Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Microorganismes deteriorants i patogens. Paràsits de transmissió alimentària. Microbiota tecnològica. Fermentacions d'interès per la indústria alimentària. Aspectes tècnico-microbiològis de la conservació d'aliments. Tècniques d'anàlisi microbiològica dels aliments. Legislació.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORS PARES OLIVA  / MARIA PLA DE SOLA MORALES
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE08 Seleccionar i aplicar les metodologies adequades per a la presa de mostres i l'anàlisi de components alimentaris i substàncies tòxiques, així com la caracterització i el control de poblacions i comunitats microbianes.
 • CE12 Seleccionar i aplicar a cada aliment els processos tecnològics de conservació i / o transformació adequats en funció de les seves característiques i objectius tecnològics i de seguretat
 • CE15 Ser capaç d'interpretar els resultats de les anàlisis i aplicar-los a la presa de decisions ia la proposta de solucions a problemàtiques concretes.

Continguts

1. Els aliments com a substrat pel creixement de microorganismes.

          1.1. Factors que condicionen el creixement de microorganismes en aliments

          1.2. Transformacions provocades pel creixement i activitat dels microorganismes en els aliments

2. Control microbiològic d’aliments.

          2.1. Fonts de contaminació. Prevenció i control (PCH, N+D, APPCC)

          2.2. Legislació. Criteris microbiològics d’higiene i de seguretat alimentària

          2.3. Sistemes de reducció i/o eliminació de la càrrega microbiana

          2.4. Anàlisi microbiològica d'aliments: Tècniques de detecció, quantificació, identificació i seguiment de microorganismes

3. Patògens de transmissió alimentària.

          3.1. Bacteris, virus i prions

          3.2. Micotoxines (fongs) i biotoxines marines (microalgues)

          3.3. Paràsits de transmissió alimentària: tipus, cicle biològic,aliments implicats, símptomes d’infeccions parasitàries

4. Microbiota endògena. Efecte del processament. Principals microorganismes deteriorants i agents patogens.

          4.1. Aliments d’origen animal: carn, peix, llet, ous i derivats

          4.2. Aliments d’origen vegetal: verdures i hortalisses, fruita, cereals i derivats

          4.3. Conserves

5. Microbiota tecnològica.

          5.1. Fermentació àcida

          5.2. Fermentació alcoholica

          5.3. Probiòtics, bioprotectors i bioconservadors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 35 40 75
Classes pràctiques 15 17 32
Prova d'avaluació 5 0 5
Treball en equip 0 15 15
Total 55 72 127

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball en grup: anàlisi i estudi de casos Lliurament informe escrit (Activitat no recuperable) 20
  Prova escrita Demostració de coneixements adquirits (teòrics i pràctics) (Activitat recuperable) 50
  Examen de pràctiques Demostració de coneixements específics relacionats amb les pràctiques de laboratori: conceptes, protocols analitics, interpretació resultats, etc. (Activitat no recuperable) 30

  Qualificació

  Els requeriments mínims per aprovar l'assignatura són:
  1. Assistència a les sessions de laboratori
  2. Superar la prova escrita amb una nota mínima de 5 (sobre 10)


  La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan la de l'examen final sigui igual o superior a 5.
  NFA = Nota Treball en grup (20%) + Nota de Pràctiques de laboratori (30%) + Nota prova escrita(50%)

  Les sessions de pràctiques de laboratori I l'examen de pràctiques no són recuperables.
  Els treballs que no siguin presentats en els terminis establerts rebran una qualificació de 0 punts i no es podran recuperar.

  L'examen és recuperable** durant el període establert en el calendari acadèmic. Aquest examen també dóna opció a millorar la qualificació als estudiants que hagin superat la prova escrita.

  ** D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3/10 per tenir dret a recuperar l'examen final.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza la prova escrita i/o no realitza l'examen de pràctiques

  Assignatures recomanades

  • Biologia
  • Bioquímica
  • Microbiologia general