Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció i conceptes bàsics del manteniment. Sistemes de revisió i inspecció dels edificis. El decret 67/2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el Llibre de l’edifici.. La gestió del Llibre de l'edifici. El manteniment de fonamentacions, estructures, façanes, cobertes, revestiments i instal•lacions.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI SOLER BUSQUETS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CT04 Treball en equip
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE11 Capacitat per elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar la seva implantació a l'edifici
 • CE12 Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació i dels procediments i tècniques per avaluar l'eficiència energètica dels edificis

Continguts

1. CONCEPTES BÀSICS I INTRODUCCIÓ AL MON DEL MANTENIMENT. Definicions relacionades amb el manteniment; sistemes de manteniment; Mantenibilitat dels edificis

2. LES ITEs i EL LLIBRE DE L'EDIFICI. El RD Decret 67/2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el Llibre de l’edifici.

3. LA GESTIÓ DEL LLIBRE DE L'EDIFICI. Programació del manteniment;Concepte de cicle de vida;Concepte de vida útil;Previsió econòmica dels costos de manteniment.

4. GESTIÓ DEL MANTENIMENT. Concepte de gestió del manteniment; Concepte de Facility manager; gestió de serveis; Desenvolupament de pressupostos de treballs de manteniment.

5. INSPECCIONS TÈCNIQUES D'EDIFICIS (ITE).Desenvolupament del decret 67/2015; Parts d'una ITE; exemple pràctic.

6. DECRET 141/2012 SOBRE CONDICIONS MÍNIMES DELS HABITATGES I LA CÈDULA D’HABITABILITA. Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova construcció; Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984; Condicions d’habitabilitat dels habitatges resultants de les intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació; La cèdula d’habitabilitat.

7. LLIBRE V DEL CODI CIVIL CATALÀ. Regulació i definicions; Regulacions sobre el manteniment; Estructuració d'una comunitat de propietaris.

8. LLEI I REGLAMENT D'URBANISME. Estudi d'articles que fan referència al manteniment; Estudi d'articles que afecten al manteniment.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 62 63 125
Total 62 63 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treballs L'estudiant haurà de resoldre els treballs que se li plantegin. Aquests treballs es plantegeran en les sessions pràctiques de l'assigntura i seran desenvolupats per compte de l'alumne en base al programa desenvolupat a les sessions teóriques i a la documentació que se li facilitarà, les exposicions i els debats realitzats a les sessions pràctqiues de l'assignatura. 100

  Qualificació

  ACTIVITAT D’APRENENTATGE
  En línies generals, les activitats d’aprenentatge proposades seran:
  • Exposició oral dels temes continguts en el programa, facilitant abundant material de consulta per l'aprenentatge i comprensió dels diferents continguts.
  • Foment de la participació de l'alumne en veritables grups de treball, i d'aquests en el desenvolupament de les sessions teòriques i pràctiques.
  • Plantejament i exposició-resolució de pràctiques relacionades amb la temàtica de l’assignatura.
  • Realització de treball en grup.

  CRITERIS PER A L'AVALUACIÓ
  Per l’avaluació de l’alumne/a es seguiran els següents principis:
  • L'avaluació és continuada i acumulativa, mitjançant el seguiment i control del lliurament de treballs, pràctiques, exercicis; de les presentacions realitzades a classe.

  • En el moment d’avaluar a l’alumne es tindrà en compte haver realitzat i lliurat, en temps i forma, les activitats proposades pel seguiment de l’avaluació continua.

  CRITERIS PER A LA QUALIFICACIÓ
  La qualificació final es regirà pels següents principis:
  • L’avaluació continua, consistent en la fixació d’una nota que tindrà en compte el treball realitzat per l’estudiant al llarg de l’etapa de formació (realització de pràctiques, exercicis, treballs, proves, ...) tindrà un valor del 100 % de la nota final de l’assignatura i no serà recuperable.
  Les pràctiques podran ser en grup o individuals, en cada cas, el professor responsable fixarà les pautes pertinents.
  Els treballs i exercicis plantejats s'hauran de lliurar dins del termini fixat i amb el format establert. Un cop exhaurit aquest termini aquests no seran acceptats.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Per tal que l'alumne sigui avaluat cal complir els dos requisits següents:

  - Haver complert, com a mínim, un 50 % dels criteris fixats en l'avaluació continua.

  Si no s'assoleixen aquests mínims la nota serà la de No Presentat.

  Observacions

  Per cursar aquesta assignatura es recomana haver superat totes les assignatures de 1er curs, 2on curs i 3er curs.