Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Processos fluidomecànics. Mecànica de fluids
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALEXANDRE DELTELL CARBONELL  / JOSE RAMON GONZALEZ CASTRO  / EDUARD MASSAGUER COLOMER  / ANTONI PUJOL SAGARO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
  • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
  • CE10 Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids

Continguts

1. Introducció a la mecànica de fluids

          1.1. Definició història i abast de la mecànica de fluids

          1.2. Concepte de fluid. Hipòtesi del continu.

          1.3. Propietats dels fluids.

          1.4. Resum de dimensions i sistemes d'unitats.

2. Hidrostàtica

          2.1. Repàs d'estàtica de fluids.

          2.2. Equació fonamental de la hidrostàtica.

          2.3. Pressió absoluta i relativa. Unitats de pressió.

          2.4. Forces sobre plaques. Diagrama i centre de pressions.

          2.5. Flotabilitat i estabilitat.

          2.6. Instruments de mesura de la pressió.

3. Cinemàtica dels fluids

          3.1. Moviment lagrangià i eulerià.

          3.2. Característiques del flux.

          3.3. El nombre de Reynolds. Flux laminar i turbulent.

          3.4. Linia de corrent, trajectòria i traça.

          3.5. Cabal volumètric i màssic.

          3.6. Sistema i volum de control. Teorema del transport de Reynolds.

4. Hidrodinàmica: equacions fonamentals

          4.1. Relacions integrals per a un volum de control.

          4.2. Relacions diferencials.

          4.3. Equació de Bernoulli generalitzada.

5. Flux en conductes

          5.1. Règim laminar i turbulent en fluxos interns.

          5.2. Pèrdues de càrrega primàries i secundàries.

          5.3. Corba característica d'una instal·lació. Punt de funcionament.

          5.4. Canonades sèrie-paral·lel.

          5.5. Problemes amb més de dos dipòsits.

          5.6. Instruments de mesura de cabal.

6. Flux en canals

          6.1. Introducció. Radi hidràulic.

          6.2. Flux uniforme. Fórmules de Chezy, Bazin, Kutter, Manning.

          6.3. Energia específica. Fondària crítica.

          6.4. El salt hidràulic.

          6.5. Comportes de fons i vessadors.

          6.6. Mètode geomètric per al càlcul de cabal.

7. Pneumàtica

          7.1. Introducció. Simbologia CETOP/ISO 1219.

          7.2. Producció i acondicionament d'aire comprimit.

          7.3. Transport d'aire comprimit: dimensionament d'una xarxa.

          7.4. Elements pneumàtics: actuadors i vàlvules.

          7.5. Cicles pneumàtics. Diagrama d'espai-fase i de comandament.

8. Anàlisi dimensional i semblança

          8.1. Homogeneïtat dimensional.

          8.2. El teorema Pi.

          8.3. Nombres adimensionals.

          8.4. Semblança

9. Flux al voltant d'objectes

          9.1. Règim laminar i turbulent en fluxos externs.

          9.2. Capa límit. Resistències de superfície i de forma.

          9.3. Arrossegament i sustentació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 28 56
Classes pràctiques 12 12 24
Prova d'avaluació 6 18 24
Resolució d'exercicis 13 33 46
Total 59 91 150

Bibliografia

  • Agüera Soriano, José (DL 2002 ). Mecánica de fluidos incompresibles y turbomáquinas hidráulicas (5ª ed. act.). Madrid: Ciencia 3. Catàleg
  • Mataix, Claudio (1982 ). Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas (2ª ed., ampliada y puesta al día). Madrid: Ediciones del Castillo. Catàleg
  • Munson, Bruce Roy (cop.1999 ). Fundamentos de mecánica de fluidos . México: Limusa-Wiley. Catàleg
  • Streeter, Victor L (cop. 2000 ). Mecánica de fluidos . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Velayos Solé, Joaquim (1999 ). Pneumàtica (2ª ed.). [Girona]: Joaquim Velayos Solé :Palahí A.G.. Catàleg
  • Velayos Solé, Joaquim (1998 ). Fluids . [Girona]: l'autor :Palahí A.G.. Catàleg
  • White, Frank M (cop. 2008 ). Fluid mechanics (6th ed.). Boston [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Primer treball individual de síntesi
S'avaluarà la correcció en la solució proposada així com la claredat en l'exposició dels resultats i el procediment de càlcul per arribar a la solució final. ( No recuperable ) 10
Segon treball individual de síntesi
S'avaluarà la correcció en la solució proposada així com la claredat en l'exposició dels resultats i el procediment de càlcul per arribar a la solució final. ( No recuperable ) 10
Pràctiques mòdul 1
Cada equip de treball entrega un informe que és avaluat pel professor. S'avalua la correcció de la solució adoptada, la claredat en l'exposició dels resultats, el treball i l'actitud en el laboratori. (No recuperable ) 6
Pràctiques mòdul 2
Cada equip de treball entrega un informe que és avaluat pel professor. S'avalua la correcció de la solució adoptada, la claredat en l'exposició dels resultats, el treball i l'actitud en el laboratori. ( No recuperable ) 7
Pràctiques mòdul 3
Cada equip de treball entrega un informe que és avaluat pel professor. S'avalua la correcció de la solució adoptada, la claredat en l'exposició dels resultats, el treball i l'actitud en el laboratori. ( No recuperable ) 7
Prova intermitja
S'avalua la correcció en la solució obtinguda i la claredat en l'exposició. ( és recuperable ) 10
Prova final
S'avalua la correcció en la solució obtinguda i la claredat en l'exposició. ( és recuperable ) 50

Qualificació

Avaluació continuada:
20 % Pràctiques de laboratori.
20 % Treballs individuals de síntesi.
10 % Prova individual intermitja.

Avaluació final:
50 % Examen final.

Nota total de l'assignatura:

1) La nota total de l'assignatura és la mitjana de l'avaluació continuada i de l'avaluació final. Si l'examen final no supera el 4 sobre 10, la nota total de l'assignatura és igual a la de l'examen final. Es considera l'assignatura aprovada amb una nota total igual o superior a 5 sobre 10.

2) La realització de les pràctiques és OBLIGATÒRIA per a tots els alumnes de nova matriculació i per als repetidors que no han assolit la puntuació mínima de 4 sobre 10 en l'apartat de pràctiques de laboratori. Els repetidors que tenen una nota de pràctiques superior a 4 sobre 10 se'ls hi manté la nota de les pràctiques de laboratori.

Recuperació de notes:

3) L'única activitat recuperable de l'avaluació continuada és la prova intermitja. La nota recuperada de la prova intermitja (NPIr) es calcula aplicant la següent fórmula:

NPIr = max(NPI,NEF)

on
NPI = nota prova intermitja sobre 10.
NEF = nota examen final sobre 10.

4) L'examen final és una activitat d'avaluació recuperable mitjançant una prova que es programa en la setmana de recuperacions.

S'aplicarà el reglament de l'Escola per poder accedir a la recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un No Presentat només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin a partir del dia 1 de novembre.