Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Conceptes relacionats amb el videojoc entès com un espai d'articulació entre les formes narratives clàssiques i els mitjans interactius. Implicacions narratives del joc. Premises narratives del vídeojoc. Creació del guió i de les línies argumentals, planificació, escenaris, personatges i muntatje.
Crèdits ECTS:
7

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN ECHAZARRETA SOLER
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 - Treballar en equip
 • CT05 - Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE41 - Dominar i aplicar els elements que integren una narració clàssica i un relat interactiu
 • CE42 - Crear i estructurar continguts adequats als diversos entorns audiovisuals i digitals
 • CE44 - Capacitat per aplicar les mecàniques i les narratives del videojoc a àmbits educatius, socials, econòmics, informatius

Continguts

1. Principis bàsics de la narració

2. Tècniques narratives. Recursos creatius.

3. Construcció de la història. Sinopsis.

4. Expressar un argument. Punt de vista . estructura interna del relat.

5. Construcció d'ambients i personatges.

6. Gèneres narratius.

7. Narració literaria vs narració audiovisual.

8. Narració audiovisual vs narració interactiva.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 32 32
Classes participatives 20 16 36
Elaboració de treballs 8 32 40
Exposició dels estudiants 12 8 20
Lectura / comentari de textos 0 30 30
Prova d'avaluació 2 15 17
Total 42 133 175

Bibliografia

 • Iván Martín Rodríguez (2015). Análisis narrativo del guión del videojuego. Síntesis.
 • Antonio J.Gil González (2013). Narrativas (+). Ediciones Universidad de Salamanca..
 • David Martínez (2015). De super Mario a Lara Croft. La historia oculta de los videojuegos.. Dolmen Books.
 • C.A. Scolari (ed) (2008). L'homo videoludens, videojocs, textualitat i narrativa interactiva.. Vic: Eumo. Catàleg
 • K. Salen (Ed) (2008). The ecology of games: connecting youth, games and learning.. Cambridge: The MIT Press..
 • R. McKee (2002). El Guión. Sustancia, Estructura, Estilo y Principios de la Escritura de Guiones.. Alba. Catàleg
 • Felipe Montes (2008). Taller de escritura: 1303 ejercicios de creación literaria (En papel). Berenice.
 • Victor Sunyol (2013). Escritura creativa (En papel). Eumo.
 • Silvia Adela khoan (2004). taller de escritura: el Método. Un sistema de trabajo para escribir y.... Alba.
 • Enrique Páez (2010). Manual de técnicas narrativas. SM.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició a classe de les síntesis dels temes de l'assignatura •Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura
.Ordre i organització coherent dels continguts que integraran el blog
•Actitud proactiva i participativa a classe
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Respecte pels companys en les seves exposicions i punts de vista
•Honestedat en el desenvolupament d’exercicis, citant les fonts i rebutjant el plagi
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la Narrativa del videojoc
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura
10
Lectura, interpretación i síntesi de textos sobre la narració •Correcció en la llengua oral i escrita
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la Narrativa del videojoc
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura
20
Prova d'avaluació •Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la Narrativa del videojoc
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura
30
Elaborció d'un blog/portfoli de tota la feinadesenvolupada en el marc de l'assignatura •Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura
.Ordre i organització coherent dels continguts que integraran el blog
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Honestedat en el desenvolupament d’exercicis, citant les fonts i rebutjant el plagi
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la Narrativa del videojoc
40

Qualificació

AVALUACIÓ
La nota final de l’assignatura s’obtindrà a partir dels següents percentatges:
•50% de la nota del portfoli que inclourà totes les pràctiques, activitats i evidències realitzades
•30% de l’examen que es realitzarà al gener abans d'acabar el curs i que haurà d'aprovar-se amb un 6 mínim
•20% assistència i participació a classe

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Atenent les competències que heu d’haver adquirit en acabar el curs, el criteris són els següents:
•Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura
.Ordre i organització coherent dels continguts que integraran el blog
•Actitud proactiva i participativa a classe
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Respecte pels companys en les seves exposicions i punts de vista
•Honestedat en el desenvolupament d’exercicis, citant les fonts i rebutjant el plagi
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la Narrativa del videojoc
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura.

Observacions

CLASSES TEÒRIQUES

L’assignatura es planteja com un espai participatiu i d’aprenentatge per la qual cosa, s’espera que l’estudiant vagi fent la seva formació al seu ritme segons els seus interessos i aptituds. Es tracta que tothom, al final de curs, hagi après la importància del relat a qualsevol peça audiovisual, i, òbviament, al videojoc.
Per això, les sessions teòriques estan dissenyades per treballar els conceptes bàsics a partir dels materials publicats al Moodle i a partir de les propostes documentals i bibliogràfiques que cada estudiant es proposi. En aquest sentit, lluny de ser un monòleg de la professora, les classes seran participatives amb la implicació activa de l’alumnat.
I per la mateixa raó, l’estudiant haurà de preparar una síntesi de cada tema que podrà exposar a classe si és cridat per fer-ho, partint del model de formació que defèn que l’alumnat sigui el centre de l’aprenentatge. Per tal d’aconseguir que el debat sigui ric i no acabi sent una pèrdua de temps, es requereix que tothom hagi treballat els documents sobre el tema, perquè només així, treure’m partit de l’activitat. Tothom disposarà de la màxima llibertat tant pel que fa a la selecció del material per preparar els temes com en els instruments per a la seva exposició. Jo tindré en compte el rigor, l’honestedat, l’interès en dissenyar un material de qualitat i l’estil pedagògic de la presentació.

CLASSES PRÀCTIQUES

Aquestes sessions seran en format taller i estan destinades a la creació narrativa, aplicant tots els recursos i eines que l'alumnat vagi adquirint progressivament al llarg del curs.

Afegir que cada estudiant haurà d’anar elaborant un portfoli(eina de Moodle) que alimentarà progressivament amb tots les pràctiques, aprenentatges i evidències vinculades amb l’assignatura a iniciativa personal. Un portfoli que òbviament tindrà el pes més important en l’avaluació final.