Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Amb aquesta assignatura es pretén que els alumnes adquireixin un coneixement i domini dels conceptes fonamentals de les lleis generals de Camps i Electromagnetisme, així com les seves aplicacions a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIM PEREZ LOSADA  / JOAN SAURINA CANALS  / JUAN JOSE SUÑOL MARTINEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBERT FALGUERAS XARBAU  / JOAQUIM FORT VIADER  / JUAN JOSE SUÑOL MARTINEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • CE03 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Continguts

1. 1. Introducció a l'estructura de la materia. 1.1. Ones 1.2. Materia

2. EL CAMP ELÈCTRIC.1.1.Llei de Coulomb. 1.1.1.Introducció: càrrega elèctrica i principi de conservació. 1.1.2.Força entre càrregues:llei de Coulomb.1.1.3.Principi de superposició.1.1.4.Camp elèctric.Línies de camp.1.1.5.Camp elèctric creat per distribucions discretes de càrrega.1.1.6.Camp elèctric creat per distribucions contínues de càrrega.1.1.7.Energia potencial elèctrica i potencial elèctric.1.1.8.Potencial creat per càrregues puntuals.1.1.9.Potencial creat per una distribució contínua de càrrega.1.1.10.Exemples de càlcul per distribucions finites de càrrega. 1.2.Llei de Gauss.1.2.1.Flux de camp elèctric.1.2.2.Llei de Gauss.1.2.3.Aplicació de la llei de Gauss en el càlcul del camp elèctric en distribucions simètriques de càrrega.

3. NATURALESA ELÈCTRICA DE LA MATÈRIA. 3.1.Conductors.3.1.1.Electrons lliures en els sòlids. 3.1.2.Propietats dels conductors en equilibri electrostàtic. 3.1.3.Discontinuïtat del camp elèctric en les superfícies carregades. 3.1.4.Efecte punxa, tempestes. 3.1.5. Capacitat. 3.2. Aïllants. 3.2.1.Materials dielèctrics. 3.2.2.Càrrega lligada i característiques dels aïllants. 3.2.3.Ruptura dielèctrica. 3.3. Condensadors. 3.3.1. Condensadors. 3.3.2. Condensadors amb dielèctric

4. ELECTRODINÀMICA I CORRENT CONTINU. 4.1.Corrent elèctric i llei d'Ohm. 4.1.1.Corrent elèctric.Densitat i intensitat de corrent. 4.1.2.Llei d'Ohm. 4.1.3.Treball i potència en circuits elèctrics: efecte Joule. 4.2.Circuits de corrent continu. 4.2.1.Generadors de corrent continu. Força electromotriu. 4.2.2.Generador de corrent continu no ideal: resistència interna i càrrega acumulada. 4.2.3.Combinació de resistències en sèrie i en paral·lel. 4.2.4.Regles de Kirchhoff. 4.2.5.Aparells de mesura.

5. MAGNETISME. 5.1.Efectes del camp magnètic. 5.1.1.Força magnètica i línies de camp magnètic. 5.1.2.Efectes del camp magnètic sobre càrregues en moviment. 5.1.3.Confinament magnètic. 5.1.4.El selector de velocitats i l'espectròmetre de masses. 5.1.5.El ciclotró. 5.1.6.Força i moment magnètics sobre conductors: galvanòmetre. 5.2.Generació del camp magnètic. 5.2.1.Llei de Biot-Savart. 5.2.2.Camp magnètic creat pel fil rectilini. 5.2.3.Força magnètica entre dos conductors paral·lels. 5.2.4.Camp magnètic creat per una espira. 5.2.5.Llei d'Ampère. 5.2.6.Bobines rectes i toroïdals.

6. INDUCCIÓ MAGNÈTICA. 6.1. Inducció magnètica. 6.1.1.Flux magnètic i llei de Gauss pel camp magnètic. 6.1.2.Inducció magnètica i Llei de Faraday-Lenz. 6.1.3. El generador de corrent altern. 6.1.4.Autoinducció.Inducció mútua.

7. CORRENT ALTERN.7.1.Corrent altern. 7.1.1.Descripció i definicions. Notació complexa 7.1.2.Comportament de resistències. 7.1.3.Comportament d'inductàncies: reactància inductiva. 7.1.4.Comportament de condensadors: reactància capacitiva. 7.1.5.Potència dissipada. 7.2.Circuits de corrent altern. 7.2.1.Circuit RL sèrie: bobina real. 7.2.2.Circuit RC sèrie: filtre de pas baix. 7.2.3.Circuit RLC sèrie: ressonància.

8. ONES i RADIACIONS 8.1. Ones electromagnètiques. 8.2. Fenòmens ondulatoris. 8.3. Radiacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 6,00 24,00 0 30,00
Resolució d'exercicis 14,00 33,00 0 47,00
Sessió expositiva 28,00 27,00 0 55,00
Sessió pràctica 12,00 6,00 0 18,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

