Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Elements estructurals i cobertes. Descricpció detallada de les tipologies, la seva execució i aspectes a considerar durant la fase de projecte i d'execució. Control dels elements.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS RODRIGUEZ CASELLAS  / JORDI SOLER BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CT04 Treball en equip
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE07 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius

Continguts

1. TEMA1. INTRODUCCIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURES.

          1.1. Generalitats i funció de l’estructura.

          1.2. Tipologies d’estructures (Parets de càrrega, Formigó armat, Metàl•liques, Fusta i mixtes).

          1.3. Accions i esforços

          1.4. Moviments i deformacions de les estructures.

          1.5. Juntes de dilatació i juntes d’assentament.

2. TEMA 2. EL FORMIGÓ ARMAT

          2.1. Introducció. Materials que configuren l’estructura i la seva funció.

                    2.1.1. Avantatges i inconvenients de les estructures de formigó armat.

          2.2. Adherència formigó acer

          2.3. Tipus i disposició d’armadures.

          2.4. Longituts d’anclatje

          2.5. Longituds de solap i disposició

3. TEMA 3.-ENCOFRATS

          3.1. Definició i materials utilitzats.

          3.2. Condicions que ha de tenir un encofrat.

          3.3. Tensions que es produeixen en l’encofrat i en els apuntalaments.

          3.4. Models d’encofrats de fusta , metàl•lics, plàstic.

          3.5. Encofrats trepants

          3.6. Encofrats desllisants.

4. TEMA 4.- RECALÇOS

          4.1. Introducció.

          4.2. Preparació dels recalços. Anàlisi de l’edifici a recalçar.

          4.3. Programació dels recalços.

          4.4. Procés de construcció dels recalços

5. TEMA 5.- ELEMENTS QUE CONFIGURES LES ESTRUCTURES DE FORMIGÓ.

          5.1. Suports. Tipus, Disposició d’armadures en els suports, replanteig, construcció i control dels suports

          5.2. Jàsseres de formigó armat. Tipus, disposició d’armadures en les jàsseres, construcció i control.

          5.3. Forjats.- Tipologies.

6. TEMA 6.- FORJATS BIDIRECCIONALS.

          6.1. Introducció.

          6.2. Parts d’un forjat bidireccional.

          6.3. Disposició d’armadures en cada una de les parts.

          6.4. Criteris de disseny.

          6.5. Posta en obra i condicions d’acceptació. Control.

7. TEMA 7.- ESTRUCTURES METÀL•LIQUES.

          7.1. Sistems d'unió: remblons,perns i soldadura

          7.2. Sistemes d'unió, perns.- Conceptes i tipus 9.2.1.- Condicions de col•locació.

          7.3. Elements simples: Pilars i jàsseres. (Perfils utilitzats)

          7.4. Disposició d' unions entre elements:(empotraments ,recolzaments...)

          7.5. Elements compostos de diferents perfils. Pilars, jàsseres de gelosia. Encavallades. Condicions que han de reunir.

8. TEMA 8.- ESTRUCTURES DE FUSTA

          8.1. Conceptes bàsics, introducció, avantatges i inconvenients.Condicions que ha de reunir la fusta.

          8.2. Unions, encaixos de compressió i tracció, tirafons, connectors.

          8.3. Elements estructurals de fusta serrada. Bigues, pilars, encavallades.

          8.4. Fusta laminada. Conceptes bàsics. Fabricació, posta en obra i unions.

          8.5. Unions de la fusta amb d’altres materials.

9. TEMA 9.-ESTRUCTURES MIXTES.

          9.1. Introducció. Definicions. Funcions. Avantatges i inconvenients.

          9.2. Elements mixtes de formigó i acer. Pilars i jàsseres.

          9.3. Elements mixtes de fusta i acer.

          9.4. Unions entre els diferents elements mixtes.

10. TEMA 10.-COBERTES PLANES

          10.1. Definició i tipologies. Fulles delsdiferents tipus de cobertes

          10.2. Coberta ventilada.

          10.3. Coberta calenta. Transitables i no transitables.

          10.4. Coberta invertida.

          10.5. Coberta Dek.

          10.6. Coberta ajardinada.

11. TEMA 11.- COBERTES INCLINADES.

          11.1. Tipologies.

          11.2. Cobertes de teula, parts de la coberta, replanteig, procés d’execució, remats, perímetres i d’altres detalls.

          11.3. Cobertes de Fibrociment i Xapa metàli.lica, replanteig, posta en obra, canals,remats i d’altres detalls.

          11.4. Cobertes de Pissarra, sistemes de fixació i detalls.

          11.5. Condicions d’acceptació de les cobertes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 5 20
Classes expositives 23 25 48
Classes participatives 15 15 30
Elaboració de treballs 0 30 30
Prova d'avaluació 7 15 22
Total 60 90 150

