Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Microbiologia i tècniques microbiològiques
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
AINA BARÓ SABÉ  / ANNA BONATERRA CARRERAS  / EMILIO MONTESINOS SEGUI
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE08 Seleccionar i aplicar les metodologies adequades per a la presa de mostres i l'anàlisi de components alimentaris i substàncies tòxiques, així com la caracterització i el control de poblacions i comunitats microbianes.

Continguts

1. PRIMERA PART: MICROBIOLOGIA GENERAL

          1.1. INTRODUCCIÓ (6 hores)

                    1.1.1. La Ciència de la Microbiologia i el món microbià. Evolució històrica i àmbit de la Microbiologia. Postulats de Koch. Tipus de microorganismes i nivells d'organització. La Microbiologia com a Ciència aplicada.

                    1.1.2. Tècniques d'observació, morfologia, estructura i composició dels microorganismes. Nocions generals de microscòpia. Microscòpia òptica. Microscòpia electrònica de transmissió i d'escombrat.- Tècniques de fixació i tinció de microorganismes.- Estructura, composició i morfologia dels virus, bacteris i microorganismes eucariotes.

          1.2. CULTIU, CONSERVACIÓ I CONTROL DELS MICROORGANISMES (10 hores)

                    1.2.1. Aïllament, cultiu axènic i conservació. Preparació del material i medis de cultiu. Requeriments nutricionals dels microorganismes i tipus de medis.- Obtenció de cultius axènics. Tècniques. Aïllament de microorganismes aerobis i anaerobis. Aïllament i cultiu de virus.- Conservació dels microorganismes. Col.leccions de cultius tipus.

                    1.2.2. Tècniques per a la quantificació. Anàlisi quantitativa de bacteris i fongs mitjançant mètodes microbiològics. Determinació de cèl.lules totals i de viables. Mètodes bioquímics, turbidimètrics, reològics i calorimètrics.- Anàlisi quantitativa de virus.

                    1.2.3. Creixement cel.lular, poblacional i cultiu en massa. Creixement cel.lular i poblacional.- Cultiu tancat: fases i paràmetres cinètics. Efecte de la concentració de nutrients i dels paràmetres físico-químics.- Cultiu continu. Quimiostat i turbistat. Els "fermentadors" industrials.- Multiplicació i cultiu de virus.

                    1.2.4. Control dels microorganismes mitjançant agents físics i químics. La cinètica de mort en poblacions de microorganismes. Determinació de constants d'inactivació.- Efecte de la temperatura. Calor i fred. Esterilització, tindalització i pasteurització.- Pressió osmòtica i activitat de l'aigua.- Potencial redox i pH.- Toxicitat i disponibilitat d'oxigen.- Radiacions.- Pressió hidrostàtica.

          1.3. METABOLISME I GENÈTICA (12 hores)

                    1.3.1. Nocions generals de metabolisme microbià. Bioenergètica. Anabolisme i catabolisme. Fonts d'energia, poder reductor i carboni.- Tipus fisiològics de microorganismes segons la seva nutrició.- Relació entre el tipus de metabolisme i potencial redox.- Esquema metabòlic global.

                    1.3.2. Principals vies catabòliques. Hidròlisi de polimers i principals exoenzims implicats.- Degradació de monosacàrids.- Degradació de compostos orgànics no glucídics: àcids grassos, hidrocarburs, compostos aromàtics i aminoàcids.- El cicle dels àcids tricarboxilics.

                    1.3.3. Fermentació. Concepte de fermentació.- Tipus de fermentacions: Fermentació alcohòlica i làctica. Fermentació àcida-mixta i butilenglicòlica. Fermentació acetona-butanol i butírica. Fermentació propiònica i succínica. Fermentació de compostos nitrogenats. Fermentació de compostos aromàtics.

                    1.3.4. Respiració. Concepte de respiració.- Compostos respirables i transport electrònic.- La cadena respiratòria aeròbia en microorganismes heterotrofs. Respiracions anaeròbies de nitrats, sulfats i carbonats.- Respiració en microorganismes quimiolitotrofs. Oxidació de compostos reduïts de ferro, sofre, nitrogen.

                    1.3.5. Biosíntesi i regulació del metabolisme microbià. Reducció assimilatòria de diòxid de carboni, nitrats i sulfats. Principals vies anabòliques en microorganismes heteròtrofs. Biosíntesi de metabolits secundaris en bacteris i fongs: principals substàncies d'interès. Nivells de regulació. Regulació de la síntesi d'enzims: Control de la transcripció i control post-transcripcional.- Factors ambientals que influeixen en la regulació del metabolisme.

                    1.3.6. Cicle cel.lular i transmissió de caràcters. Cicle cel.lular en microorganismes procariotes i eucariotes. Concepte i bases moleculars de la mutació. Mutacions induïdes i espontànies. Tipus d'agents mutagènics. Expressió fenotípica. Intercanvi genètic en microorganismes: Transformació i transfecció. Transducció especialitzada i generalitzada. Conjugació. Seqüències d'inserció i transposons. Enzims de restricció. L'enginyeria genètica. Aplicacions, restriccions i legislació.

