Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
. Anàlisi del procés constructiu. Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació. Raonament del procés d’execució. Normativa.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (10%), Anglès (5%)

Competències

 • CT08 Disseny de propostes creatives
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CE07 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius
 • CE13 Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis

Continguts

1. SIP Sistemes / Interacció / Procés

          1.1. Anàlisi de sistemes constructius i la seva interacció.

          1.2. Sistema compartimentació

                    1.2.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural i l’embolcall.

                    1.2.2. Envans : Ceràmic convencional : amb bandes acústiques

                    1.2.3. Envans : Guix laminat

                    1.2.4. Mampares : fixes / mòbils

                    1.2.5. Fusteria interior : Elements de vidre

          1.3. Sistema d'acabats

                    1.3.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural, l’embolcall i la compartimentació.

                    1.3.2. Paviments : Continus / Obra seca

                    1.3.3. Revestiment de parets : Obra seca / Continus / Aplacats

                    1.3.4. Revestiment de sostres : Obra seca

2. N Normativa / CTE

          2.1. Coneixement, anàlisi i criteris d'aplicació de la normativa

          2.2. CTE.HR. Protecció soroll

                    2.2.1. Paràmetres acústics. Introducció

                    2.2.2. Mètode simplificat de càlcul

                    2.2.3. Requeriments constructius

          2.3. CTE.SI. Seguretat incendi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 15,00 0 15,00
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Resolució d'exercicis 12,00 30,00 0 42,00
Sessió participativa 0 0 12,00 12,00
Tutories de grup 0 0 3,00 3,00
Total 15,00 45,00 15,00 75

Bibliografia

 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2000 ). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación . Màlaga: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Catàleg
 • Castellano Costa, Josep / Autors Varis.. Libro Abierto. Recuperat , a http://libroabierto.coaat.es/
 • Castellano Costa, Josep / Autors varis. Articulos técnicos. Recuperat , a http://libroabierto.coaat.es/
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (2000 ). Las Claraboyas (3ª ed.). Barcelona: Bisagra. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós González i Barroso, Josep Maria (2001 ). Alternatives a la construcció convencional d'habitatges . Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós (2000 ). El Gros de l'obra. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 27-02-2010, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=AR067XXX Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós Cuchí Burgos, Albert (22x24 cm ). Paràmetres de sostenibilitat . 96 p.: il.. Catàleg
 • Schmitt, Heinrich (1978 ). Tratado de construcción : elementos, estructuras y reglasfundamentales de la construcción (6ª ed., aumentada y puesta al día). Barcelona: G. Gili. Catàleg
 • Baud, Gérard (1968 ). Tecnología de la construcción (2ª ed). Barcelona: Blume. Catàleg
 • Edwards, Brian (2004 ). Guía básica de la sostenibilidad . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Fuentes Bayó, Salvador (2007 ). El Codi tècnic de l'edificació : una visió pluridisciplinària . [Barcelona: Diputació de Barcelona Xarxa de Municipis]. Catàleg
 • Llorens Duran, Josep Ignasi de (1997 ). Construcció amb bloc de formigó . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2001 ). Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecución de la edificación . Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2009 ). Cómo evitar errores en proyectos y obras : 100 casos prácticos . Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (DL 2010 ). Gestión integral en la edificación y consultoría inmobiliaria : project, facility & property manager : Ámbito Arquitectura e Ingeniería, curso 2008-2010 . Girona: Universitat de Girona [etc.]. Catàleg
 • Barahona Rodríguez, Celia (1992 ). Revestimientos continuos en la arquitectura tradicional española . Madrid: MOPT. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (DL 2002 ). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación. [Girona]: Universitat de Girona. Recuperat 02-09-2016, a http://hdl.handle.net/10803/7680 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessió acadèmica presencial Activitat d’avaluació individual a partir de les presentacions a l'aula, la bibliografia proposada i, si es el cas, les conferències/ponències comercials especificades com a obligatòries en la pàgina de l'assignatura.

/ Format tipus test i/o de resposta breu.

Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Concreció de la resposta.
40
Treballs de pràctiques Treball de desenvolupament de temes relacionats amb el desenvolupament constructiu de l’edifici de curs.(anàlisi de sistemes, resolució d’interaccions, condicionants, ...)

Treball unitari, desglossat en una o vàries activitats.
Part important del treball es realitza a l'aula, en format taller, amb indicacions / correccions del professor.

Per superar l’assignatura hi haura una o varies practiques puntuables. Les pràctiques puntuables tindran l'opció de recuperació coincidint amb el dia d'examen de l'assignatura. Per optar a la recuperació d'aquesta part caldrà lliurar totes les practiques proposades durant el curs completament acabades.


/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Formalització.


60

Qualificació

Activitats d’avaluació:

Treball de pràctiques :
activitat individual format per a dues activitats diferents, requeriments i càlcul (TC) i detall constructiu (TD).

Per a l'activitat de requeriments i càlcul (TC) es realitzarà una practica puntuable, en cas de no aprovar aquesta part es realitzarà una recuperació d'aquesta activitat durant el curs (la data de la pràctica puntuable així com de la recuperació es fixarà en la planificació de l'assignatura que es podrà consultar a la pàgina de moddle).

Per a l'activitat de detall constructiu (TD), es realitzaran dues pràctiques puntuables durant el curs. En cas de no aprovar aquesta part es realitzarà una recuperació en la data prevista per a l'examen (1era convocatòria) del calendari oficial.

