Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Sistemes elèctrics polifàsics. Sistemes de mesura de magnituds elèctriques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP XARGAYO BASSETS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
  • CE12 Coneixement i utilització dels principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

Continguts

1. Els sistemes elèctrics

          1.1. Introducció

          1.2. Descripció general de sistemes d'energia elèctrica

          1.3. Representació dels elements d'un sistema

2. Anàlisi de sistemes elèctrics

          2.1. Circuits trifàsics

                    2.1.1. Introducció

                    2.1.2. Generació d'un sistema trifàsic

                    2.1.3. Connexions i magnituds bàsiques

                    2.1.4. Receptors trifàsics equilibrats

                    2.1.5. Receptors trifàsics desequilibrats

          2.2. Potència en sistemes trifàsics

                    2.2.1. Introducció

                    2.2.2. Potència en sistemes trifàsics equilibrats

                    2.2.3. Potència en sistemes trifàsics desequilibrats

          2.3. Mesura de potència

                    2.3.1. Mesura de la potència activa

                    2.3.2. Mesura de la potència reactiva

3. Sistema per unitat (valors unitaris)

          3.1. Introducció

          3.2. Models dels elements d’un sistema elèctric

          3.3. Anàlisi mitjançant el sistema per unitat (valors unitaris)

4. Teoria general de components simètrics

          4.1. Introducció

          4.2. Components simètrics. Convenis i definicions

          4.3. Determinació dels components simètrics d'un sistema trifàsic

          4.4. Aplicació dels components simètrics en l'estudi de curtcircuits

5. Sistemes de mesura

          5.1. Introducció

          5.2. Característiques d'un sistema de mesura

          5.3. Errors. Tipus d'errors i la seva propagació

6. Condicionament de senyal

          6.1. Condicionament bàsic del senyal

          6.2. Condicionament de senyals de cc

          6.3. Amplificació

          6.4. Filtratge

7. Conversió i transmissió de senyals

          7.1. Introducció

          7.2. Conversió D/A i conversió A/D

          7.3. Multiplexat i demultiplexat

          7.4. Bucles de corrent. Conversió V/I i I/V

8. Instruments de mesura

          8.1. Instruments de lectura o indicació

          8.2. Instruments digitals

          8.3. Sistemes d'adquisició de dades

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 10 12
Prova d'avaluació 2 10 12
Sessió expositiva 44 60 104
Sessió participativa 12 10 22
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Jesús Fraile Mora (2012). Circuitos eléctricos. Madrid: Pearson Educación. Catàleg
  • Francisco Julián Chacón (2007). Medidas eléctricas para ingenieros. Madrid: Publicaciones de la U.P. Comillas. Catàleg
  • Alfonso Bachiller et alt. (2009). Circuitos trifásicos. Problemas resueltos. Madrid: Ediciones Diaz de Santos. Catàleg
  • Xavier Alabern et alt. (2006). Electrotécnia. Problemas. Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
  • Pérez García, Miguel Ángel (cop. 2004 ). Instrumentación electrónica . Madrid: Thomson. Catàleg
  • Creus Solé, Antonio (cop. 2005 ). Instrumentación industrial (7ª ed.). Barcelona: Marcombo. Catàleg
  • Pallás Areny, Ramón (cop. 2003 ). Sensores y acondicionadores de señal (4a ed.). Barcelona [etc.]: Marcombo Boixareu. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques Avaluació del treball durant la pràctica i, si cal, lliurament d'un informe. (Criteris en la següent secció) 25
Prova d'avaluació 1 Prova escrita individual (Criteris en la següent secció) 37,5
Prova d'avaluació 2 Prova escrita individual (Criteris en la següent secció) 37,5

Qualificació

Es realitzaran tres activitats subjectes a avaluació: prova d’avaluació 1, prova d’avaluació 2 i pràctiques.

* PROVES D'AVALUACIÓ
- Al llarg del curs es realitzaran dues proves escrites d'avaluació (PA-1, PA-2) en les dates que s’especificaran a l’inici de l’assignatura.
- Cada prova tindrà un pes del 37,5% sobre la nota final de l'assignatura.
- Aquestes proves podran incloure continguts de les classes de teoria, de problemes, de pràctiques, etc.
- Per considerar superada una prova d'avaluació s'haurà d'obtenir una nota igual o superior a 4 sobre 10.
- Aquesta activitat és recuperable


* PRÀCTIQUES
- La assistència a les pràctiques és obligatòria.
- La no assistència, sense justificar, a una o més pràctiques implicarà una qualificació de 'No presentat'. En cas de justificació, s'estudiarà cada cas individualment
- L'avaluació tindrà en compte el treball al laboratori i en alguns casos un estudi previ o posterior.
- Per considerar superada aquesta activitat s'haurà d'obtenir una nota igual o superior a 5 sobre 10.
- El pes d'aquesta part serà del 25% sobre la nota final de l'assignatura.
- Aquesta activitat és recuperable.


* CÀLCUL DEL VALOR NUMÈRIC DE LA NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA (NF):

La nota final de l'assignatura (NF) es calcularà a partir de l'expressió,

NF= 0,375*NE1 + 0,375*NE2 + 0,25*NP

NE1= nota de la prova d'avaluació PA-1 (ha de ser igual o superior a 4)
NE2= nota de la prova d'avaluació PA-2 (ha de ser igual o superior a 4)
NP= nota de l'activitat 'Pràctiques' (ha de ser igual o superior a 5)

sempre que les tres notes superin els mínims indicats. En cas contrari, la nota final serà la més baixa d'aquestes.

La nota ‘No presentat’ en alguna de les activitats, implicarà un ‘No presentat’ a la nota final.

Si la nota final de l'assignatura (NF) és igual o superior a 5 sobre 10, aquesta nota serà la que constarà en l'expedient de l'estudiant. En cas contrari, l'estudiant podrà anar a l'examen de recuperació que s'especifica en el calendari acadèmic (veure apartat RECUPERACIÓ).


* RECUPERACIÓ
- Si la nota final (NF) és inferior a 5 sobre 10, l'estudiant podrà anar a l'examen de recuperació que s'especifica en el calendari acadèmic, i recuperar l'activitat (o activitats) que no hagi superat sempre que, i per tal de complir amb el que s'especifica al 'Reglament d'avaluació dels estudiants de l'EPS', la mitjana de les tres notes esmentades anteriorment (sense aplicació de la condició de les notes mínimes indicades) sigui igual o superior a 3 sobre 10.
- Una vegada realitzat aquest examen, la nova nota final es tornarà a calcular a partir de l'expressió i condicions indicades anteriorment en l'apartat 'Càlcul del valor numèric de la nota final de l'assignatura'.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota ‘No presentat’ en alguna de les activitats, implicarà un ‘No presentat’ a la nota final.

Assignatures recomanades

  • Teoria de circuits