          1.4. DIVERSITAT (11 hores)

                    1.4.1. Principis de sistemàtica microbiana i mètodes per a la identificació en microbiologia. Categories taxonòmiques. Concepte d'espècie. Problemàtica de la classificació dels virus. El manual Bergey's de Bacteriologia Sistemàtica. Manuals de classificació de llevats, fongs i d'altres microorganismes eucariotes. Proves morfològiques i ultraestructurals. Tincions específiques. Proves bioquímiques i presència d'activitats enzimàtiques. Microauxanogrames. Immunodiagnòstic. Tècniques d'hibridació i amplificació d'àcids nucleics. Anàlisi de lípids de membrana.- Automatització del procés d'identificació.

                    1.4.2. Eubacteris Gramnegatius. Bacteris fotòtrofs, quimiolitòtrofs, gramnegatius anaerobis i espiroquetes. Bacteris gramnegatius aerobis, rickèttsies i clamídies. Bacils gramnegatius aerobis facultatius

                    1.4.3. Eubacteris Grampositius. Cocs i bacils grampositius no esporulats. Cocs i bacils grampositius endosporulats.

                    1.4.4. Grups bacterians diversos. Bacteris sense paret. Actinomicets i grups relacionats. Arquebacteris

                    1.4.5. Floridures i llevats. Característiques, cicles vitals i principals grups de fongs. Interès agroindustrial, farmacèutic i patològic.

                    1.4.6. Algues i protozous. Algues microscòpiques. Principals grups. Protozous. Principals grups.

                    1.4.7. Prions, viroids i virus. Viroids i prions. Naturalesa i tipus.-Classificació dels virus. Bacteriòfags. Principals grups. Micòfags. Principals grups. Virus de vegetals. Principals grups i malalties víriques dels vegetals. Virus d'animals. Principals grups i malalties víriques dels animals.

          1.5. MICROBIOLOGIA AMBIENTAL (6 hores)

                    1.5.1. Els microorganismes en el medi natural. Ambients terrestres, aquàtics i aeris. Importància ecològica de les interfases i gradients: Colonització de les superfícies i fenòmens d'adsorció, dispersió i successió. Els microorganismes com agents de canvi geoquímic: cicles biogeoquímics. Interaccions entre microorganismes i d'altres organismes: Mutualisme. Competència. Amensalisme. Predació. Parasitisme. Sinergisme.

                    1.5.2. Interaccions entre microorganismes i organismes superiors. Interaccions amb vegetals: sistema radicular, part aèria. Reconeixement específic hoste-paràsit. Patogènesi i mecanismes de defensa en vegetals. Principals virosis, bacteriosis i micosis dels vegetals i la seva epidemiologia. Control químic i biològic de malalties. Interaccions amb animals. Interaccions no patogèniques. Interaccions patogèniques: sistema immunitari en animals. Principals malalties infeccioses d'interès clínic i veterinari i la seva epidemiologia. Quimioteràpia, vacunoprofilaxis i sueroteràpia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 15 45
Classes pràctiques 15 10 25
Elaboració de treballs 0 8 8
Prova d'avaluació 2 20 22
Resolució d'exercicis 15 35 50
Total 62 88 150

Bibliografia

 • Bergey, David Hendricks (c1989). Bergey's manual of systematic bacteriology. Baltimore [etc.]: Williams & Wilkins. Catàleg
 • Brock, Thomas D (1978). Biología de los microorganismos (2ª ed). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Davis, Bernard D (1990). Microbiology (4th. ed). Philadelphia [etc.]: J.B. Lippincott. Catàleg
 • De Kruif, Paul (1975). Los Cazadores de microbios. Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Luria, S.E, Darnell, James E (1977). Virología general. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Madigan, Michael T, Martinko, John M, Parker, Jack (1997). Brock biology of microorganisms (8th ed). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg
 • Pelczar, Michael J, Chan, E.C.S, Krieg, Noel R (1993). Microbiology, : concepts and applications. New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Stanier, Roger Y. (1988). Microbiología (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Ecologia microbiana de los alimentos (1983-1984). Zaragoza: Acribia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de casos pràctics i problemes. Entrega dels exercicis i valoració 20
Pràctiques de laboratori Actitud al laboratori. Habilitats demostrades. 5
Elaboració de l'informe de pràctiques Registre dels resultats i resposta a les qüestions plantejades en el guió de pràctiques. 15
Prova escrita Assoliment dels coneixements de teoria i pràctiques 60

Qualificació

Activitats d'assistència obligatòria: pràctiques d'aula i pràctiques de laboratori. Totes les activitats d'avaluació són d'assistència obligatòria.

Tots els exercicis d'avaluació que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.
Les pràctiques d'aula i laboratori no són recuperables.
L'examen escrit és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Per superar aquesta prova cal una nota mínima de 5 (sobre 10) i obtenir un mínim de 5 en la nota global de l'assignatura.

Per aprovar l'assignatura, cal realitzar totes les activitats d'avaluació i obtenir un mínim de 5 (sobre 10) en la nota final de l'assignatura.

D'acord amb el Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS, cal que l'estudiant hagi obtingut en la qualificació global de l'assignatura una nota mínima de 3 sobre 10 per tenir dret a recuperar una activitat recuperable. Un “no presentat” en una activitat recuperable anul·la la possibilitat de recuperar-la, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d’avaluació declarada d’assistència obligatòria implicarà un no presentat en la qualificació final de l’assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.

També rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura (aula, laboratori) i altres activitats d'assistència obligatòria.

Observacions

Les pràctiques són obligatòries per aprovar l'assignatura

Assignatures recomanades

 • Biologia