Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup DT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PERE MAIMI VERT  / MARC SABATER ARMENGOU
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CE15 Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.

Continguts

1. Mobilitat

          1.1. Definicions.

          1.2. Parells cinemàtics i juntes

          1.3. Anàlisis de la mobilitat.

                    1.3.1. Graus de llibertat, coordenades generalitzades i holonomia

                    1.3.2. Equacions d'enllaç cinemàtiques

2. Cinemàtica

          2.1. Cinemàtica de la partícula i del sòlid rígid

          2.2. Cinemàtica de mecanismes

          2.3. Moviment relatiu

          2.4. Cinemàtica de mecanismes a partir de les equacions d'enllaç

3. Estàtica

          3.1. Sistemes de forces equivalents

          3.2. Condicions d'equilibri

          3.3. Entramats

          3.4. Fregament

          3.5. Principi del treball virtual i de la potència virtual

          3.6. Redundància

4. Dinàmica Plana

          4.1. Equilibri dinàmic del sòlid en el pla

          4.2. Principi de les potències virtuals

5. Energia i impuls

          5.1. Energia i potència

          5.2. Impuls i quantitat de moviment

          5.3. Transport de masses

          5.4. Tensor d'inèrcies de massa

6. Dinàmica a l'espai

          6.1. Equilibri dinàmic del sòlid a l'espai

          6.2. Moviment pla general. Equilibrat d'eixos

          6.3. Moviment general. Aparells giroscòpics

7. Dinàmica de màquines.

          7.1. Equacions de govern. Dinàmica de Lagrange

          7.2. Integració de les equacions de govern

          7.3. Màquines cícliques. El volant d'inèrcia.

8. Vibracions

          8.1. Sistemes d'un grau de llibertat

                    8.1.1. Vibració lliure i forçada

                    8.1.2. Sistemes esmorteïts

          8.2. Sistemes de dos graus de llibertat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22 43 65
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 6 6
Classes expositives 24 23 47
Prova d'avaluació 4 3 7
Total 50 75 125

Bibliografia

 • Beer, Ferdinand Pierre (cop. 2010 ). Mecánica vectorial para ingenieros (9ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Bedford, A (cop. 1996 ). Estática : mecánica para ingeniería . Argentina [etc.]: Addison-Wesley beroamericana. Catàleg
 • Meriam, J.L (DL 1976 ). Estática (2ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Bedford, A (cop. 1996 ). Dinámica : mecánica para ingeniería . Argentina [etc.]: Addison-Wesley beroamericana. Catàleg
 • Meriam, J.L (cop. 1976 ). Dinámica (2ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Norton, Robert L (cop. 2009 ). Diseño de maquinaria : síntesis y análisis de máquinas y mecanismos (4ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Waldron, Kenneth J (cop. 1999 ). Kinematics, dynamics, and design of machinery . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Erdman, Arthur G (1998 ). Diseño de mecanismos : análisis y síntesis . México, D. F. [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Ramón Moliner, Pedro (1980|f(ETSEIB. CPDA) ). Vibraciones . Barcelona: el autor. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació continuada a de pràctiques Es valorarà la resolució d'exercicis proposats al laboratori 20
Prova d'avaluació 1 Examen parcial 1 10
Prova d'avaluació 2. Examen parcial 2 10
Examen final. Examen final 60

Qualificació

Examen final (EF) - El contingut total de la matèria impartida s’avaluarà amb exàmens que estaran formats bàsicament per problemes. Aquests inclouran tant l’esquematització i el planteig, com la resolució i obtenció de resultats. Els problemes podran incorporar qüestions puntuals. L'estudiant només podrà entrar a la sala d'examen el material d'escriptori, una calculadora i els formularis i taules subministrats pel professor de l'assignatura a través de La meva UdG/Moodle.

Proves parcials (PP) - Hi haurà dues sessions (PP1 i PP2) programades durant el curs en que l'estudiant serà avaluat per mitjà de la resolució d'un o varis exercicis. Aquests inclouran tant l’esquematització i el planteig, com la resolució i obtenció de resultats. Els problemes podran incorporar qüestions puntuals. L'estudiant només podrà entrar a la sala d'examen el material d'escriptori, una calculadora i els formularis i taules subministrats pel professor de l'assignatura a través de La meva UdG/Moodle.

Exercicis col·laboratius i sessions de pràctiques (EC):
Exercicis col·laboratius: El professor proposarà un conjunt d'exercicis que els alumnes hauran de solucionar. Posteriorment el professor penjarà la solució i els mateixos alumnes s'avaluaran. Els estudiants formaran subgrups els membres dels quals treballaran conjuntament i rebran una qualificació comú.
Pràctiques: (només pels no repetidors). Les pràctiques són obligatòries (s'avaluarà l'assistència), en algunes pràctiques s'haurà de d'entregar un informe a través del moodle.


Criteri d’avaluació

La nota final de l'assignatura (NF) es calcularà aplicant el següent:
• Si EF és major o igual que 4 la nota final serà NF=0,6·EF+0,1·PP1+0,1·PP2+0,2·EC, si alguna de les valoracions de PP1, PP2 o EC redueix el valor de la nota final el percentatge associat es traspassarà a EF. Per tant, la nota final es determinarà com el màxim de les següents combinacions:

NF=0,6·EF+0,1·PP1+0,1·PP2+0,2·EC
NF=0,7·EF+0,1·PP2+0,2·EC
NF=0,7·EF+0,1·PP1+0,2·EC
NF=0,8·EF+0,1·PP1+0,1·PP2
NF=0,8·EF+0,2·EC
NF=0,9·EF+0,1·PP2
NF=0,9·EF+0,1·PP1
NF=EF


• Si EF és menor que 4 la nota es calcularà segons especificat anteriorment però mai serà superior a 4.

L'examen final (EF) serà recuperable segons les condicions del reglament d'avaluació de la EPS, si la nota final és igual o superior a 3.

Criteris de qualificació

- Es valorarà positivament la correcta presentació, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes.
- El planteig del problema, usant tant les lleis físiques adequades com les tècniques explicades a classe és clau en la posterior resolució. Conseqüentment es valorarà el correcte planteig sempre que estigui exposat de forma clara.
- Els errors de càlcul, sempre que el plantegi i resta de deduccions necessàries per a la resolució del problema siguin correctes, únicament restaran una petita part de la nota total de l'exercici.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant només serà avaluat amb un No Presentat (NP) si no entrega l'examen corresponent i no ha assistit a cap de les activitats d'avaluació continuada o bé les ha abandonat abans del mes de març.

Observacions

Organització de les sessions de pràctiques:
Dues de les sessions de pràctiques es realitzaran en aules informàtiques amb el programari WorkingModel2D.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de matemàtiques 2
 • Fonaments de mecànica