Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
. Interacció d'elements i sistemes constructius : El disseny constructiu - El detall constructiu : Anàlisi constructiu gràfic - Anàlisi dels condicionants de la interacció i del procés constructiu. - Projecte i procés constructiu : documents. - Seguiment fotogràfic i anàlisi d’obres en execució. - Construcció de l'interior de l'edifici
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN FONTAS SERRAT  / JORDI SOLER BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.
 • CE04 Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així com les tècniques de resolució d'aquests.
 • CE06 Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació.
 • CE42 Aptitud per valorar les obres.

Continguts

1. Introducció al disseny constructiu: Materials / Elements / Sistemes / Interacció / Procés.

          1.1. Interacció d'elements i sistemes constructius

          1.2. Sustentació / Estructura / Envolupant / Compartimentació / Acabats / Serveis

          1.3. Condicionants del disseny constructiu i de l'execució en obra.

2. Definició constructiva en el projecte :

          2.1. Secció constructiva. Grafisme. Llegenda. Coherència documental

          2.2. Estat d'amidaments. Pressupost.

          2.3. Planificació d'obra. Seguretat. Gestió de residus.

3. Normativa aplicable: Codi Tècnic de l'Edificació. Documents bàsics / Catàleg d'Elements Constructius.

4. Disseny constructiu segons la tipologia:

          4.1. Edificis de llums i alçades reduïdes : Habitatge unifamiliar

          4.2. Edificis de llums i alçades moderades : Plurifamiliars o d'ús públic

          4.3. Edificis de grans llums : Naus industrials o esportius

          4.4. Edificis de gran alçada i llums moderades : Gratacels

5. Disseny constructiu de les interaccions segons la tecnologia constructiva:

          5.1. Construcció convencional / Optimització tecnològica

          5.2. Obra humida (ceràmica / formigó) / Sistemes constructius pesats / Execució in-situ

          5.3. Obra en sec (metall / fusta) / Sistemes constructius lleugers / Execució semi-industrialitzada.

          5.4. Construcció prefabricada

6. Construcció de l'interior de l'edifici

          6.1. Sistema de compartimentació : Parets i envans / Fusteria interior

          6.2. Sistema d'acabats : Revestiment de parets i sostres / Paviments

          6.3. Sistema de condicionament i equipament: integració de les instal·lacions

7. Criteris de sostenibilitat

8. Anàlisi de casos

          8.1. Detalls constructius

          8.2. Fotografies d’obra en execució

          8.3. Anàlisi constructiu d’edificis

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 11 11
Cerca d'informació 0 10 10
Elaboració de treballs 0 39,5 39,5
Prova d'avaluació 50,4 39,2 89,6
Total 50,4 99,7 150,1

Bibliografia

 • Per cada tema es publicarà un guió amb la bibliografia específica (2017). UdG.
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 1997 ). Les Claus per a construir l'arquitectura . Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques :GG. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PAC. Proves d'avaluació continuada Proves basades en l'anàlisi gràfic i raonament constructiu d’un edifici.
A partir de: Recerca d’informació i aportacions als fòrums./ Pràctiques desenvolupades a l’aula, amb indicacions i correccions del professor.
Activitats individuals. Obligatòries. No recuperables. No s’exigeix nota mínima.
Realització: Durant les setmanes de classe, a la franja horària definida per a proves d’avaluació continuada.
Valoració: Assoliment dels objectius proposats./ Resolució tecnològica./ Capacitat d’anàlisi i síntesi./ Formalització.
30
TAC. Treball d’anàlisi constructiu Treball autònom d’anàlisi constructiu d’un edifici, relacionat amb els continguts i activitats de l’assignatura.
Desglossat en vàries activitats: Proposta edifici./ Recerca d'informació i aportació al fòrum./ Treball en equip./ Proposta de treball individual./ Treball individual.
Obligatori. No recuperable. No s’exigeix nota mínima.
Realització: Durant les setmanes de classe, segons la programació del curs.
Treball autònom de l’alumne, en cas de dubtes es poden sol·licitar tutories al professor.
Valoració: Assoliment dels objectius proposats./ Resolució tecnològica./ Capacitat d’anàlisi i síntesi./ Avaluació del treball entre companys./ Formalització.
30
SO. Seguiment d’obres SOF. Fotografies d'obra. Recull fotogràfic d’obres en execució visitades per l’alumne.
OA. Anàlisi fotografies d’obra. Anàlisi constructiu de fotografies d’obres en execució: Debat participatiu entre companys, a través d’aportacions al fòrum corresponent.
Valoració: Interès constructiu de les fotografies./ Correspondència amb el tema./ Formalització./ Interès constructiu de les aportacions realitzades./ Participació activa en el debat./ Capacitat d’observació, anàlisi i síntesi.
Activitats individuals. Obligatòries. No recuperables. No s’exigeix nota mínima.
Realització: Durant les setmanes de classe, segons la programació del curs.
Treball autònom de l’alumne, en cas de dubtes es poden sol·licitar tutories al professor.
10
AF. Recerca d'informació / Aportació al fòrum. Recerca i anàlisi d’informació relacionada amb els edificis proposats, indispensable per desenvolupar les proves d’avaluació continuada i les activitats pràctiques.
Aportacions als fòrums corresponents.
Activitats individuals. Obligatòries. No recuperables. No s’exigeix nota mínima.
Realització: En línia, durant les setmanes de classe, segons la programació d’activitats.
Treball autònom de l’alumne, en cas de dubtes es poden sol·licitar tutories al professor.
Valoració: Interès constructiu de les aportacions realitzades./ Participació activa.
10
EX. Examen de teoria Prova sobre els continguts teòrics de l'assignatura.
A partir del desenvolupat a: Classes teòriques i/o d’anàlisi participatiu. / Activitats d’aula i/o experimentals de laboratori./ Qüestionaris complementaris d’aprenentatge desenvolupats en línia
Format tipus test i/o de resposta breu.
Activitat individual. Obligatòria. No recuperable. No s’exigeix nota mínima.
Realització: En el període d’avaluació, segons el calendari de l’Escola.
Valoració: Assoliment del coneixement específic./ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
20

