Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Elements i tècniques de probabilitat i estadística aplicades a la descripció, modelatge, control i inferència en l'enginyeria
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP DAUNIS I ESTADELLA  / IVAN GALVAN FEMENIA  / JORDI SAPERAS RIERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
 • CE02 Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial, càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.

Continguts

1. Tècniques d'anàlisi exploratòria de dades

2. L'atzar i la normalitat en l'enginyeria: probabilitat i les peces defectuoses en un lot, la normalitat i els errors, el temps de vida i la fiabilitat.

3. La qualitat en un procés de producció: intervals de confiança i de tolerància. Gràfics de control i de capacitat.

4. Contrast d'hipòtesis: compliment de les especificacions tècniques, comparacions de grups, i ajustament a un model de distribució.

5. Modelitzant la relació lineal. Regressió i prediccions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,5 20 21,5
Classes expositives 24 24 48
Classes pràctiques 12 5 17
Resolució d'exercicis 18,5 45 63,5
Total 56 94 150

Bibliografia

 • Box, George E. P (2008 ). Estadística per a científics i tècnics: disseny d'experiments i innovació (Versió catalana de la 2a ed. anglesa). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Box, George E. P (2008 ). Estadística para investigadores : diseño, innovación y descubrimiento (2a ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Crawley, Michael J (2013 ). The R book (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.. Recuperat 07-07-2015, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118448908 Catàleg
 • Crawley, Michael J (cop. 2005 ). Statistics : an introduction using R . New York: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Devore, Jay L (cop. 2001 ). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (5ª ed.). México [etc.]: International Thomson. Catàleg
 • Gonick, Larry (1999 ). La Estadística en cómic . Barcelona: Zendrera Zariquiey. Catàleg
 • Montgomery, Douglas C (2002 ). Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería (2ª ed.). México: Limusa. Catàleg
 • Moore, David S (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Prat Bartés, Albert (2004 ). Métodos estadísticos (2ª ed.). Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 12-07-2011, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=ME008XXX Catàleg
 • Pujol Vázquez, Gisela (2009 ). Problemes d'estadística amb aplicació a l'enginyeria . Barcelona: UOC ;. Catàleg
 • Riba i Romeva, Clara (2013 ). Regresión lineal aplicada. Girona: Documenta Universitaria. Recuperat 07-07-2015, a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=704 Catàleg
 • Saez castillo, Antonio José (2012). Métodos Estadísticos con R y R Comander. . Recuperat , a http://www4.ujaen.es/~ajsaez/recursos/RRCmdrv31.pdf
 • Spiegel, Murray R (cop. 2009 ). Estadística (4a ed.). México, D. F. [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Verzani, John (cop. 2005 ). Using R for introductory statistics . Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball pràctic (grup 2 alumnes): cerca d'informació del cas pràctic, anàlisi de les dades i interpretació dels resultats. Correcta selecció dels mètodes estadístics.
Aplicació destra dels mètodes i interpretació dels resultats obtinguts.
Absència de resultats redundants i sense contingut.
Correcció en la redacció, l'ortografia i la sintaxi.
Prova d'avaluació continuada que NO admet recuperació.
20
Pràctiques: instal·lació i introducció al programa R, sessions pràctiques d'aula informàtica i exercicis avaluables. Correcció en els mètodes i tècniques escollits.
Bon ús del paquet estadístic R.
Correcta obtenció de la resposta.
Prova d'avaluació continuada que NO admet recuperació.
10
Resolució d'exercicis tipus test mitjançant la plataforma ACME. Correcció en els mètodes i tècniques escollits.
Bon ús del paquet estadístic R.
Correcta obtenció de la resposta.
Prova d'avaluació continuada que NO admet recuperació.
Caldrà validar aquesta puntuació segons els criteris establerts.
20
Examen Teoria, Problemes i Pràctica. Correcte utilització dels mètodes mostrats.
Ús correcte de les taules i el paquet estadístic.
Comprensió i utilització de les tècniques estadístiques inferencials.
Correcte càlcul de resultats.
Prova d'avaluació continuada que NO admet recuperació.
50

Qualificació

El treball pràctic, els exercicis relacionats amb les sessions pràctiques i la resolució d'exercicis a través de la plataforma ACME són activitats contínues NO recuperables.

L'examen final (activitat d'avaluació continuada final NO recuperable, 5 punts) inclourà qüestions de teoria, problemes i pràctiques. En la data de la convocatòria de l’examen s’aprofitarà per a fer una validació del percentatge corresponent als exercicis ACME. Si la nota de la validació supera la meitat de la puntuació, es considerarà la nota més elevada de les dues possibles -validació i la conjunta dels exercicis per validar-. Si no es supera la meitat d’aquesta validació, llavors la nota corresponent es basarà exclusivament en la obtinguda en la validació

L'assignatura quedarà aprovada si la suma de les qualificacions( treball + pràctiques+ACME+Examen) és major o igual que 5 punts.

Per a la qualificació definitiva de l'alumne el professor pot tenir en compte, a més de la suma de qualificacions, altres aspectes que el professor consideri convenient tenir en compte (participació a classe, realització de treballs voluntaris, etc)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en les activitats d'avaluació Treball pràctic o Examen Teoria.

Observacions

S'ha d'instal·lar el programa R a l'ordinador personal. El programa R es pot descarregar gratuïtament des de http://cran.es.r-project.org.

Les instruccions concretes per a què l'alumne instal·li i s'introdueixi a R es facilitaran abans de l'inici del curs. L'ALUMNE HAURÀ DE FER AQUESTES TASQUES DE MANERA PERSONAL ABANS DE LA PRIMERA SESSIÓ DE PRÀCTIQUES D'AULA INFORMÀTICA.

Es bo disposar d'una calculadora científica que permeti realitzar anàlisis estadístiques per a una i dues variables (regressió lineal).

Tota la documentació, dossier de teoria amb problemes i pràctiques, comunicació i avisos en relació a l'assignatura es trobaran en aquesta pàgina web.