Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció a la planificació. L'obra com a unitat de planificació. Activitats i dependències. Gràfics utilitzats. El diagrama de barres (Gantt). El diagrama de fletxes (CPM o PERT). El mètode de les precedències (ROY). Rendiments, organització dels equips i seguiment de la planificació.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTER GIFRA BASSO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT03 Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT06 Avaluació de la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE17 Capacitat per programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seva execució i manteniment

Continguts

1. Introducció a la Planificació.

2. L'obra com a unitat de Planificació.

3. Activitats i dependències.

4. El diagrama de barres, el Gantt.

5. Càrrega econòmica i càrrega de personal.

6. El diagrama de fletxes, CPM o PERT.

7. El mètode de precedències, el ROY.

8. Aplicació de rendiments i càlcul de temps.

9. Adjudicació de recursos de mà d’ obra. Organització dels equips.

10. Seguiment de la planificació. Mesures correctores. Aportació de recursos.

11. Introducció a la metodologia LEAN i a l'aplicació del sistema de l'últim planificador (LPS).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 14 29
Classes expositives 30 22 52
Classes pràctiques 14 28 42
Tutories 2 0 2
Total 61 64 125

Bibliografia

 • Wagner, Gerhard (1971 ). Los Sistemas de planificación CPM y PERT aplicados a la construcción . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Bendicho Joven, José Pascual (1983 ). Manual de planificación y programación para obras públicasy construcción : camino crítico Pert-C.P.M. . Madrid: Rueda. Catàleg
 • Harris, Robert B (1983 ). Técnicas de redes de flechas y precedencias para la construcción . México: Limusa. Catàleg
 • Jordán Reyes, Miguel (DL 1991 ). Organización, planificación y control . Madrid: la Escuela. Catàleg
 • Santana Larenas, Gerardo (1990 ). Dirección integrada de proyectos de construcción : construction management : marco de referencia . Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Catàleg
 • Santana Larenas, Gerardo (cop. 1999 ). Programación y control de proyectos ([3ª ed.]). Santafé de Bogotá: Rojas Eberhard. Catàleg
 • Mateos Perera, Jesús (2003 ). La Programación en la construcción (2ª ed.). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • López Valera, Pablo (DL 2007 ). Planificación, programación y control de proyectos mediante técnicas de camino crítico . Santiago de Compostela: Tórculo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes de pràctica d'aula Es valorarà la resolució del cas plantejat, la seva exposició i defensa 100

Qualificació

MÈTODES DOCENTS
D'acord amb les directrius fixades a la declaració de Bolonia, referents a la convergència de l'espai universitari europeu, l'assignatura s'estructura per fomentar d'una forma decidida la participació permanent de l'alumne en la seva formació.

En aquests sentit, i en línees generals, les activitats d'aprenentatge proposades són:

- Exposició oral dels temes continguts en el programa, facilitant abundant material de consulta per l'aprenentatge i comprensió dels diferents continguts.
- Foment de la participació de l'alumne en veritables grups de treball, i d'aquests en el desenvolupament de les sessions teòriques i pràctiques.
- Plantejament i exposició-resolució de pràctiques i treballs relacionats amb la temàtica de l'assignatura.
- Realització de pràctiques d'aula informàtica, utilitzant el programa PRESTO i TCQ2000.


CRITERIS PER A L'AVALUACIÓ

AVALUACIÓ CONTINUADA: es valorarà d'acord amb les activitats realitzades durant el curs. Per avaluar aquesta part és necessari l'assitència i lluirament del 80% de les activitats proposades.

Tant la resolució de les pràctiques individuals com el cas pràctic s' hauràn de lliurar al professor responsable de l' activitat en el termin i format establert.Un cop passat aquest termini no s' acceptarà el lliurament de cap treball. Aquest treball no admet recuperació, ni qualsevol de les activitats proposades en l' avaluació continua.

Si la nota obtinguda de l' avaluació continuada és inferior a 5, l'alumne podrà realitzar un examen de recuperació global de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per tal que l'alumne sigui avaluat cal complir els dos requisits següents:

. Haver complert com a mínim un 80% dels criteris extablerts en l'avaluació continuada
. Presentar i defensar el cas pràctic desenvolupat en equip.

Si no s' assoleixen aquests mínims la nota serà la de NO PRESENTAT.

Assignatures recomanades

 • Amidaments i pressupostos 1
 • Amidaments i pressupostos 2
 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Construcció 5
 • Construcció 6
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Organització, planificació i equips d'obra 1
 • Organització, planificació i equips d'obra 2