap de les Activitats d'avaluació obligatòries (Activitats d'avaluació continuada, ABP)i/o la no assistència a les activitats obligatòries.

Observacions

En la presentació de l'assignatura al inici del curs s'especificarà:
-les activitats d'avaluació continuada i les dates de les mateixes.
-El contingut dels 5 seminaris.

Els continguts del PAI (Procés d'Atenció d'Infermeria)són :
• Valoració infermera
• Judici clínic: Diagnòstics d’infermeria
Planificar:
• Objectius/Resultats (NOC)
• Intervencions (NIC)i activitats infermeres: relació
terapèutica amb la persona i la família.
• Avaluació.

Assignatures recomanades

 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Bases conceptuals del coneixement Infermer
 • Farmacologia clínica i terapeútica
 • Fisiopatologia
 • Pràcticum 2
 • Tècniques i procediments 2