Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisi estadística exploratòria de dades. Fonaments de probabilitat. Presa de decisions en l'àmbit de l'Estadística clínica. Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut dels individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals identificant les possibles causes dels problemes de salut. Bases de metodologia de recerca quantitativa i qualitativa.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ALICIA BALTASAR BAGUE  / MARIA BUXO PUJOLRAS  / RAFAEL MARCOS GRAGERA  / MARIA GLORIA MATEU FIGUERAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (5%), Anglès (15%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ALICIA BALTASAR BAGUE  / MARIA BUXO PUJOLRAS  / RAFAEL MARCOS GRAGERA  / MARIA GLORIA MATEU FIGUERAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (5%), Anglès (15%)

Competències

 • Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l’edat, gènere, grup i/o comunitat i adequar l’actuació professional.
 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Recollir i seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement.
 • Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació especialitzades per las objectius de recerca que es persegueixin.

Continguts

1. Bioestadística

          1.1. Marc general d'actuació de l'estadística

          1.2. Organització i anàlisi descriptiva de dades

          1.3. Conceptes bàsics de probabilitat

          1.4. Inferència estadística

                    1.4.1. Intervals de confiança

                    1.4.2. Tests estadístics

                    1.4.3. Determinació tamany mostral

2. Demografia

          2.1. Fonts de dades demogràfiques

          2.2. Instruments per l'anàlisi demogràfic

          2.3. Fenòmens demogràfics

          2.4. Indicadors sanitaris

3. Epidemiologia

          3.1. Fonts d'informació en epidemiologia

          3.2. Variables epidemiològiques

          3.3. Mesures de freqüència

          3.4. Concepte de risc

          3.5. Epidemiologia descriptiva, analítica i experimental

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 18 18
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 7 19
Cerca d'informació 0 20 20
Classes participatives 53 30 83
Classes pràctiques 12 12 24
Elaboració de treballs 4 22 26
Lectura / comentari de textos 2 6 8
Prova d'avaluació 0 27 27
Total 83 142 225

Bibliografia

 • Pagano, Marcello (cop. 2001 ). Fundamentos de bioestadística . México: International Thomson. Catàleg
 • Daniel, Wayne W. (cop. 2002 ). Bioestadística : base para el análisis de las ciencias dela salud (4ª ed.). México: Limusa. Catàleg
 • Roland Pressat ; (1983). El Análisis demográfico : conceptos, métodos, resultados. México : Fondo de Cultura Eco. Catàleg
 • Katy Salas Miravitlles, Ma Rosa Girbau García, Jordi Galimany Masclans (2007). Bases de demografia sanitària . Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Jacques Vallin (1995). La Demografía . Madrid : Alianza. Catàleg
 • M. Teresa Icart Isern, Joan Guàrdia Olmos, Pilar Isla Pera (2003). Enfermería comunitaria II : epidemiología . Masson. Catàleg
 • Robert Beaglehole, Ruth Bonita, Tord Kjellström (2003). Epidemiología básica . Organización Panamericana de la Salud. Catàleg
 • Hernández-Aguado, Ildefonso (cop. 2011 ). Manual de epidemiología y salud pública : para grados en ciencias de la salud (2a ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Hernández-Aguado, Ildefonso (2012 ). Manual de epidemiología y salud pública (2a ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Recuperat 08-03-2016, a http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788498356496 Catàleg
 • Piédrola Gil, Gonzalo Sierra López, Antonio (2008 ). Medicina preventiva y salud pública (11a ed.). Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Bioestadística. ACME. Proves no presencial de resposta d'unes preguntes tipus test generades des de la plataforma ACME. Requereix validació a posteriori en el primer examen presencial. Activitat No recuperable 10
Interpretació de textos científics. ACME. Prova presencial de resposta d'unes preguntes tipus test generades des de la plataforma ACME. Activitat No recuperable. 5
Treballs de recerca i anàlisi. Treballs de recerca. En un dels treballs es requerirà l'assistència a dues tutories presencials programades en grup petit en l'horari de classes. Activitat No recuperable. 20
Aprenentatge basat en problemes (ABP). Tutories S'avalua la participació i aportacions individuals realitzades al grup d'ABP de primer curs. Activitat recuperable (tant la nota com la recuperació són qüestions externes a l'assignatura) 10
Examen presencial 1 de Bioestadística i examen dels continguts de Bioestadística treballats en les sessions ABP. S'avaluen els continguts de Bioestadística treballats durant les sessions magistrals, seminaris i sessions de ABP a través d'una prova escrita. Activitat Recuperable. 25
Examen presencial 2 de Demografia i Epidemiologia i examens dels continguts de Demografia i Epidemiologia treballats en les sessions d'ABP. S'avaluen els continguts de Demografia i Epidemiologia treballats durant les sessions magistrals, seminaris i sessions de ABP a través d'una prova escrita. Activitat Recuperable. 30

Qualificació

L'avaluació es realitzarà mitjançant el sistema d'avaluació continuada amb les següents activitats:

1.- T: Treballs. Es plantejaran un seguit de treballs en grup on caldrà resoldre qüestions d'una certa complexitat aplicant els conceptes i la metodologia introduïda a les classes magistrals/seminaris. El conjunt de treballs té un pes del 20%. En un dels treballs es requerirà l'assistència a tutories obligatòries presencials per tots i cadascun dels membres del grup. Són activitats d’avaluació NO RECUPERABLES.

