Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Productes alimentaris intermedis (PAI) amb valor nutricional, amb valor funcional i amb valor nutracèutic. Tipus de productes: aliments dietètics i per a usos especials, aliments funcionals i nutracèutics. Avaluació de la seguretat de nous ingredients i de l'eficàcia dels ingredients /aliments funcionals. Legislació que regula la comercialització i alegacions nutricionals i de salut. Obtenció de compostos bioactius. Desenvolupament de nous ingredients i productes alimentaris.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA NADAL MATAMALA  / MARIA ELENA SAGUER HOM
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CT08 Dissenyar propostes creatives
  • CE25 Avaluar el potencial tecnofuncional i/o biofuncional de nous ingredients i coadjuvants alimentaris i utilitzar-los per formular aliments.

Continguts

1. Introducció Ingredients amb funcionalitat tecnològica i amb activitat biològica. Aliments funcionals i altres productes relacionats. Productes Alimentaris Intermedis (PAI) amb valor nutricional, amb valor funcional i amb valor nutricèutic.

2. Ingredients amb funcionalitat tecnològica I. Carbohidrats. Propietats funcionals de sucres i altres carbohidrats. Exemples d’aplicació

3. Ingredients amb funcionalitat tecnològica II. Proteïnes. Propietats funcionals de les proteïnes. Exemples d’aplicació

4. Ingredients amb funcionalitat tecnològica III. Lípids. Propietats funcionals dels lípids. Exemples d’aplicació

5. Ingredients amb activitat biològica i aliments funcionals. Aliments especials (ingredients i aliments funcionals –naturals, processats i transgènics-, complements alimentosos, aliments enriquits/fortificats, aliments dietètics). Nutricèutics. Nous aliments. Declaracions nutricionals i de propietats saludables. Etiquetatge. Legislació.

6. Compostos bioactius d’origen natural. Tipus de compostos bioactius d’origen natural. Activitats biològiques beneficioses dels compostos bioactius. Biodisponibilitat. Mecanismes d’acció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25 24 49
Classes expositives 20 50 70
Prova d'avaluació 2 0 2
Sortida de camp 4 1 5
Total 51 75 126

Bibliografia

  • Sikorski, A.E. (2007). Chemical and Functional Properties of Food Components (3era). Boca Raton, FL - USA: CRC Press - Taylor & Francis Group. Catàleg
  • Charles I., Onwulata, Peter (2008). Whey processing, functionality and health benefits. Ames, Iowa - USA: . Recuperat , a http://cataleg.udg.edu/record=b1285230 Catàleg
  • Yada R.Y., Jackman R.L. i Smith J.L. (1994). Protein structure-function relationships in foods. Londres: Blackie. Catàleg
  • Gaonkar A.G. (1995). Ingredient interactions : effects on food quality. Marcel Dekker, cop. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a les sessions d'aula on es presenten i es treballen els continguts de l'assignatura Participació i actitud en les sessions de teoria i pràctiques d'aula 10
Pràctiques d'aula Exposició oral d'un tema relacionat amb el contingut del Tema 6 5
Pràctiques de laboratori Actitud i habilitats demostrades en les sessions de Pràctiques de Laboratori (10%)
Informe de les Pràctiques de Laboratori (15%)
25
Prova d'avaluació escrita Examen individual de tot el temari de teoria, excepte el Tema 6 60

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes:

NFA = Nota Prova escrita (60%) + Nota Participació Pràctiques d'Aula (10%) + Nota Pràctiques de Laboratori (15% Informes + 10% Actitud i habilitats) + Nota Exposició Oral (5%)

Tant l'Exposició Oral relacionada amb el contingut del Tema 3 com l'Informe de Pràctiques són treballs de grup.

L'examen és recuperable

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els requeriments mínims per aprovar l'assignatura són:
1. Assistència a les pràctiques de laboratori i lliurament dels informes de Pràctiques de Laboratori
2. Assistència a la visita
3. Assistència a les exposicions orals dels continguts relacionats amb el Tema 6 realitzades pels alumnes