Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Raonament dels diferents elements i sistemes constructius, així com la seva interacció en l'edificació. Raonament del procés a seguir per a la seva execució. Errors i precaucions. Normativa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Joan Llorens Sulivera
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CE07 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius
 • CE13 Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis

Continguts

1. Anàlisi de sistemes constructius, la seva interacció i control del procés constructiu.

          1.1. Sistema evolvent : Façanes

                    1.1.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural, la coberta, les obertures i les proteccions.

                    1.1.2. Façanes amb revestiment discontinu

                    1.1.3. Façanes : ventilades / enjardinades / aïllades per l’exterior

                    1.1.4. Façanes amb plafons : pesats, lleugers

          1.2. Sistema evolvent : Cobertes

                    1.2.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural, el tancament i els elements complementaris de la coberta (obertures, xemeneies, ....)

                    1.2.2. Cobertes : enjardinades / lleugeres / de vidre

          1.3. Sistema evolvent : Obertures i proteccions

                    1.3.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural, la coberta i la façana.

                    1.3.2. Obertures : fusteries metàl•liques / vidre

                    1.3.3. Proteccions : seguretat i caigudes : reixes i baranes : elements de serralleria

                    1.3.4. Sistemes de protecció solar

          1.4. Sistema estructural

                    1.4.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema de fonamentació i l’embolcall.

                    1.4.2. Estructures : d’acer / de fusta / mixtes.

                    1.4.3. Escales

2. N Normativa / CTE

          2.1. Coneixement, anàlisi i criteris d'aplicació de la normativa

          2.2. CTE.HS. Salubritat

          2.3. CTE.HE. Estalvi d'energia

          2.4. CTE. Catàleg Elements

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 0 0 15,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 45,00 0 45,00
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Sessió expositiva 27,00 0 0 27,00
Treball en equip 12,00 45,00 0 57,00
Tutories individuals 3,00 0 0 3,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Castellano i Costa, Josep (2003 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación (2ª ed.). [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2001 ). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación. Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Das, Braja M (cop. 2001 ). Principios de ingeniería de cimentaciones . México [etc.]: International Thomson. Catàleg
 • Halász, Robert von (1978 ). La Construcción con grandes elementos prefabricados : cálculo y diseño . Bilbao: Urmo. Catàleg
 • Mokk, László (1979 ). Construcciones con materiales prefabricados de hormigón armado . Bilbao: Urmo de Ediciones. Catàleg
 • Baud, Gérard (1968 ). Tecnología de la construcción (2ª ed). Barcelona: Blume. Catàleg
 • Schmitt, Heinrich (DL 1998 ). Tratado de construcción (7a ed. aum. y puesta al día). Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2001 ). Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecución de la edificación . Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 2009 ). Les claus per a construir l'arquitectura (2a ed. en català rev. conforme al CTE). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques :Gustavo Gili. Catàleg
 • Barahona Rodríguez, Celia (DL 1999 ). Técnicas para revestir fachadas . Madrid: Munilla-Leria. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (DL 2004 ). Influencias, daños y tratamientos de las humedades en la edificación . Sevilla: l'autor. Catàleg
 • McLeod, Virginia (2007 ). Detalles constructivos de la arquitectura doméstica contemporánea . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2002 ). Tratado de construcción : sistemas . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2007 ). Tratado de construcción : fachadas y cubiertas (II) . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2010 ). Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos (Nueva ed.). Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2007 ). El Detalle constructivo en arquitectura . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Libro abierto (2003). . Recuperat , a http://libroabierto.coaat.es/
 • Detail : revista de arquitectura y detalles constructivos (2001- ). Bilbao: Elsevier. Catàleg
 • Tectónica (1996- ). Madrid: ATC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
TC. Treball de curs : Anàlisi constructiu Treball de desenvolupament de temes relacionats amb la construcció d'un edifici.(anàlisi de sistemes, resolució d’interaccions, condicionants, ...)
Treball unitari, desglossat en una o vàries activitats.
Part important del treball es realitza fora de l'aula. Les sessions d'aula es plantejen en format taller, amb indicacions / correccions del professor.

/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Avaluació del treball entre companys.
/ Capacitat de treball en equip.
/ Correccions d’aula.
/ Participació activa a les sessions.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
/ Referència bibliogràfica.
20 No
TP. Treball de pràctiques Activitats pràctiques de curta durada realitzades en grup, excepte les de caràcter puntuable que es resoldran de manera individual.
Desenvolupament segons la programació de l’assignatura.
/ Treball d’anàlisi d’obres en construcció.
/ Treball d’anàlisi i raonament constructiu : detalls
constructius
/ Per l'evaluació d'aquesta activitat es proposaran dues practiques puntuables. La primera representarà el 25% de la nota i es realitzarà a la meitat del semestre, la segona el 75% i al final d'aquest.
/ Es proposa una recuperació de la nota d'aquesta activitat el mateix dia de l'examen. Per optar a aquesta recuperació caldrà lliurar totes les pràctiques proposades durant el curs completament acabades.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius / Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi / Síntesi.


40
EX. Examen Activitat d’avaluació individual, del coneixement a partir de les presentacions a l'aula, la bibliografia proposada i si es el cas les conferències/ponències comercials especificades com a obligatòries en la pàgina de l'assignatura.

Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Resolució tecnològica.
/ Concreció de la resposta.
40

Qualificació

Activitats d’avaluació:

Treball de curs (TC) (20% nota assignatura):
consta de tres apartats:
• activitat individual o en equip que caldrà lliurar telemàticament a través de la plataforma Moddle en la data indicada en l’enunciat.
• Presentació del treball a l'aula la data assignada en la planificació de l'assignatura (veure moddle).
• Valoració del treball entre companys.
Activitat no recuperable.