2.- ACME1-2 no presencial. Es tracta també d’una activitat d’avaluació NO RECUPERABLE que es realitzarà on-line i per tant és no presencial. L’activitat consta de preguntes de resposta tipus test generades des de la plataforma ACME. Hi haurà un total de 2 proves programades per tot el curs, amb un pes total del 10% sobre la nota final. Al final d’aquesta activitat l’alumne tindrà una nota, Nota_ACME però serà necessària una validació. Aquesta validació es farà durant el primer examen presencial, on l’alumne haurà de respondre a unes quantes qüestions tipus tests, similars a les de l’ACME i obtindrà una Nota_acme_examen. La nota final d’aquesta part es calcularà segons la fórmula:
-Si Nota_acme_examen < 5 punts, llavors Nota_final_ACME = Nota_acme_examen
-Si Nota_acme_examen >= 5 punts llavors Nota_final_ACME = màxim{ Nota_acme_examen; Nota_ACME}

3.- ACME3 presencial. Preguntes de resposta tipus test generades des de la plataforma ACME referents a la interpretació de certs textos científics. Té un pes del 5% sobre la nota final. Es realitzarà al final d'un dels seminaris programats. Es tracta també d’una activitat d’avaluació NO RECUPERABLE.

4.- EX1: Primer examen presencial. Es realitzarà una vegada acabat el temari de bioestadística, aproximadament a finals del mes de gener segons el calendari de la Facultat d'Infermeria. L’examen te un pes del 25%, constarà de problemes i/o qüestions teòrico /pràctiques. En aquest examen els alumnes s'avaluaran dels continguts de la part de Bioestadística treballats durant les sessions magistrals i seminaris, així com dels continguts de bioestadística treballats durant les sessions d'ABP. Es tracta d’una activitat d’avaluació RECUPERABLE.

5.- Ex2: Segon examen presencial. Es realitzarà una vegada acabat el temari de demografia i epidemiologia, segons el calendari previst de la Facultat d'Infermeria. Té un pes del 30% i constarà de problemes i/o qüestions teòrico/pràctiques. En aquest examen els alumnes s'avaluaran dels continguts de la part de Demografia i Epidemiologia treballats durant les sessions magistrals i seminaris, així com dels continguts de demografia i epidemiologia treballats durant les sessions d'ABP. Es tracta d’una activitat d’avaluació RECUPERABLE.

6.- ABP: avaluació del procés en els sessions d'ABP. Te un pes d'un 10%. Aquesta avaluació del procés d'ABP es realitza de forma externa a l'assignatura (sessions d'ABP i plenària). Es tracta d’una activitat d’avaluació RECUPERABLE però la recuperació també es realitza de forma externa a l'assignatura.

Per aprovar l’assignatura és condició indispensable aprovar els dos exàmens presencials i el procés d'ABP. En cas de no superar algun dels 2 exàmens es realitzarà una AR per tal de recuperar-los aproximadament a finals de juny segons el calendari previst de la Facultat d'Infermeria. El procés d'ABP també té fixada una AR en el calendari de la Facultat. Aquesta AR és externa a l'assignatura i global per a totes les assignatures d'un mateix curs.

En cas de superar els dos exàmens presencials i l'ABP, la nota final de l’assignatura s'obtindrà a partir de la suma de les notes de les 6 activitats que s’han detallat abans degudament ponderades, és a dir, segons la fórmula: (0.2*T)+(0.1*ACME1-2)+(0.05*ACME3)+(0.25*EX1)+(0.3*EX2)+(0.1*ABP)
L'assignatura quedarà aprovada sempre i quan aquesta nota sigui igual o superior a 5. En cas contrari l'assignatura quedarà suspesa.

En cas de NO superar algun dels dos exàmens presencials i/o el procés d'ABP, l’assignatura quedarà suspesa i a les actes apareixerà la nota mínima d'aquestes 3 activitats d'avaluació (sobre 10 punts).

Pels alumnes repetidors, és important aclarir que no es guarda la nota de cap de les activitats d'avaluació pròpies de l'assignatura (treballs, acme, primer examen presencial, segon examen presencial i contingut d'ABP). Així doncs, un alumne repetidor haurà de tornar a presentar-se a totes les activitats d'avaluació independentment de la nota obtinguda l'any anterior. La única excepció és la nota del PROCÉS d'ABP que es guardarà pels repetidors donat que es tracta d'una activitat global de curs i no específica d'aquesta assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència a qualsevol dels exàmens presencials dóna lloc a tenir una nota de l'assignatura. En cas contrari s'obtindrà un No Presentat.

Observacions

La bibliografia recomanada es completa amb el material elaborat pels professors. Tot i això, creiem indispensable l'assistència regular a les classes ja que moltes matisacions que fa el professor no es poden reflectir en els textos escrits.

A mesura que avanci el curs podreu trobar diferent material en el moodle de l'assignatura.

Durant les sessions magistrals els professors utilitzaran diapositives per recolzar les explicacions. Cap que tingueu en compte que aquestes diapositives no són apunts, són només una guia que s’utilitza en les explicacions a classe.