Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Impacte ambiental i gestió ambiental. Efluents líquids. Qualitat de les aigües i tractaments. Contaminació atmosfèrica. Regulació i control. Residus generació i gestió. Contaminació acústica.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup DT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL FRANCESC LLOP MANERO  / CARLOS POZO FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
  • CE18 Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A L'IMPACTE AMBIENTAL Y A LA GESTIÓ AMBIENTAL.

          1.1. Problemàtica ambiental. Instruments per a una política ambiental. Instruments obligatoris i voluntaris. Sistemes de gestió ambiental. Avaluació d’impacte ambiental. Anàlisi del cicle de vida.

2. EFLUENTS LÍQUIDS

          2.1. Caracterització. Paràmetres de qualitat de l'aigua. Qualitat de l’aigua en rius i en llacs. Tractament d’aigües residuals. Tractaments físics, químics i biològics. Plantes de tractament d'efluents urbans i industrials.

3. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: PREVENCIÓ I CONTROL

          3.1. Caracterització: Paràmetres de qualitat de l'aire. Tipus de contaminants. Reaccions químiques a l'atmosfera. Dispersió de contaminants a l’atmosfera. Models de dispersió. Control de les emissions gasoses. Depuració de gasos: captació de matèria particulada i gasos. Equips de captació.

4. RESIDUS

          4.1. Definició. Classificació. Generació. Jerarquia de Gestió. Plans de gestió. Residus sòlids urbans, recollida selectiva. Residus industrials. Reducció, reutilització, reciclatge, valorització, tractaments i deposició.

5. ALTRES TIPUS DE CONTAMINACIÓ

          5.1. Contaminació acústica: efecte del soroll sobre les persones. Paràmetres de mesura del soroll. Fonts de soroll, control. Absorció acústica, reverberació.

6. PRÀCTIQUES

          6.1. Pràctica de laboratori

                    6.1.1. Determinació del cànon de l'aigua

          6.2. Pràctiques a l'aula informàtica

                    6.2.1. Simulació de la dispersió de gasos amb el programa ALOHA.

                    6.2.2. Estimació de l'emissió en dipòsits d'emmagatzematge de dissolvents amb el programa Tanks.

                    6.2.3. Disseny d'un procés de tractament de gasos amb el programa SuperPro Designer.

                    6.2.4. Simulació d'una depuradora biològica d'aigües residuals amb el programa SuperPro Designer

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 5 5
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 9 4 13
Classes expositives 19 9 28
Classes pràctiques 10 10 20
Prova d'avaluació 5 30 35
Total 43 58 101

Bibliografia

  • Davis, Mackenzie L (cop. 1998 ). Introduction to environmental engineering (3rd ed.). Boston [etc.]: WCB/McGraw-Hill. Catàleg
  • Masters, Gilbert M (cop. 2008 ). Introducción a la ingeniería medioambiental . Madrid: Prentice-Hall. Catàleg
  • Peavy, Howard S (1985 ). Environmental engineering . New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Conesa Fernández-Vitora, Vicente (1997 ). Auditorías medioambientales : guía metodológica (2ª ed., rev. y ampl.). Madrid [etc.]: Mundi-Prensa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un cas pràctic (no recuperable). S'avalua la capacitat de trobar informació, el plantejament i les soluciona proposades. L’activitat no es recuperable, però fins a la data d’entrega es proposa una interacció entre l’estudiant i el professor. La no presentació en la data establerta implica un zero en la nota. 5
Exercicis pràctics en aula informàtica i laboratori (no recuperable). S’avalua la correcció de les respostes a les qüestions que es plantegen en cada pràctica. Les respostes es presenten en un informe de pràctiques. La no presentació del informes o que no es lliurin en els terminis establerts tindran una qualificació de 0. 15
Prova d'avaluació escrita parcial dels continguts (no recuperable). Es valora la capacitat d'emprar els coneixements impartits per resoldre problemes mediambientals en diferents situacions. També es valora l’adquisició dels coneixements exposats a classe. L'avaluació serà sense cap tipus de documentació. Es proporcionarà un formulari que es farà públic a la pag. web de l'assignatura. 20
Prova d'avaluació escrita global (recuperable) Es valora la capacitat d'emprar els coneixements impartits per resoldre problemes mediambientals en diferents situacions. També es valora l’adquisició dels coneixements exposats a classe. L'avaluació serà sense cap tipus de documentació. Es proporcionarà un formulari que es farà públic a la pag. web de l'assignatura. 60

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan la Nota examen sigui igual o superior a 3,5. NFA = Nota PAC (25%) + Nota Informes de Pràctiques (15%) + Nota examen (60%).
Les pràctiques d'aula informàtica i laboratori no són recuperables. Les PAC no són recuperables. L'examen d’avaluació global és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. Sempre que es tingui una nota NFA igual o superior a 3. La Nota PAC es calcularà de la següent manera: Nota PAC= PAC1 informe cas pràctic (5%)+ PAC2 prova avaluació parcial (20%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant tindrà una nota de no presentat (NP) només si abandona l'avaluació continuada (no presentar el PAC1 en la data indicada i no presentar-se al PAC2) i no es presenti a l'examen final.

Assignatures recomanades

  • Enginyeria de fluids
  • Fonaments de química
  • Tecnologia de processos
  • Termodinàmica