Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Transformació d'aliments mitjançant biotecnologia. Obtenció d'additius i ingredients alimentaris mitjançant processos biotecnològics. Producció i millora de microorganismes per a aplicacions alimentàries. Potencialitats de la biotecnologia en la innovació, millora de la qualitat i la seguretat de productes i processos alimentaris. Aliments transgènics.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA NADAL MATAMALA
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • CT01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT02 Cercar i seleccionar informació de manera eficaç
 • CB02 Mostrar capacitat d'organització i planificació
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE24 Reconèixer i aplicar les tecnologies innovadores i la biotecnologia per a la millora en la producció i qualitat dels aliments.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA BIOTECNOLOGIA ALIMENTÀRIA Biotecnologia i indústria alimentària: història, situació actual i perspectives. Aplicacions de la biotecnologia en la producció d’aliments. Impacte de les noves tecnologies: enginyeria genètica i biologia molecular.

2. TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS BÀSICS EN BIOTECNOLOGIA DELS ALIMENTS Conceptes bàsics de biologia molecular aplicats a la biotecnologia. Tècniques d’ADN recombinant per a la manipulació d’àcids nucleics i expressió de proteïnes: enzims de restricció, clonació de gens, PCR, transformació de microorganismes, expressió de proteïnes en bacteris i llevats, vectors d’expressió.

3. TRANSFORMACIÓ D’ALIMENTS MITJANÇANT FERMENTACIÓ Microorganismes d’interès industrial. Participació de bacteris, fongs i llevats en processos transformadors d’aliments. Rutes metabòliques microbianes d'interès en la indústria alimentària: fermentació làctica, alcohòlica i acètica. Obtenció d’aliments i begudes mitjançant transformació de productes per fermentació.

4. MILLORA DE MICROORGANISMES EN LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS Aplicacions de la biotecnologia en la millora genètica de bacteris i llevats. Millores en la seva utilització industrial. Selecció de soques microbianes.

5. UTILITZACIÓ DE MICROORGANISMES PER A L'OBTENCIÓ DE PRODUCTES D’ÚS ALIMENTARI Producció d'enzims alimentaris, cultius iniciadors, prebiòtics...

6. ALIMENTS TRANSGÈNICS D’ORIGEN VEGETAL I ANIMAL Introducció a la biotecnologia vegetal i animal. Plantes transgèniques. Animals transgènics. Aplicacions en la indústria alimentària.

7. INFLUÈNCIA DE LA BIOTECNOLOGIA Implicacions de la biotecnologia en la conservació d'aliments i en aspectes de seguretat alimentària.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 40 60
Classes participatives 10 5 15
Classes pràctiques 15 15 30
Prova d'avaluació 5 0 5
Treball en equip 0 15 15
Total 50 75 125

Bibliografia

 • Bamforth, Charles W (cop. 2005 ). Food, fermentation and micro-organisms. Oxford: Blackwell. Recuperat 14-07-2016, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470995273 Catàleg
 • Benítez Burraco, Antonio (cop. 2005 ). Avances recientes en biotecnología vegetal e ingeniería genética de plantas . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Branen, Alfred Larry, 1945- (cop. 2002 ). Food additives (2nd ed. rev. and expanded). New York [etc.]: Marcel Dekker. Catàleg
 • Doyle, Michael P. (cop. 2001 ). Food microbiology : fundamentals and frontiers (2nd ed.). Washington: ASM Press. Catàleg
 • Hiatt, Andrew (cop. 1993 ). Transgenic plants : fundamentals and applications . New York: Marcel Dekker. Catàleg
 • Hutkins, Robert W|q(Robert Wayne) (cop. 2006 ). Microbiology and technology of fermented foods. Ames, Iowa: Blackwell Pub.. Recuperat 14-07-2016, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470277515 Catàleg
 • Kreuzer, Helen (DL 2003 ). ADN recombinante y biotecnología : guía para estudiantes . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Morcillo Ortega, Gloria (2005 ). Biotecnología y alimentación . Madrid: UNED. Catàleg
 • Quintero Ramírez, Rodolfo García Garibay, Mariano López-Munguía Canales, Agustín (cop. 1993 ). Biotecnología alimentaria . México: Limusa. Catàleg
 • Renneberg, Reinhard (cop. 2008 ). Biotecnología para principiantes . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Salminen, Seppo (cop. 1998 ). Lactic acid bacteria : microbiology and functional aspects (2nd ed. rev. and expanded). New York [etc.]: Marcel Dekker. Catàleg
 • Sheridan, Brian (2001 ). EU biotechnology : law & practice : regulating genetically modified & novel food products . Isle of wight: Palladian law publishing. Catàleg
 • Simpson, Benjamin K. Nollet, Leo M. L., 1948- (cop. 2012 ). Food biochemistry and food processing (2nd ed.). Ames, Iowa: Wiley-Blackwell. Recuperat 14-07-2016, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118308035 Catàleg
 • Visakh, P. M. (2013 ). Advances in food science and technology. New York: Wiley. Recuperat 14-07-2016, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118659083 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions d'aula interactives, presentació de treballs elaborats pel alumnes. Exposició oral dels treballs en grup. Activitat no recuperable. Presencial 10
Pràctiques de laboratori. Activitat presencial Lliurement d'un informe de pràctiques. Activitat no recuperable. 15
Treball en grup, centrat en la biotecnologia aplicada per a la transformació/obtenció d'un aliment/beguda concret/a. Aprofundir en la capacitat de la biotecnologia per innovar/millorar el producte. Lliurement treball escrit. S'avaluarà l'estructura i contingut de la memòria del treball. Activitat no recuperable. 15
Prova escrita Demostració de coneixements adquirits. Activitat recuperable. Presencial 60

Qualificació

Els requeriments mínims per aprovar l'assignatura són:

1. Assistència a les sessions pràctiques
2. Superar la prova escrita amb una nota mínima de 4 (sobre 10)
3. Presentar els treballs/informes

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan la de l'examen final sigui igual o superior a 4.

NFA = Nota Treball en grup (exposició oral) (10%) + Nota Treball en grup (treball escrit) (15%) + Nota de Pràctiques de laboratori (15%) + Nota prova escrita (60%)

Tots els treballs i exercicis d'avaluació que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts rebran la qualificació de 0 punts i no es podran recuperar.

L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, l'estudiant ha d'haver obtingut en la qualificació final de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen. Aquest examen també dóna opció a millorar la qualificació als estudiants que hagin superat la prova escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de "No Presentat" si no assisteix a les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza els treballs que s’encarreguin i/o l'examen final.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Bioquímica dels aliments
 • Ingredients i aliments funcionals
 • Microbiologia general
 • Microbiologia i parasitologia dels aliments