Qualificació

El sistema d'avaluació de l’assignatura és el de l'avaluació continuada.
Cap activitat de les activitats d’avaluació definides té un pes superior al 60% ni s’exigeix nota mínima, per tant s’exclou l’opció de recuperació.
Per facilitar l’aprenentatge, durant el curs es poden realitzar activitats de suport complementàries i optatives que no computen en el sistema d’avaluació de l’assignatura: pràctiques d’aula, fòrums, qüestionaris, consultes, etc.

La nota final per curs s’obté de la mitjana ponderada segons el percentatge definit per cadascuna de les activitats d’avaluació obligatòries:
NC = 30% PAC + 30% TAC + 10% SO + 10% AF + 20% EX

......... PAC. Proves d’avaluació continuada: 15% PA1 + 15% PA2
......... TAC. Treball d'anàlisi constructiu: 5% AF + 10% TC + 15% TI
................. AF. Recerca d'informació / Aportació al fòrum
................. TC. Treball en comú
................. TI. Treball individual
......... SO. Seguiment d'obres: Mitja (SOF / SOA1 / SOA2)
................. SOF. Fotografies d'obra
................. SOA. Anàlisi fotografies d’obra
......... AF. Recerca d'informació / Aportació al fòrum: Mitja fòrums PA i PAC.
................. PA. Activitats pràctiques d’aula
................. PAC. Proves d’avaluació continuada
......... EX. Examen

L’assignatura es considera aprovada per curs si NC>=50.
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Calendari :
A l’inici del curs, l’alumne serà coneixedor del calendari de lliurament de treballs i les dates de realització de proves d’avaluació, les quals es programaran dins de la franja horària reservada per aquesta finalitat. Els exàmens es realitzen segons el calendari establert per l’escola.
No s'admet la realització de les proves o lliuraments fora de la data prevista ni fora del format establert.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització sense permís explícit del professor durant l'activitat d'avaluació d’apunts, formularis, calculadores, telèfons mòbils o altres dispositius amb capacitat d’emmagatzematge.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Revisió de les activitats d'avaluació
Per afavorir l’aprenentatge, les sessions de revisió que es programin durant el curs poden tenir un caràcter de tutoria col·lectiva, d’assistència voluntària.
En tot cas, les revisions son presencials, i només es poden fer el dia i hora programats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d’avaluació definida com a obligatòria implicarà que aquesta sigui qualificada com a ‘No Presentat’.
Es considera l’opció de ‘No Presentat’ en la qualificació final de l’assignatura en el cas de:
.- Realitzar menys del 50% de les activitats d’avaluació del curs
.- No realitzar l’examen.
L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de ‘No Presentat’ exhaureix convocatòria de qualificació.

Observacions

Per al seguiment d'aquesta assignatura, l’alumne ha de tenir o desenvolupar :
.- Interès per la construcció
.- Capacitat de dibuixar a mà alçada.
.- Capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Dedicació :
Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementària
.- Estudi / preparació dels temes
.- Participació o compleció de les activitats en línia
- - - - - - - - - - - - - - - -
La plataforma Moodle de l’assignatura esdevé essencial per a:
.- Consultar la programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Rebre i revisar les notificacions relacionades amb l’assignatura a través del Fòrum de noticies
.- Treballar els continguts: guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Desenvolupar i lliurar les activitats: enunciats, dates i format de lliurament.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sessions d’aula.
.- Es recomana assistència continuada i participació activa.
.- Convé fer una preparació prèvia del temari / activitat per obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
.- A l’aula es poden utilitzar aplicacions informàtiques si estan relacionades amb el tema que es desenvolupa.
.- No s'admet gravar, filmar ni fotografiar. No es pot enregistrar veu sense consentiment previ.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils.
.- Es demana puntualitat: Pel correcte desenvolupament de les sessions no es permet l’accés a l’aula després de l’hora prevista per l’inici.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tutories :
.- Es realitzen mitjançant cita prèvia per correu electrònic.
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes. En cap cas són el substitut de les classes ni han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs que ha de desenvolupar autònomament l’alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- Els alumnes cedeixen els drets d'autor no exclusius derivats de les activitats realitzades a l’assignatura per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal comunicar-ho per escrit al professor al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Fonaments de materials