Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Geotècnia aplicada, mecànica del sòl orientada a la classificació i caracterització dels sòls i els seus comportaments.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL LLORENS SULIVERA  / MARIA MERCE PARETA MARJANEDAS  / XAVIER VINYOLES I COMPTA
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • CT06 Avaluació de la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CB04 Coneixement aplicat de les característiques químiques dels materials emprats en la construcció, els seus processos d'elaboració, la metodologia dels assajos de determinació de les seves característiques, el seu origen geològic, de l'impacte ambiental, el reciclatge i la gestió de residus

Continguts

1. CARACTERITZACIÓ DELS SÒLS:

          1.1. Naturalesa i origen de les roques i sòls.

          1.2. Propietats elementals dels sòls.

          1.3. Identificació i classificació del sòl.

2. MECÀNICA DELS SÒLS:

          2.1. Tensions verticals en el sòl.

          2.2. Influencia de l'aigua.

          2.3. Llei de Terzaghi.

          2.4. Tensions horitzontals en el sòl.

          2.5. Resistència al tall.

          2.6. Deformacions en el sòl.

3. EL PROJECTE GEOTÈCNIC

          3.1. Normativa

          3.2. Reconeixement del terreny

          3.3. Interpretació i anàlisi

          3.4. Contingut del projecte geotècnic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 24 36
Classes expositives 24 60 84
Classes pràctiques 12 12 24
Prova d'avaluació 3 3 6
Total 51 99 150

Bibliografia

 • Anguita Virella, Francisco (cop. 1991 ). Procesos geológicos internos . Madrid: Rueda. Catàleg
 • Anguita Virella, Francisco (1993 ). Procesos geológicos externos y geología ambiental . Madrid: Rueda. Catàleg
 • Barton, N.; Stephansson, O. (1990). Rock Joint. Balkena. Catàleg
 • Bardet, J.P. (1997). Experimental Soil Mechanics. Prentice Hall. Catàleg
 • Bielza Feliú, Ana (1999 ). Manual de técnicas de tratamiento del terreno . Madrid: Carlos López Jimeno :U.D. Proyectos E.T.S. Minas U.P.M. [distribuïdor]. Catàleg
 • Franklin, J.A.; Dusseault, M.B. (1989). Rock Engineering. McGraw-Hill. Catàleg
 • González de Vallejo, Luis I. (cop. 2002 ). Ingeniería geológica . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Jiménez Salas, José Antonio (1975-1981 ). Geotecnia y cimientos (2ª ed.). Madrid: Rueda. Catàleg
 • López Marinas, Juan Manuel (cop. 2006 ). Geología aplicada a la ingeniería civil (3 ed.). Madrid: Cie Inversiones Editoriales Dossat 2000. Catàleg
 • Porta Casanellas, Jaume (1994 ). Edafología : para la agricultura y el medio ambiente . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Prentice, J.E. (1990). Geology of Construction Materials. London: Chapman & Hall. Catàleg
 • Ruiz Vazquez, M.; Gonzalez Huesca, S. (2000). Geología aplicada a la ingeniería. Limusa. Catàleg
 • Olivella Pastallé, Sebastià (2003 ). Geotecnia. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 11-07-2012, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC029XXX Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori Es proposaran 6 pràctiques, de les quals es lliurarà un informe.
Caldrà l'assistència i l'entrega d'un mínim de 5 de les pràctiques per tal de que aquesta faci mitja.
60
Prova escrita Prova escrita on s'avaluarà el grau d'assoliment dels coneixements i la capacitat de resolució de casos.
Caldrà obtenir un mínim de 4 per tal de que aquesta nota faci mitja en la nota final.
40

Qualificació

PROVA ESCRITA:
Prova teòric pràctica individual en la que caldrà obtenir un mínim de 4 punts sobre 10, la nota obtinguda serà el 40% de la nota final. Hi haurà opció de recuperació de la prova escrita.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI:
Presentació d'informes de resolució de les pràctiques proposades en els que es valorarà l'exactitud de resultats, adequació dels procediments aplicats així com les conclusions obtingudes. La nota mitja de totes les pràctiques entregades, amb un mínim de 5, serà el 60% de la nota final.
L'assistència a pràctiques és obligatòria. No hi ha recuperació de les pràctiques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si un alumne entrega l’examen o qualsevol dels treballs que es faran al llarg del curs, es considerarà presentat i no podrà tenir un NO PRESENTAT a l'expedient d'aquella convocatòria.