Bibliografia

 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural : con comentarios de los miembros d (2008). Instrucción del hormigón estructural (2ª-Leynfor Siglo XXI). Madrid: Ministerio de Fomento, Secretaría General Técnica, 2008. Catàleg
 • Rodríguez Martín, Luis Felipe (2005 ). Forjados unidireccionales : (EFHE) (3ª ed.). Madrid: Fundación Escuela de la Edificación. Catàleg
 • Regalado Tesoro, Florentino (c1999 ). Los Forjados de los edificios : pasado, presente y futuro. Alicante: Cype Ingenieros. Catàleg
 • Florentino Regalado (2003). Los Forjados reticulares: diseño, análisis, construcción y patología / Florenti (8). Alicante: Cype Ingenieros. Catàleg
 • Argüelles Álvarez, Ramón (1975 ). La Estructura metálica hoy (2ª ed). Madrid: Técnica Bellisco. Catàleg
 • Medina Sánchez, Eduardo (2008 ). Construcción de estructuras de hormigón armado : edificación (2a ed.). Las Rozas de Madrid: Delta. Catàleg
 • Urbán Brotóns, Pascual (2008 ). Construcción de estructuras metálicas (2a ed.). San Vicente: Club Universitario. Catàleg
 • Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Ana (cop. 2002 ). Cubiertas : cerramientos de edificios . Madrid: CIE Dossat. Catàleg
 • Spence, William Perkins (cop. 2006 ). Cubiertas : materiales e instalación . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Ortega y López de Prado, J.J (1988 ). Cubiertas planas e impermeabilización. Cubiertas inclinadas . Madrid: la Escuela. Catàleg
 • Regalado Tesoro, Florentino (DL 2003 ). Los Forjados reticulares : diseño, análisis, construccióny patología . Alicante: Cype Ingenieros. Catàleg
 • HYSPALIT (1998). Títol Manual para el diseño y ejecución de cubiertas de teja cerámica. Madrid: Hyspalit. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PROVES PARCIALS D'AVALUACIÓ (N1+N2) L'alumne haurà de resoldre de forma individual les qüestions teóriques i pràctiques plantejades segons els temari tractat a les sessions de teoria i de pràctiques de laboratori.
Es realitzaran dues proves. Cada prova valdrà un 10% de l'avaluació. El temari serà acumulatiu.
20
TREBALLS PRÀCTICS (N3) L'alumne haurà de resoldre els treballs que se li plantejaran a les sessions pràctiques de l'assignatura. Els treballs seran de diferent durada segons l'exercici a resoldre.
Es realitzaran dos tipus de treballs. Un dels tipus correspodran a la resolució d'una estructura unidireccional, una estructura bidireccional i una estructura metàl.lica. Seran treballs que es plantejaran en el moment que l'alumne disposi de prou informació i coneixement per resoldre'ls i s'entregueran de forma conjunta al finalitzar el curs.
L'altre tipus de treballs consistiran en entregues setmanals de problemes plantejats durants les sessions de pràctiques.
40
EXAMEN FINAL (N4) L'exàmen final consisteix en una prova on s'engloba tot el contingut teóric i pràctic del curs. 40

Qualificació

TEORIA
Al llarg del curs es realitzaran dues proves avaluables (N1 i N2). La primera contindrà la materia exposada durant la primera meitat del semestre, i la segona prova contindrà la materia exposada desde la realització de la primera prova fins la data de la segona.
L'assignatura disposarà de dos tipus de treballs pràctics (N3+N4).
El primer tipus de treball pràctic (N3 i N4) consitirà en la resolució de detalls constructius plantejats durant algunes de les sessions pràctiques. El segon tipus de treballs (N4) consistirà en la resolució d'un sostre unidireccional (10%), un sostre bidireccional (10%), i una estructura metal.lica (5%).

Al final del semestre es plantejarà un examen (N5) de la totalitat de la matèria de l'assignatura desenvolupada durant tot el curs.

PRÀCTIQUES/ACTIVITATS
Les pràctiques d’aula i laboratori seran l’aplicació del que s’ha explicat a les sessions teòriques.

AVALUACIÓ
La nota global de l’assignatura es calcularà en funció del barem següent:

N1- nota correspondent a la prova 1 (10% del total)
N2- nota correspondent a la prova 2 (10% del total)
N3- nota correspondent a la ressolució de detalls constructius (12,5% del total).
N4- nota correspondent a la ressolució de les estructures (27,5%)
N5- nota correspondent a l'exàmen global (40% del total)

Per aprovar l'assignatura caldrà que el resultat obtingut en l'aplicació dels corresponents percentatges, de les diferents activitas, sigui igual o superior a 5

Tots els alumnes hauran de realitzar l'examen final.

L' assignatura NO DISPOSA de PROVES RECUPERABLES.

Qualsevol sol.lució incorrecte que suposi un defecte greu per la sol.lució constructiva proposada o per l'edifici en general, serà motiu suficient per valorar qualsevol activita amb una nota inferior al 5.


Els treballs s'hauran de lliurar al professor dins del termini establert. UN COP PASSAT AQUEST TERMINI NO S'ACCEPTARÀ EL LLIURAMENT DE CAP TREBALL.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri de "no presentat" s'aplicarà quan l'alumne no resolgui un percentatge superior al 30% de les activitats de l'assignatura.

Observacions

Per al seguiment d'aquesta assignatura, l’alumne ha de tenir o desenvolupar :
.- interès per la construcció
.- capacitat de dibuixar a mà alçada.
.- capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi especialemnt de CONSTRUCCIÓ 1 i CONSTRUCCIÓ 2.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores.
Una part es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes
- - - - - - - - - - - - - - - -

Tutories :
.- Es concretaran amb el professor via mail

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Expressió gràfica 1
 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de matemàtiques 1
 • Fonaments de matemàtiques 2
 • Fonaments de materials
 • Geotècnia