Teoria (EX):
Examen tipus test que caldrà realitzar de manera presencial. Estarà format per una combinació de preguntes tipus test i de resposta breu. Es realitzarà una prova coincidint amb la data d'examen previst al calendari oficial. En cas de no aprovar aquesta part es realitzarà una recuperació en la data prevista per a recuperacions del calendari oficial.
Valoració de les activitats:
TC. Requeriments i càlcul (24%). Activitat recuperable.
TD. Detall constructiu (36%). (Primera pràctica puntuable 9% i segona pràctica puntuable 27%). Activitat recuperable.
EX. Teoria : format tipus test i/o de resposta breu(40%). Activitat recuperable.
Per cada activitat s’han indicat els criteris d’avaluació.

Obtenció de la nota en 1era convocatòria:
si TOTES les activitats >=5. ( N ) = %(TC) + %(TD) + %(EX)
En cas contrari cal anar a la recuperació de la part no aprovada.

Després de recuperació
( N ) = %(TC) + %(TD) + %(EX)
Essent TC, TD i EX la nota més alta de les dues obtingudes (1era convocatòria o recuperació).
s'aprova l'assignatura si ( N ) >= 5
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.


En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.

Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
Les qualificacions dels treballs dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
L'objectiu de la revisió de les diferents proves és detectar si hi ha algún error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.

La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.

Avaluació única:
Activitats d’avaluació pels alumnes que optin a avaluació única seguint el procediment oficial de petició:

Treball de pràctiques:
activitat individual format per a dues activitats diferents, requeriments i càlcul (TC) i detall constructiu (TD).

Per ambdues activitats (TC i TD) es realitzarà una prova coindicint amb la data de examen del calendari oficial de l'escola (1era convocatòria). En cas de no aprovar es podrà optar a la recuperació en la data fixada en el calendari oficial de l'escola (recuperació).

Teoria (EX):
Examen tipus test que caldrà realitzar de manera presencial. Estarà format per una combinació de preguntes tipus test i de resposta breu. Es realitzarà una prova coincidint amb la data d'examen previst al calendari oficial. En cas de no aprovar aquesta part es realitzarà una recuperació en la data prevista per a recuperacions del calendari oficial.
Valoració de les activitats:
TC. Requeriments i càlcul (24%). Activitat recuperable.
TD. Detall constructiu (36%). (Primera pràctica puntuable 9% i segona pràctica puntuable 27%). Activitat recuperable.
EX. Teoria : format tipus test i/o de resposta breu(40%). Activitat recuperable.
Per cada activitat s’han indicat els criteris d’avaluació.

Obtenció de la nota en 1era convocatòria:
si TOTES les activitats >=5. ( N ) = %(TC) + %(TD) + %(EX)
En cas contrari cal anar a la recuperació de la part no aprovada.

Després de recuperació
( N ) = %(TC) + %(TD) + %(EX)
Essent TC, TD i EX la nota més alta de les dues obtingudes (1era convocatòria o recuperació).
s'aprova l'assignatura si ( N ) >= 5
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.


En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.

Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
Les qualificacions dels treballs dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
L'objectiu de la revisió de les diferents proves és detectar si hi ha algún error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.

La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran en dos formats:

Prèvia petició a través del correu electrònic, es faran tutories a l'aula virtual de l'assignatura (collaborate). En cas que el professor consideri la consulta d'interès general també la respondrà en la sessió d'aula.

Abans de les diferents proves puntuables es farà una tutoria conjunta. Per definir la data, horari i format (presencial o virtual)es crearà una enquesta a la pàgina de l'assignatura essent la resposta més votada la que definirà com serà aquesta tutoria. El fet que es defineixi una tutoria conjunta no implica que l'alumne/es que no hi puguin assistir demanin una tutoria particular seguint el format anterior.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació general es realitzarà a través del fòrum de noticies de la pàgina de l’assignatura.

Observacions

La dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 75 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes

Web de l'assignatura :
Es recomana l'accés continuat a la web doncs esdevé essencial per a consultar :
.- Programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
.- Horaris de tutories dels professors.
I també per a :
.- Desenvolupament d’activitats en línia.
.- Lliurament dels treballs en format digital (abans de la data programada)

Fitxa / perfil de l'alumne :
.- En començar el curs convé que tots els alumnes tinguin actualitzada la seva fitxa / perfil.
.- Les dades que s'hi fan constar han de ser reals.
.- La fotografia ha de ser tipus carnet, recent i que permeti el reconeixement de l'alumne.

Sessions d’aula :
Es recomana :
.- Assistència continuada i participació activa.
.- Puntualitat a les sessions d'aula.
.- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
I també cal tenir present :
.- Es poden utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb el tema que es desenvolupa, previ consentiment del professor.
.- Sense consentiment no es pot enregistrar. No s'admet gravar, filmar ni fotografiar.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils

Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per cada professor
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
.- Les pràctiques es desenvolupen i tutoritzen a l'aula, per tant les tutories no han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs a desenvolupar per l’alumne.

Comunicació on-line :
.- La majoria de qüestions relacionades amb l'assignatura seran publicades a la web, com a Notícies o al Fòrum.
.- A través de la bústia de correu electrònic de la UdG rebreu els possibles comunicats dels professors.
.- Procureu fer un ús moderat de les vostres comunicacions per e-mail amb els professors.
.- Cal indicar el nom de l'assignatura en l'assumpte dels e-mails enviats.

Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal indicar-ho a l'enquesta que es realitza al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Amidaments i pressupostos 1
 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Dibuix 1
 • Dibuix 2
 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Geotècnia
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Organització, planificació i equips d'obra 1
 • Química dels materials
 • Topografia i replantejos

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.