Treball de pràctiques (TP) (40% nota assignatura):
activitat individual. Es realitzaran dues pràctiques puntuables durant el curs (primera pràctica puntuable 10% nota assignatura i segona pràctica puntuable 30%).
En cas de no aprovar aquesta part es realitzarà una recuperació en la data prevista per a l'examen al calendari oficial(1era convocatòria).

Teoria (EX) (40% nota assignatura):
Examen tipus test que caldrà realitzar de manera presencial. Estarà format per una combinació de preguntes tipus test i de resposta breu.
Es realitzarà una prova coincidint amb la data d'examen previst al calendari oficial. En cas de no aprovar aquesta part es realitzarà una recuperació en la data prevista per a recuperacions (2ona convocatòria) del calendari oficial.


Obtenció de la nota en 1era convocatòria:
si TOTES les activitats >=5. ( N ) = %(TC) + %(TP) + %(EX)
En cas contrari cal anar a la recuperació de la part no aprovada.

Obtenció de la nota després de recuperació :
( N ) = %(TC) + %(TP) + %(EX)
Essent TP i EX la nota més alta de les dues obtingudes (1era convocatòria o recuperació).
s'aprova l'assignatura si ( N ) >= 5
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.

Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
Les qualificacions dels treballs dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
L'objectiu de la revisió de les diferents proves és detectar si hi ha algún error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.

La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.
L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació.

Avaluació única:
Activitats d’avaluació pels alumnes que optin a avaluació única seguint el procediment oficial de petició:

Treball de curs (TC) (20% nota assignatura):
consta de tres apartats:
• activitat individual o en equip que caldrà lliurar telemàticament a través de la plataforma Moddle en la data indicada en l’enunciat.
• Presentació del treball a l'aula la data assignada en la planificació de l'assignatura (veure moddle).
• Valoració del treball entre companys.
Activitat no recuperable.

Treball de pràctiques (TP) (40% nota assignatura):
activitat individual. Es realitzarà una prova coincidint en la data d'examen previst al calendari oficial(1era convocatòria).
En cas de no aprovar aquesta part es realitzarà una recuperació en la data prevista per a l'examen al calendari oficial (2ona convocatòria).

Teoria (EX) (40% nota assignatura):
Examen tipus test que caldrà realitzar de manera presencial. Estarà format per una combinació de preguntes tipus test i de resposta breu.
Es realitzarà una prova coincidint amb la data d'examen previst al calendari oficial. En cas de no aprovar aquesta part es realitzarà una recuperació en la data prevista per a recuperacions (2ona convocatòria) del calendari oficial.


Obtenció de la nota en 1era convocatòria:
si TOTES les activitats >=5. ( N ) = %(TC) + %(TP) + %(EX)
En cas contrari cal anar a la recuperació de la part no aprovada.

Obtenció de la nota després de recuperació :
( N ) = %(TC) + %(TP) + %(EX)
Essent TP i EX la nota més alta de les dues obtingudes (1era convocatòria o recuperació).
s'aprova l'assignatura si ( N ) >= 5
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.

Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
Les qualificacions dels treballs dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
L'objectiu de la revisió de les diferents proves és detectar si hi ha algún error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.

La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran en dos formats:

Prèvia petició a través del correu electrònic, es faran tutories al despatx del professor per a un màxim de tres alumnes alhora. En cas que el professor consideri la consulta d'interès general també la respondrà en la sessió d'aula.


Abans de les diferents proves puntuables, es farà una tutoria conjunta. Per definir la data, horari i format (presencial o virtual)es crearà una enquesta a la pàgina de l'assignatura essent la resposta més votada la que definirà com serà aquesta tutoria. El fet que es defineixi una tutoria conjunta no implica que l'alumne/es que no hi puguin assistir demanin una tutoria particular seguint el format anterior.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació general es realitzarà a través del fòrum de noticies de la pàgina de l’assignatura.

Observacions

Aquesta assignatura s'entén com a complement i continuació de les assignatures de Construcció precedents.

L’alumne ha de tenir o desenvolupar :
- interès per la construcció
- capacitat de dibuixar a mà alçada.
- capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi.

Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores, de les quals aproximadament 1/3 corresponen a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
- desenvolupament dels treballs / activitats
- recerca de bibliografia / informació complementaria
- estudi / preparació dels temes

La web de l’assignatura esdevé essencial per a :
- l’organització de l’assignatura :
........ programació del curs
........ continguts de les sessions d’aula
........ dates de lliurament de les activitats
- desenvolupament dels treballs :
........ enunciats
........ activitats en línia
........ lliurament dels treballs en format digital.
- obtenció d’informació :
........ guions del temari
........ bibliografia recomanada
........ accés a l’espai Construcció 0.
- contactar amb els professors

Es recomana:
1/ Organitzar el temps destinat al seguiment del curs
2/ Accés continuat a la web :
........ continguts / programació / activitats.
........ bústia correu UdG
3/ Sessions d’aula :
........ assistència continuada i participació activa.
........ puntualitat (iniciada la sessió no es permetrà l’accés a l'aula)
........ preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir el màxim rendiment de la sessió d’aula.
4/ Estudi i preparació prèvia del temari :
........ lectura de la bibliografia recomanada
........ recerca d’informació relacionada.
5/ Desenvolupament dels treballs / activitats :
........ treball en equip
........ satisfer requeriments formals de lliurament de les activitats.
........ lliurament a la data fixada (no s'admeten lliuraments fora de termini)
6/ Tutories :
........ consultar els horaris d’atenció de cada professor
........ les tutories no son el substitut de les classes.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Dibuix 1
 • Dibuix 2
 • Estructures 1
 • Geotècnia
 • Instal·lacions 1
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Topografia i replantejos

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.