Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Amb aquesta assignatura l'alumne comprendrà la relació existent entre l'estructura, el processament i les propietats dels materials. Per una altra banda, es descriuran les tres famílies més importants de materials estructurals (metal·lics, ceràmics i polímers)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA GÜELL ORDIS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CE11 Coneixement dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

Continguts

1. Introducció a la ciència i tecnologia dels materials

2. Enllaç químic i classificació.

3. Deformació elàstica i deformació plàstica

4. Fractura dels materials

5. Temperatura i comportament mecànic

6. Descripció de la estructura dels materials

7. Predicció de l'estructura. Diagrames de fases

8. Solidificació

9. Difusió

10. Relació estructura-propietats mecàniques

11. Conformació dels materials metàl·lics

12. Aliatges a base de Cu

13. Aliatges a base de Al

14. Aliatges a base de Fe

15. Processament dels materials ceràmics

16. Propietats dels materials ceràmics

17. Vidres i ceràmiques tradicionals

18. Ciment i formigó

19. Estructura i propietats dels polímers

20. Processament dels polímers i aplicacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 45 75
Classes pràctiques 12 9 21
Prova d'avaluació 5 12 17
Resolució d'exercicis 15 22 37
Total 62 88 150

Bibliografia

  • Roura i Grabulosa, Pere (DL 2008 ). Apunts de fonaments de ciència de materials (2a ed.). Girona: Universitat de Girona. Departament de Física. Recuperat 11-07-2011, a http://hdl.handle.net/10256/784 Catàleg
  • Callister, William D (1995 ). Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Callister, William D (cop. 2001 ). Fundamentals of materials science and engineering : an interactive e.text (5th ed.). New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
  • Callister, William D (1994 ). Materials science and engineering : an introduction (3rd ed.). New York [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
  • Askeland, Donald R (cop. 2001 ). Ciencia e ingeniería de los materiales . Madrid: International Thomson Editores. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori (PL) 1) Sessions de 1h50m que es desenvoluparan al laboratori docent.
2) L'avaluació consistirà en l'elaboració d'un informe a partir d'un qüestionari. L'informe s'haurà de redactar durant la mateixa sessió de pràctiques. Un cop corregit l’informe es retornarà per tal que l’estudiant esmeni els errors.
3) Les pràctiques són no recuperables.
4) L’assistència a pràctiques és obligatòria.
5) Els continguts de pràctiques poden entrar a preguntes de l'examen final.
15
Proves d'avaluació continuada (PAC). 1) Les PACs són exàmens basats en qüestions de teoria i problemes.
2) Les PACs són no recuperables.
25
Examen final 1) Examen escrit amb qüestions de teoria i problemes.
2) Els continguts avaluats correspondran a tota la matèria impartida durant el curs. Aquest examen pot incloure continguts impartits durant les sessions de pràctiques.
3) L’examen inclou una primera pregunta sobre vocabulari de Ciència dels Materials. Si el resultat d’aquesta pregunta-qüestionari és inferior a 6 sobre 10, la nota de l’examen serà suspès i igual a 2/3 de la nota del qüestionari.
4) La prova final serà recuperable durant el període establert al calendari acadèmic. Per poder optar a l’examen de recuperació, la nota mitjana (15% Practiques+25%PAC+60% examen final) ha de ser igual o superior a 3 sobre 10.

60

Qualificació

1) L’assignatura s’avalua de forma que: un 40% són activitats d’avaluació continuada (pràctiques 15% + PAC 25%) i un 60% correspon a l’examen final.
2) La nota de l’examen final ha de ser igual o superior a 4 per poder fer mitjana amb la nota de l’avaluació continuada. En cas contrari la nota final correspondrà a la nota de l’examen final.
3) La nota de pràctiques s'establirà a partir de l'avaluació dels informes presentats a 3 sessions de pràctiques.
4) Aquells estudiants que aprovin l'assignatura i assisteixin al 80% o més de les sessions de problemes fets en anglès, gaudiran de 0.5 punts addicionals sobre la nota final.
5) Si durant la realització dels exàmens s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge o enviar-rebre informació sense permís explícit del professor, la qualificació de l’examen serà zero.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un NP només si no es presenta a cap dels exàmens que es realitzin a partir del dia 1 d'abril.
A més, en cas de falta no justificada a una o més sessions de pràctiques o que algun guió de les pràctiques no assoleixi els requisits mínims, la qualificació serà no presentat.
Per a sol·licitar la justificació d'una falta a un examen o a l'assistència a una pràctica, cal indicar el motiu i presentar la corresponent documentació acreditativa. L'acceptació no serà automàtica sinó que es farà una valoració en funció dels motius i la documentació presentada. Les causes de justificació de l'absència són les recollides en la normativa corresponent de l'EPS.

Observacions

TEORIA:
- La teoria seguirà els apunts publicats i és convenient que l’alumne amplií informació i coneixements amb els llibres de la bibliografia o d’altres llibres o fonts d’informació.
PROBLEMES:
- A l’hora setmanal que al horari consta com de Pràctiques d’aula en realitat aquesta hora que es fa en grups reduïts segons l’horari establer i es fan problemes o exercicis principalment dels que consten als Apunts al final de cada Bloc temàtic.
- Un dels grups (ja s'indicarà quin) farà la classe de problemes en angles.
- Prèviament s’indicarà quins exercicis es faran de cada bloc (tot i que s’en pugui fer algun de més o de menys) i seria convenient que haguéssiu fet o intentat fer aquest exercicis abans de fer-se a la Classe corresponent. També és convenient fer els altres problemes o exercicis que no s’haguin fet a classe.
PRACTIQUES:
- Les pràctiques es fan en els grups que s’haguin format i la seva realització te la seva normativa penjada a la plana web de l’assignatura.
- En total es faran 6 pràctiques. De cada pràctica hi ha un guió i unes qüestions penjats a la plana Web de l’Assignatura.

Assignatures recomanades

  • Fonaments de física 1
  • Fonaments de química