Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Disseny de productes i processos segurs. Criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris. Rellevància del mostreig de producte i mostreig ambiental. Assajos d’inoculació o challenge tests. Microbiologia predictiva. Documentació i traçabilitat. Seguretat alimentaria en mans dels consumidors.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA JOFRE FRADERA  / ANNA NADAL MATAMALA
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (5%), Anglès (10%)

Competències

 • CT02 Cercar i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CB05 Elaborar un raonament crític.
 • CE15 Ser capaç d'interpretar els resultats de les anàlisis i aplicar-los a la presa de decisions ia la proposta de solucions a problemàtiques concretes.
 • CE20 Interpretar i valorar el risc que representa l'aparició d'un perill i prendre les decisions oportunes respecte als mètodes de producció, processat, conservació i distribució del producte afectat

Continguts

1. AVALUACIÓ i GESTIÓ DE LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA

2. DISSENY DE PRODUCTES SEGURS

3. DISSENY DE PROCESSOS SEGURS

4. CRITERIS MICROBIOLÒGICS APLICABLES ALS PRODUCTES ALIMENTARIS

5. ASSAJOS D’INOCULACIÓ

6. MICROBIOLOGIA PREDICTIVA

7. DOCUMENTACIÓ I TRAÇABILITAT

8. LA SEGURETAT ALIMENTARIA EN MANS DELS CONSUMIDORS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 40 60
Classes participatives 10 10 20
Classes pràctiques 12 13 25
Prova d'avaluació 5 0 5
Treball en equip 0 15 15
Total 47 78 125

Bibliografia

 • Gupta, Rajul Kumar. Food safety in the 21st century : public health perspective . . Recuperat 21-09-2017, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780128017739 Catàleg
 • Chen, Chin-Yi, 1966-. Antimicrobial resistance and food safety : methods and techniques . . Recuperat 21-09-2017, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780128012147 Catàleg
 • Ricke, Steven C., 1957-. Food safety : emerging issues, technologies, and systems . . Recuperat 21-09-2017, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780128002452 Catàleg
 • Wallace, Carol (2011 ). Food safety for the 21st century : managing HACCP and food safety throughout the global supply chain . Aimes, Iowa: Blackwell. Catàleg
 • Mortimore, Sara (2013 ). HACCP : a practical approach (3rd ed.). London, [etc.]: Springer. Catàleg
 • Mata i Albert, Eduard (2007 ). La Seguretat alimentària a Catalunya . Barcelona: Generalitat de Catalunya Agència Catalana deSeguretat Alimentària. Catàleg
 • Grumezescu, Alexandru Mihai. Food preservation . . Recuperat 21-09-2017, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780128043035 Catàleg
 • Jay, James M (cop. 2005 ). Modern food microbiology (7th ed.). New York: Springer. Catàleg
 • Jay, James M (DL 2002 ). Microbiología moderna de los alimentos (4ª ed.). Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Lund, Barbara M (2000 ). The Microbiological safety and quality of food . Gaithersburg: Aspen Publishers. Catàleg
 • Forsythe, S. J.|q(Steve J.) (2000 ). The microbiology of safe food. Malden, MA: Blackwell Science. Recuperat 21-09-2017, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10240441 Catàleg
 • Nga, B.H. (1990 ). Microbiology applications in food biotechnology . London [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Labbé, Ronald G. (2001 ). Guide to foodborne pathogens . New York: Wiley. Catàleg
 • Bhunia, Arun K. (cop. 2005 ). Foodborne pathogens : microbiology and molecular biology . Norfolk: Caister Academic Press. Catàleg
 • Hui, Y. H. (Yiu H.) (cop. 2001 ). Foodborne disease handbook (2nd ed. rev. and expanded). New York: Marcel Dekker. Catàleg
 • Y. Motarjemi and H.Lelieveld (2014). Food Safety Management. Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques d'aula, exercicis i casos pràctics. Activitat presencial Lliurement dels exercicis i casos pràctics treballats a les pràctiques d'aula. Activitat no recuperable 10
Pràctiques de laboratori. Activitat presencial Lliurement d'un informe de pràctiques. Activitat no recuperable. 15
Treball en equip Exposició oral dels treballs en equip. Activitat no recuperable. 15
Prova escrita. Activitat presencial Demostració de coneixements adquirits. Activitat recuperable. 60

Qualificació

Els requeriments mínims per aprovar l'assignatura són:

1. Assistència a les sessions pràctiques
2. Superar la prova escrita amb una nota mínima de 4 (sobre 10)
3. Presentar els treballs, informes i exercicis

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan la de l'examen final sigui igual o superior a 4.

NFA = Nota de la Prova escrita (60%) + Nota de Pràctiques de laboratori (15%) + Nota de l'Exposició oral del treball en grup (15%) + Nota dels Exercicis i casos pràctics (10%)

Tots els treballs i exercicis d'avaluació que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts rebran la qualificació de 0 punts i no es podran recuperar.

L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, l'estudiant ha d'haver obtingut en la qualificació final de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen. Aquest examen també dóna opció a millorar la qualificació als estudiants que hagin superat la prova escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de “No Presentat“ si no assisteix a les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza els treballs que s’encarreguin i/o l'examen final.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi dels aliments i control de qualitat
 • Higiene dels aliments
 • Microbiologia general
 • Microbiologia i parasitologia dels aliments
 • Seguretat alimentària I
 • Tecnologia dels processos alimentaris