Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Legislació alimentària. Legislació europea, estatal i autonòmica. Estructura i camps d’actuació. Normes de qualitat i de seguretat alimentàries. Deontologia, concepte. Ètica professional i bioètica. Codis deontològics i de conducta.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA MERCE DARNACULLETA GARDELLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT01 Utilitzar la llengua anglesa
  • CT07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
  • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
  • CB05 Elaborar un raonament crític.
  • CE17 Identificar i aplicar la legislació vigent (autonòmica, estatal, europea i mundial) als diferents tipus d'aliments, així com als processos implicats en la seva producció i transformació, en la seva comercialització i utilització

Continguts

1. TEMA 1.- INTRODUCCIÓ AL DRET ALIMENTARI. Fonaments del Dret alimentari. Introducció al Dret. El Dret com a ordenament i com a ciència. Els sistemes jurídics. Les normes jurídiques. Altres normes: normes tècniques i codis deontològics. Les fonts del Dret. Dret internacional, europeu, estatal i autonòmic. Els drets fonamentals. Els continguts del Dret alimentari.

2. TEMA 2.- EL DRET ALIMENTARI INTERNACIONAL Les organitzacions internacionals relacionades amb els aliments. La Organització de Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (Food and Agriculture Organisation of the United Nations –FAO-) y la Organització Mundial de la Salut (OMS). Estructura i funcions. Les normes alimentaries internacionals. Normes sobre productes alimentaris (Codex Alimentarius). La regulació del comerç internacional d’aliments. El paper de la Organització Mundial del Comerç (OMC). El Dret alimentari internacional i la Unió Europea.

3. TEMA 3.- EL DRET ALIMENTARI EUROPEU Les institucions de la Unió Europea. Parlament, Comissió, Consell. Especial referència a l’Agència Europea de Seguretat alimentària. Estructura i contingut del Dret de la Unió Europea. Reglaments i Directives. El Dret Alimentari Europeu. El Llibre Blanc sobre Seguretat Alimentària. Les relacions entre el Dret de la Unió Europea i els Drets nacionals. Control jurisdiccional del Dret Alimentari Europeu.

4. TEMA 4.- EL DRET ALIMENTARI NACIONAL Estructura dels poders estatals i autonòmics. El poder legislatiu, executiu i judicial. La distribució de competències entre l’Estat i les Comunitats Autònomes en matèria alimentaria. Les fonts del Dret estatal i autonòmic. Lleis, normes amb rang de llei i reglaments. El Codi Alimentari espanyol. Reglamentacions tècnico-sanitàries. Normes de qualitat. L’administració pública estatal i autonòmica. L’Agencia Espanyola i l’Agencia catalana de seguretat alimentàries. L’activitat administrativa en matèria de seguretat alimentària.

5. TEMA 5.- SUPERVISIÓ I CONTROL DELS ALIMENTS Principis generals del control alimentari. Legislació sobre seguretat alimentària. El registre sanitari dels aliments. Legislació sobre additius alimentaris. El control oficial dels aliments. Traçabilitat. Principi de precaució. Inspecció. Presa de mostres. Control de la higiene personal. Examen del material escrit i documental. Verificació dels resultats. Autocontrol. Infraccions i sancions en matèria alimentària.

6. TEMA 6.- LA QUALITAT DELS ALIMENTS Normes de qualitat. Organismes de normalització: ISO, CEN, AENOR. Sistemes de normalització: Acreditació, Certificació, Marca CE. La protecció de la qualitat a través de les denominacions d’origen, denominacions genèriques, indicacions geogràfiques. Els Consells Reguladors. Les marques de qualitat. Marques de garantia de l’agricultura ecològica.

7. TEMA 7.- INFORMACIÓ ALIMENTARIA I ETIQUETATGE Informació alimentaria facilitada al consumidor. Declaracions nutricionals i propietats saludables en els aliments. Comunicacions comercials. Etiquetatge, presentació i publicitat. Etiquetatge nutricional. Etiquetatge dels additius. Etiquetatge ecològic. El reglament de publicitat dels productes miracle.

8. TEMA 8.- ALIMENTS I INNOVACIÓ. Nous aliments. Aliments transgènics i animals transgènics: ètica alimentària, ambiental i animal. Aliments funcionals. Aliments de disseny. Altres aliments. Procediments de sol·licitud, autorització i comercialització. Regulació internacional, europea i nacional. Qüestiones ètiques de la recerca i la divulgació científica.

9. TEMA 9.- DEONTOLOGIA I ÉTICA PROFESSIONAL Relacions entre Dret, Ètica i Deontologia. Deontologia, origen i concepte. Ètica professional i bioètica. Principis fonamentals. Aplicació pràctica. Col·legis i associacions professionals. Comitès ètics.

10. TEMA 10.- CODIS DE CONDUCTA EN MATÈRIA ALIMENTARIA Codis deontològics i de conducta. El Codi ètic internacional sobre aliments. Codis deontològics d’associacions professionals nacionals, europees i internacionals. Codis de conducta de productors alimentaris. Codis d’autoregulació de la comunicació comercial.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 15 45
Classes participatives 15 35 50
Exposició dels estudiants 5 20 25
Prova d'avaluació 0 5 5
Total 50 75 125

Bibliografia

  • GONZÁLEZ VAQUÉ, L. (2016). Lecciones de Derecho Alimentario 2015-2016. Aranzadi. Catàleg
  • LÓPEZ GONZÁLEZ, J.I. (2013). Lecciones de Derecho Alimentario. Hispalex. Catàleg
  • RECUERDA GIRELA, M.A. (2012). Tratado de Derecho Almentario. Cizur Menor. Catàleg
  • RODRIGUEZ FONT, M. (2007). Régimen jurídico de la seguridad alimentaria. Marcial Pons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes Pràctiques Recerca i comentari de legislació: 20% de la nota final
Recerca i comentari de jurisprudència: 20% de la nota final
Preparació i elaboració d’un projecte de recerca:20% de la nota final

Presencial, no recuperable
60
Exposició oral Exposició oral del treball de recerca 20
Prova test d'autoavaluació Prova d'avaluació tipus test 20

Qualificació

Els estudiants hauran de realitzar les cinc activitats obligatòries d'avaluació, que puntuaran un 20% cadascuna.

Alternativament es pot optar per realitzar tres de les cinc activitats proposades, amb un valor d´un 10% cadascuna, i una prova escrita que valdrà el 70% de la nota final. La prova escrita constarà d’una part teòrica (60%) i d’una part pràctica (40%), que es faran en dies separats. Aquell alumne que no entregui una pràctica obligatòria es considerarà que no segueix aquesta part de l’avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat, en la modalitat ordinària, aquell alumne que no lliuri quatre de les cinc les activitats obligatòries.

En la modalitat alternativa, tindrà la consideració de no presentat aquell que no faci la prova escrita.

Observacions

Observacions
Les classes pràctiques es dividiran en dues fases:
Primera fase: aprenentatge de la utilització de bases de dades jurídiques. Els alumnes aprendran, mitjançant el contacte directe amb les fonts del dret, a utilitzar les principals eines de recerca de legislació i de jurisprudència.
Segona fase: elaboració i presentació, escrita i oral, d’un treball de recerca. Els alumnes escolliran un tema de recerca vinculat al contingut del programa i hauran de desenvolupar un treball, fent us de les fonts del dret.