Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El mercat alimentari. El procés de comercialització dels aliments: canals comercials, processos de compra-venda i marges comercials. Canals curts de comercialització. Costos de Producció i Escandall.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN PUJOL PLANELLA
Idioma de les classes:
Català (93%), Castellà (5%), Anglès (2%)

Competències

 • CT02 Cercar i seleccionar informació de manera eficaç
 • CB02 Mostrar capacitat d'organització i planificació
 • CB04 Ser capaç d'adaptar-se a noves situacions.
 • CE23 Reconèixer i aplicar conceptes bàsics d'economia, comercialització i màrqueting dels productes alimentaris.

Continguts

1. El mercat. Concepte de mercat. El mercat de productes agroalimentaris. Demanda, oferta i equilibri de mercat. Tipologies de mercat.

2. Bases de la comercialització. Utilitats, funcions i serveis. Agents comercials. Canals comercials. Formes de compra-venda. Marges comercials.

3. Tipus de mercats. Generalitats. Mercats minoristes. Mercats centrals majoristes. Mercats en producció o en origen. Mercats de trànsit. Mercats mixtes. Mercats de futurs. Mercats d’opcions.

4. Normalització i tipificació. Avantatges i inconvenients. Determinació de les categories. Aplicació i control de la normalització.

5. Etiquetatge. Generalitats. Informació obligatòria de l’etiquetatge dels productes alimentaris destinats al consumidor final. Altres consideracions referents a l’etiquetatge. Exemples d’etiquetes.

6. El transport de productes. Introducció. Elecció del canal de distribució. Elecció del mitjà de transport. Protecció física de la mercaderia. Protecció jurídica de la mercaderia.

7. Polítiques comercials internacionals. Evolució. Tractats. Eines de regulació de mercats.

8. Comerç internacional. Especificitats. Legislació. Documentació comercial.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 37 51 88
Prova d'avaluació 6 20 26
Simulacions 2 2 4
Sortida de camp 5 2 7
Total 50 75 125

Bibliografia

 • Ballestero, Enrique (2000 ). Economía de la empresa agraria y alimentaria : producción, costos, mercadotecnia agroalimentaria, inversiones, financiación, valoración agraria (2ª ed. rev. y ampliada). Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Caldentey Albert, Pedro (1993 ). Economía de los mercados agrarios . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Caldentey Albert, Pedro (2004 ). Comercialización de productos agrarios (5ª ed.). Madrid: Agrícola Española :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Costa Ran, Luis (DL 1991 ). Futuros y opciones en materias primas agrarias . Barcelona: Fundación Caja de Pensiones. Catàleg
 • Díaz Mier, Miguel Ángel Hernando Moreno, José María (1996 ). Técnicas de comercio exterior . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Díez de Castro, Enrique Carlos (cop. 1997 ). Distribución comercial (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • García Arca, Jesús (cop. 2005 ). El Envase y el embalaje : su relación con la logística . [Vigo]: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. Catàleg
 • Rodríguez-Barrio, J. Enrique (1990 ). Gestión comercial de la empresa agroalimentaria . Madrid: Mundi-Prensa. Catàleg
 • Romero, Carlos (1993 ). Técnicas de gestión de empresas (3ª ed., rev. y ampl.). Madrid: CEPADE [etc.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació continuada 1 Constarà d'una sèrie de qüestions teòriques i, si s'escau, pràctiques, relacionades amb els continguts explicats a classe, per valorar el seguiment i assimilació dels mateixos per part de l'alumne. Es valorarà la correcció de les respostes. Activitat no recuperable. 20
Prova d'avaluació continuada 2 Constarà d'una sèrie de qüestions teòriques i, si s'escau, pràctiques, relacionades amb els continguts explicats a classe, per valorar el seguiment i assimilació dels mateixos per part de l'alumne. Es valorarà la correcció de les respostes. Activitat no recuperable. 20
Examen final Constarà d'una sèrie de qüestions teòriques i pràctiques relacionades amb els continguts explicats a classe, per valorar el seguiment i assimilació dels mateixos per part de l'alumne. Es valorarà la correcció de les respostes. Activitat recuperable en el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. 60

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura inclourà dues proves d'avaluació continuada. La no assistència a una prova es qualificarà amb 0. La qualificació mitjana de totes les proves tindrà un valor del 40% de la qualificació final de l'assignatura. Es tracta d'una activitat no recuperable.

La resta de qualificació s’obtindrà de l’examen final, el qual caldrà superar amb una nota mínima de 4 per tal de fer mitjana amb la resta de parts. L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen final.

En qualsevol cas, per aprovar l'assignatura caldrà haver realitzat les pràctiques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació.

Assignatures recomanades

 • Empresa