  • Tipler, P.A; Mosca, G. (2005). Física para la ciencia y la tecnología (5). Barcelona: Reverté. Catàleg
  • Serway, A. R.; Beichner, R. J. (2000). Física para Ciencias e Ingeniería (5). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Gettys,W.E.; Keller, F. J.; Skove, M.J. (2005). Física para ingeniería y ciencias (2). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Burbano de Ercilla, Santiago (2006 ). Problemas de física (27ª ed.). Madrid: Tébar. Catàleg
  • Escoda i Acero, Ma. Lluïsa (2005 ). Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
  • Badosa i Franch, Jordi (2010 ). Apunts de física per a Fonaments de física 2 . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
  • Sears, Francis Weston (2004-2005 ). Física universitaria . México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
PAC intermèdia (Prova 1 d'Avaluació Continuada).
Vers la meitat del semestre. Qüestions i problemes dels temes finalitzats.
Es tindrà en compte, a més de la demostració que s’han adquirit els coneixements específics desenvolupats en l’assignatura, aspectes transversals com ara:
- Exposar de forma endreçada i comprensible el desenvolupament de la solució a un problema
- Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials
- Utilitzar correctament les unitats del sistema internacional o d’altres unitats comunament emprades
- Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
Les proves PAC no són recuperables
35 No
Desenvolupament de problemes (com a mínim hi haurà tres lliuraments).
Activiat a realitzar en grup o puntualment individualment.
10 No
Pràctiques de laboratori 10% nota informes.
10% nota examen de pràctiques (el dia assignat a l'examen final)
Sessions de 1h50 minuts que es desenvoluparan al laboratori docent. L'avaluació consistirà en l’elaboració d'un informe a partir d'un qüestionari. L'informe s'haurà de redactar durant la mateixa sessió de pràctiques. La redacció de l'informe és una tasca grupal.
La no assistència a pràctiques serà tinguda en compte en els criteris de No Presentat.
20 No
Examen Final Servirà com a PAC2. Entraran els temes desenvolupats després de la PAC1.
Es tindrà en compte, a més de la demostració que s’han adquirit els coneixements específics desenvolupats en l’assignatura, aspectes transversals com ara:
- Exposar de forma endreçada i comprensible el desenvolupament de la solució a un problema
- Expressar correctament les magnituds físiques tant escalars com vectorials
- Utilitzar correctament les unitats del sistema internacional o d’altres unitats comunament emprades
- Aplicar les eines matemàtiques útils a la física.
L'examen final contindrà una part expressament pensada per validar la nota obtinguda en l'avaluació de les pràctiques de laboratori.
L'examen final no és recuperable.
35 No

Qualificació

1) L'alumne que no assisteixi a totes les pràctiques serà avaluat com a NO PRESENTAT.

2) La qualificació final és la mitjana ponderada de les qualificacions de cada activitat d’avaluació, amb els pesos corresponents.

3) Cal una nota mínima de 3.0 a cada PAC per a poder fer la mitjana.

4) Hi haurà un examen final de pràctiques de laboratori amb preguntes similars a les tasques i qüestions associades a les pràctiques realitzades al laboratori.

5) Els lliuraments i els informes de pràctiques no són recuperables.

6) L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades. Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a NO PRESENTAT de l'assignatura l'alumne que:
NO REALITZI CAP de les activitats avaluables de l'assignatura; i/o
NO ASSISTEIXI a alguna de les pràctiques de laboratori, i/o NO realitzi l'examen final.

Avaluació única:
Si l'EPS dona l'opció d'avaluació única, els estudiants tindran dret a no realitzar les activitats d'avaluació continuada (PACs, entrega problemes) i anar directament a l'examen final (80% nota + 10% examen pràctiques). El 10% restant surt dels informes de pràctiques.
En qualsevol cas, caldrà contactar amb el professorat

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació global mitjna mínima de 5.0.
Per a fer l'examen de recuperació cal haver-se presentat a la PAC, l'examen final i examen de pràctiques.

Tutoria

La tutoria amb el professor es farà mitjançant correo electrònic o mitjatçant videotrucada.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant es farà mitjançant els avisos i noticies de la web de l'assignatura.
També es podran enviar e-mails a la llista de distribució.
Lainteracció via e-mail o via videotrucada (cal concertar-la).

Observacions

1) En les sessions d'avaluació PACs i Prova Final (proves presencials):
1.1. Els alumnes no podran amprar calculadores amb targeta de memòria ni amb capacitat d'emmagatzemar documents ni amb connexió inalàmbrica a internet (wifi, bluetooth,...)
1.2. Hauran d'identificar-se amb el DNI o el carnet de la UdG.
1.3. Durant les proves no es podran consultar apunts ni llibres.
2) PAC intermèdia: Constaran de problemes de gran similitud amb els realitzats a la classe i/o que es troben al llistat de problemes de l'assignatura. Es podrà portar un formulari (1 full per una cara).
3) PROVA FINAL:
Consistirà en un examen que conté part de qüestions (aprox. 40%) i una altra de problemes (aprox. 60%) relacionats amb els conceptes desenvolupats durant les classes expositives i de pràctiques a l'aula. Es podrà portar formulari (1 full per una cara).
4) PRÀCTIQUES (assistència obligatòria):
4.1. En les sessions de pràctiques l'alumne ha de dur els guions de pràctiques, així com les eines necessàries (calculadora, paper mil•limetrat si s'escau) per tal de poder-les realitzar. En cas contrari el professor de pràctiques és lliure de donar la sessió corresponent com a no presentada.
4.2. Cal portar el guió de la pràctica corresponent llegit i estudiat.
4.3. L'informe s'haurà de redactar durant la mateixa sessió de pràctiques. La redacció de l'informe és una tasca grupal.
4.4. Es recollirà l'informe al final de la mateixa sessió de pràctiques. La nota mitja dels informs serà el 10% de la nota de l'assignatura.
4.5. Hi haurà un examen final de pràctiques (10% nota assignatura)
5) Desenvolupament de problemes (activitat no presencial)
Consistirà en l'entrega de problemes. Tasca a desenvolupar en grup.

Assignatures recomanades

  • Fonaments de física 1
  • Fonaments de matemàtiques 1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de tornar a la presencialitat les classes teòriques i l'examen final seran presencials.
Les altres activitats no es veuen modificades.

Modificació de l'avaluació:
En cas de retorn a la presencialitat, els criteris d'avaluació no seran modificats.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es faran en hores convingudes al despatx del professor o per e-mail.

La comunicació és continuarà fent a avisos i notícies de la web de l'assignatura

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.