Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Assignatura de caire pràctic on es mostren la parametrització i els usos de la tecnologia pneumàtica i oleohidràulica i les seves aplicacions en mecanismes simples i complexos(robòtica). També trobem conceptes referits a la tecnologia electropneumàtica, electrohidràulica, buit, vàlvules proporcionals i fluídica. L'assimilació de continguts es veu reforçada pel fet de usar recursos informàtics i de laboratori que afecten a la didactica de la penumàtica, la oleohidràulica, als autòmats, parametritzacions i tria d'elements. Àdhuc de la manipulació dels components usats en les diverses tecnologies. Es fa un recorregut a les propostes de solucions trobades als problemes plantejats en l'aplicació d'aquestes disciplines.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTONI PUJOL SAGARO
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CO03 Coneixement aplicat de sistemes de fabricació

Continguts

1. Pneumàtica. Elements. Càlculs. Cicles. Solucions. Metodologia pas a pas.

2. Elements. Càlculs. Circuits. Aplicacions . Metodologia pas a pas

3. Tecnologia electropneumàtica. Tecnologia electrohidràulica.

4. Tecnologia de buit. Càlculs. Aplicacions

5. Tecnologia de les vàlvules proporcionals. Aplicacions

6. Simulacions pneumàtiques, hidràuliques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 25 25 50
Classes pràctiques 12 12 24
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 6 0 6
Resolució d'exercicis 12 18 30
Total 55 70 125

Bibliografia

 • Velayos Solé, Joaquim (1999 ). Pneumàtica (2ª ed.). [Girona]: Joaquim Velayos Solé :Palahí A.G.. Catàleg
 • Carnicer Royo, Enrique (1980 ). Aire comprimido : neumática convencional . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Carnicer Royo, Enrique (1977 ). Aire comprimido : teoría y cálculo de las instalaciones . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Guillén Salvador, Antonio (DL 1988 ). Aplicaciones industriales de la neumática . Barcelona: Marcombo-Boixareu. Catàleg
 • Guillén Salvador, Antonio (cop. 1988 ). Introducción a la neumática . Barcelona: Marcombo-Boixareu. Catàleg
 • Curso práctico de Neumática (1974 ). Barcelona: FESTO. Catàleg
 • Ruoff, C (1993 ). Neumática : libro de trabajo-Nivel avanzado . Esslingen: Festo Didactic. Catàleg
 • Cembranos Nistal, Florencio Jesús (cop. 1999 ). Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Fluidos : oleohidràulica, neumàtica y automación ([1972]-|e(Barcelona : |fGráf. Bascum) ). Barcelona (Trav. de las Corts, 354): Publica. Catàleg
 • Merkle, D (1991 ). Hidráulica : nivel básico : colección de ejercicios con soluciones . Esslingen, [Alemanya]: Festo Didactic KG. Catàleg
 • Merkle, D (1992 ). Hidráulica : nivel básico (2ª ed). Esslingen, [Alemanya]: Festo Didactic KG. Catàleg
 • Merkle, D (1989 ). Electrohidráulica : nivel básico : colección de ejercicios con soluciones . Esslingen, [Alemanya]: Festo Didactic KG. Catàleg
 • Merkle, D (2000 ). Electrohidráulica : nivel avanzado : libro de trabajo . Denkendorf, [Alemanya]: Festo Didactic KG. Catàleg
 • Merkle, D (1989 ). Electrohidráulica : nivel avanzado : colección de ejercicios con soluciones . Esslingen, [Alemanya]: Festo Didactic KG. Catàleg
 • Ruoff, H (1988 ). Electroneumática : colección de ejercicios, nivel superior D.LE-TP 202-E . Esslingen: Festo Didactic KG. Catàleg
 • Fiedler, G (1990 ). Electroneumática : colección de ejercicios con soluciones, nivel básico D.LE-TP 201-1-E . Esslingen: Festo Didactic KG. Catàleg
 • Croser, P (1993 ). Electroneumática : nivel básico TP 201 libro de texto . Esslingen: Festo Didactic KG. Catàleg
 • Scholz, D (1996 ). Hidráulica proporcional : libro de trabajo, nivel básico . Esslinger, [Alemanya]: Festo Didactic KG. Catàleg
 • Bauer, E (1997 ). Hidráulica proporcional : libro de trabajo-nivel avanzado. Esslinger, [Alemanya]: Festo Didactic KG. Catàleg
 • Gerhartz, J (1995 ). Neumática en bucle cerrado : nivel básico - libro de trabajo . Esslingen [Alemanya]: Festo Didactic KG. Catàleg
 • Ruoff, C (1990 ). Electroneumática : colección de fichas técnicas, nivel básico D.LM-TP 201-1-E . Esslingen: Festo Didactic KG. Catàleg
 • UNE-EN 983 : seguridad de las máquinas : requisitos de seguridad para sistemas y componentes para transmisiones hidráulicas y neumáticas : neumática (1996 ). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Balcells Sendra, Josep (1997 ). Autómatas programables . Barcelona: Marcombo. Catàleg
 • Domingo Peña, Joan (2003 ). Introducción a los autómatas programables . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Mandado, Enrique (cop. 2005 ). Autómatas programables : entorno y aplicaciones . Madrid: International Thomson Paraninfo. Catàleg
 • Serrano Nicolás, Antonio (cop. 2002 ). Oleohidráulica . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Dent, Roger N (1975 ). Arquitectura neumática . Barcelona: Blume. Catàleg
 • Thomson (2002). SMC, international trainig (1ª). Madrid: Paraninfo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball S'avalua la correcció de la solució proposada i l'estructura formal del document. 20
Pràctiques de laboratori S'avalua el contingut de l'informe de pràctiques. S'avalua l'assistència i l'actitud a classe de pràctiques. S'avalua l'estructura formal del document i la seva correcció. 20
Prova intermitja S'avalua la correcció de la solucions proposades. 10
Examen final S'avalua la correcció de la solucions proposades. 50

Qualificació

Avaluació continuada:
20 % Pràctiques de laboratori.
20 % Treballs individuals de síntesi.
10 % Prova individual intermitja.

Avaluació final:
50 % Examen final.

Nota total de l'assignatura:

1) La nota total de l'assignatura és la mitjana de l'avaluació continuada i de l'avaluació final. Si l'examen final no supera el 4 sobre 10, la nota total de l'assignatura és igual a la de l'examen final. Es considera l'assignatura aprovada amb una nota total igual o superior a 5 sobre 10.

2) La realització de les pràctiques és OBLIGATÒRIA per a tots els alumnes de nova matriculació i per als repetidors que no han assolit la puntuació mínima de 4 sobre 10 en l'apartat de pràctiques de laboratori. Els repetidors que tenen una nota de pràctiques superior a 4 sobre 10 se'ls hi manté la nota de les pràctiques de laboratori.

Recuperació de notes:

3) L'única activitat recuperable de l'avaluació continuada és la prova intermitja. La nota recuperada de la prova intermitja (NPIr) es calcula aplicant la següent fórmula:

NPIr = max(NPI,NEF)

on
NPI = nota prova intermitja sobre 10.
NEF = nota examen final sobre 10.

4) L'examen final és una activitat d'avaluació recuperable mitjançant una prova que es programa en la setmana de recuperacions.

S'aplicarà el reglament de l'Escola per poder accedir a la recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat si no s'entreguen cap de les activitats d'avaluació de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Autòmates programables
 • Dinàmica de fluids computacional
 • Enginyeria de fluids
 • Robòtica industrial
 • Sistemes fluidomecànics