Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Càlcul de paràmetres elèctrics i mecànics d’una línia elèctrica. Instal•lacions elèctriques d’alta tensió. Estacions i subestacions transformadores.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SERGIO HERRAIZ JARAMILLO  / JOSEP XARGAYO BASSETS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CE25 Capacitat per al càlcul i disseny de línies elèctriques i transport d'energia elèctrica.
 • CE26 Coneixement sobre sistemes elèctrics de potència i les seves aplicacions

Continguts

1. El sistema d'energia elèctrica

          1.1. Introducció

          1.2. Càrrega i demanda elèctrica

          1.3. Conceptes econòmics i legals del sector elèctric

          1.4. Qualitat del sistema elèctric

2. Conceptes generals dels sistemes elèctric de potència

          2.1. Sistemes trifàsics de potència

          2.2. Generadors

          2.3. Transformadors

          2.4. Càlculs en valor unitari

3. Línies de transmissió

          3.1. Introducció

          3.2. Paràmetres elèctrics i mecànics de les línies de transmissió

          3.3. Circuits equivalents per a línies

          3.4. Exemples de càlcul de línies de transmissió

4. Regulació de tensió i flux de potència

          4.1. Introducció

          4.2. Mètodes de regulació de tensió

          4.3. Control de potència reactiva

          4.4. Flux de potència

5. Anàlisi de faltes i d'estabilitat

          5.1. Introducció

          5.2. Components simètrics d'un sistema trifàsic

          5.3. Faltes simètriques

          5.4. Faltes asimètriques

          5.5. Estabilitat transitòria

6. Aparellatge elèctric i seguretat en sistemes elèctrics

          6.1. Aparellatge de maniobra i protecció

          6.2. Instal•lacions de posada a terra

          6.3. Aparells de mesura

          6.4. Exemples d’instal•lacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15 15
Classes expositives 24 20 44
Classes participatives 24 25 49
Classes pràctiques 2 15 17
Total 50 75 125

Bibliografia

 • Barrero González, Fermín (cop. 2004 ). Sistemas de energía eléctrica . Madrid: Thomson / [Paraninfo]. Catàleg
 • Glover, J. Duncan (2008 ). Power system analysis and design : with personal computerapplications (4th ed.). Boston: PWS Publishing Company. Catàleg
 • Gómez A., et alt. (2003). Sistemas eléctricos de potencia. Madrid: Prentice Hall.
 • Grainger, John J (cop. 1996 ). Análisis de sistemas de potencia . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Guirado Torres, Rafael (cop. 2006 ). Tecnología eléctrica . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Kothari, D.P (cop. 2008 ). Sistemas eléctricos de potencia (3ª ed.). México: McGraw-Hill. Catàleg
 • Simón Comín, Pascual (2011 ). Cálculo y diseño de líneas eléctricas de alta tensión : aplicación al Reglamento de Líneas de Alta Tensión (RLAT) : real decreto 223. Madrid: Garceta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives/pràctiques Lliurament de diverses tasques a petició del professor (criteris en la següent secció) 25
Treball de síntesi Desenvolupament d'un treball de síntesi dels continguts de l'assignatura (criteris en la següent secció). 25
Prova d'avaluació Proves escrites individuals (criteris en la següent secció) 50

Qualificació

Es realitzaran tres activitats subjectes a avaluació: proves d’avaluació, classes participatives/pràctiques i treball de síntesi.

PROVA D'AVALUACIÓ (50%)
- Al final del semestre es realitzara una prova escrita en la data especificada en el calendari oficial d'exàmens.
- Aquesta prova avaluarà tot el temari de l'assignatura, podent incloure continguts de pràctiques, classes de teoria, tasques, etc.
- La nota per considerar que s'ha superat aquesta part ha de ser igual o superior a 4 (sobre 10).
- Aquesta activitat és recuperable

CLASSES PARTICIPATIVES/PRÀCTIQUES (25%)
- Durant el curs es realitzaran diverses activitats avaluables com per exemple resoldre exercicis, lliurar problemes i/o petites monografies, desenvolupament de pràctiques, etc.
- El lliurament de les tasques i la seva avaluació serà individual. Es valorarà la completesa i correcció tècnica del treball realitzat a més dels aspectes de forma i estil de l'informe.
- Aquesta activitat NO és recuperable.

TREBALL DE SÍNTESI (25%)
- Desenvolupament d'un treball de síntesi dels continguts de l'assignatura que s'haurà de lliurar per escrit
- La realització del treball serà individual
- Aquesta activitat NO és recuperable.


TERMINI. Totes les tasques s'hauran de lliurar al professor en les dates establertes a l'inici del curs. No s'acceptarà el lliurament de treballs fora de termini.


CÀLCUL DEL VALOR NUMÈRIC DE LA NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA (NF):

La nota final de l'assignatura (NF) es calcularà a partir de l'expressió,

NF= 0,50*NE + 0,25*NP + 0,25*NT

NE= nota de l'activitat 'prova d'avaluació' (ha de ser igual o superior a 4)
NP= nota de l'activitat 'classes participatives/pràctiques'
NT= nota de l'activitat 'treball de síntesi"

sempre i quan la nota (NE) superi el mínim indicat de 4 sobre 10. En cas contrari, la nota final serà la més baixa d'aquestes. La nota ‘No presentat’ en alguna de les activitats, implicarà un ‘No presentat’ a la nota final.

Si la nota final de l'assignatura (NF) és igual o superior a 5 sobre 10, aquesta nota serà la que constarà en l'expedient de l'estudiant. En cas contrari, l'estudiant podrà anar a l'examen de recuperació que s'especifica en el calendari acadèmic (veure apartat RECUPERACIÓ).RECUPERACIÓ
- Si la nota final (NF) és inferior a 5, l'estudiant podrà anar a l'examen de recuperació que s'especifica en el calendari acadèmic, sempre i quan l'activitat a recuperar sigui la corresponent a ‘Prova d’avaluació’ i, per tal de complir amb el que s'especifica al 'Reglament d'avaluació dels estudiants de l'EPS', que la mitjana de les tres notes esmentades anteriorment (sense aplicació de la condició de les notes mínimes indicades) sigui igual o superior a 3 sobre 10.
- Una vegada realitzat aquest examen, la nova nota final es tornarà a calcular a partir de l'expressió i condicions indicades anteriorment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota ‘No presentat’ en alguna de les activitats d'avaluació implicarà un ‘No presentat’ a la nota final.

Assignatures recomanades

 • Anàlisis de sistemes elèctrics i electrometria
 • Electrotècnia i màquines elèctriques