Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura preten ensenyar a l'alumne els aspectes de control i d'automàtica que es poden trobar en diferents processos. Es veurà des del punt de vista de l'anàlisi, del disseny acabant amb la seva implementació.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE VEHI CASELLAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CT06 Disenyar propostes creatives
 • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
 • CIC5 Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes hardware i software més adequades pel suport d'aplicacions encastades i de temps real.
 • CIC6 Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
 • CIC7 Capacitat per analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes hardware pel desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DE CONTROL

2. MODELITZACIÓ DE SISTEMES

3. ANÀLISI de SISTEMES DE CONTROL

4. DISSENY DE SISTEMES DE CONROL

5. IMPLEMENTACIÓ DE CONTROLADORS DIGITALS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 42 20 62
Classes pràctiques 12 6 18
Elaboració de treballs 5 20 25
Resolució d'exercicis 8 12 20
Total 67 58 125

Bibliografia

 • Kuo, Benjamin (2003). Automatic control system (8th). New York: John Wiley&Sons. Catàleg
 • Ogata, K. (1998). Ingeniería de control Moderna (3a). México: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Dorf, Richard (2005). Sistemas de control Moderno (10a). Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Ogata, K. (1996). Sistemas de control en tiempo discreto (2a). Prentice Hall Hispanoamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis entregables ( no recuperable) Es proposa una sèrie d'exercicis que cada curs són diferents. Aquests exercicis serveixen per aprofundir en l'assignatura, es resolen sense profesor en grups de 2 i pretenen lligar els coneixement pràctics i teòrics a l'hora de la seva resolución. 30
Practiques ( no recuperables) Es proposen exercicis a desenvolupar durant les sessions de practiques al laboratori ja sigui en simulacio o sobre una maqueta real. 40
Treball (no recuperable) Es proposa un treball per aprofundir en els conceptes vistos durant l'assignatura lligant totes les parts ( teoria, pràctiques i problemes) 30

Qualificació

Avaluació continuada. La nota de l'assignatura es farà amb la mitjana ponderada de les tres parts.

-Pràctiques (40%)
-Entregables: exercicis (30%)
-Treballs, presentacions: (30%).

Consideracions sobre les parts:

-Pràctiques: L'assistència a les pràctiques és obligatòria. Les pràctiques no es poden recuperar.
- Entregables: els exercicis,.. no es poden recuperar.
- Treball: El treball no es pot recuperar.

Cal entregar els treballs, exercicis i informes de pràctiques en els terminis establerts. En cas contrari serán qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota d'un alumne és NP ( no presentat) sempre que:
- No entregui cap prova d'avaluació i no hagi assistit a les pràctiques.
o bé
- hagi fet 1/3 ( o menys) de les activitats d'avaluació proposades a l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Informàtica industrial i robòtica