Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Impacte mediambiental de les indústries alimentàries. Mesures de correcció. La gestió de l'aigua. Millores en l'eficiència energètica. Gestió i valorització de subproductes i residus. Residus d'envasos i material d'envasament. Innovació per a la reducció de l'impacte ambiental
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL DURAN ROS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT06 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CB04 Ser capaç d'adaptar-se a noves situacions.
 • CE22 Aplicar les noves tecnologies de conservació, transformació i / o envasat dels aliments amb criteris de sostenibilitat.

Continguts

1. Incidència ambiental de les indústries alimentàries

          1.1. El medi ambient

          1.2. La indústria agroalimentària i el medi ambient

          1.3. Propostes reducció de l'impacte ambiental en la indústria alimentària

          1.4. Política ambiental i marc legal

2. Residus sòlids a les indústries alimentàries

          2.1. Introducció i definicions

          2.2. Gestió de residus de la indústria alimentària

          2.3. Instal·lacions de tractament de residus

          2.4. Legislació referida a residus

3. Residus d’envasos i embalatges

          3.1. Problemàtica dels residus d’envasos alimentaris

          3.2. Lleis d’envasos i de residus d’envasos

          3.3. Estratègies de reducció dels envasos alimentaris

          3.4. Tècniques de reciclatge dels envasos alimentaris

4. Aigües residuals a les indústries alimentàries

          4.1. Aigua, medi natural i activitat antropogènica

          4.2. Gestió de l’aigua

          4.3. Generació i característiques de les aigües residuals

          4.4. Destinació de les aigües residuals

          4.5. Instal·lacions de tractament d’aigües residuals

5. Millors tècniques disponibles

          5.1. Conceptes bàsics

          5.2. Marc normatiu

          5.3. Procés elaboració document BREF

          5.4. Estructura i contingut dels documents MTD

          5.5. Documents existents

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 47 44 91
Prova d'avaluació 3 31 34
Total 50 75 125

Bibliografia

 • Agència Catalana de l'Aigua. Recuperat , a http://aca-web.gencat.cat
 • Agència de Residus de Calatunya. Recuperat , a http://www.arc-cat.net
 • Borsa subproductes. Recuperat , a http://www.subproductes.com
 • Arvanitoyannis, Ioannis S (2008 ). Waste management for the food industries. Amsterdam [etc.]: Elsevier :Academic Press. Recuperat 19-06-2017, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123736543 Catàleg
 • Polprasert, Chongrak (2007 ). Organic waste recycling : technology and management (3rd ed). London: IWA. Catàleg
 • Raventós Santamaria, Mercè (1999 ). Tractaments d'aigua residual a la indústria alimentària. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 19-06-2017, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC011XXX Catàleg
 • Rivero Baughman, Susanna (2003 ). Prevenció de la contaminació a la indústria càrnia . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient. Catàleg
 • Soliva Torrentó, Montserrat (2001 ). Compostatge i gestió de residus orgànics . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Tchobanoglous, George Kreith, Frank (cop. 2002 ). Handbook of solid waste management (2nd ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Tchobanoglous, George Burton, Franklin L. Stensel, H. David (2003 [sic] ). Wastewater engineering : treatment and reuse (4th ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Tratamiento de aguas residuales en la industria agroalimentaria : [procesos agroindustriales y sus efluentes, tratamiento de aguas residuales ] (1994 ). Murcia: Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Murcia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis realitzats durant les sessions pràctiques informàtiques Durant la realització de les pràctiques informàtiques es realitzaran exercicis. Es valorarà l'adequació tècnica i formal de la resolució. L'avaluació és no presencial i no recuperable 18
Visites a instal·lacions Es lliurarà un informe de la visita realitzada i aquest, es valorarà en funció de l'adequació tècnica i formal. L'avaluació és no presencial i l'activitat no recuperable.
12
Debats sobre innovacions i/o temes d'actualitat Es plantejaran temes d'actualitat per a debatre. S'avaluarà la preparació i participació en els debats així com l'argumentació de les opinions i la correcta contribució. L'avaluació és presencial i l'activitat és no recuperable 10
Proves d'avaluació continuada Es realitzaran tres proves d'avaluació continuada en horari de classe. Es valorarà la correcció tècnica de les respostes aportades. Activitat presencial i no recuperable 18
Examen final Es valorarà la correcció tècnica de les respostes proporcionades. L'activitat d'avaluació és presencial i recuperable 42

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté de les proves escrites (60% de la nota), la realització de diferents activitats pràctiques (30% de la nota) i de la preparació i participació en els debats plantejats (10% de la nota).

Per a superar l'assignatura cal haver obtingut una puntuació mínima de 5 punts (sobre 10) a l'examen final i que la qualificació global sigui superior o igual a 5. També és necessari haver presentat totes les activitats d'avaluació i haver assistit, com a mínim, al 80% de les sessions pràctiques. Tots els lliuraments que no hagin estat presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar l'examen final durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

En el cas de no superar la puntuació mínima de l'examen final, la nota final de l'assignatura correspondrà a la nota d'aquest.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de no presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Química