Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques per a la presa de decisions relatives a la direcció d’organitzacions i de persones, des de l’òptica del lideratge i de la comunicació efectius, i a la generació de models de negoci, des de l’òptica de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT04 Treballar en equip
 • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CIS2 Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la cerca de compromisos aceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
 • CIS5 Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que puguin presentar-se.

Continguts

1. La gestió avançada del talent

          1.1. Somnis i empresa: el gerent de somnis

          1.2. La ment i l'èxit

          1.3. Model d'arquitectura estratègica personal desenvolupat

2. La naturalesa del lideratge

          2.1. Essència i tipologia del lideratge

          2.2. Una aproximació al lideratge personal: El Model SIM

3. Coaching: eina per al desenvolupament de competències

          3.1. El desenvolupament de competències

          3.2. Fonaments teòrics del Coaching

          3.3. El procés de Coaching

4. La comunicació estratègica a les organitzacions

          4.1. Concepte i importància de la comunicació

          4.2. Millorant la comunicació

5. Emocions i presa de decisions

          5.1. L’error de Descartes

          5.2. Conceptualització i caracterització de les emocions

          5.3. Intel·ligència emocional i competències emocionals

6. Mindfulness & happiness

          6.1. La ciència de la felicitat

          6.2. El funcionament de la ment i el mindfulness

          6.3. Potenciant un context de major felicitat

7. La generació de models de negoci

          7.1. Concepte

          7.2. Reinventant-se contínuament

          7.3. El procés d'establiment de models de negoci

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 20,00 30,00 50,00
Elaboració individual de treballs 0 33,00 7,00 40,00
Prova d'avaluació 0 20,00 0 20,00
Sessió expositiva 0 0 15,00 15,00
Total 0 73,00 52,00 125

Bibliografia

 • Kelly, Matthew (2008 ). El Gerente de sueños : la mejor forma de motivar e involucrar a los empleados . Argentina, [etc.]: Empresa Activa. Catàleg
 • Gallwey, W. Timothy (2009). El juego interior del tenis. Màlaga: Sirio (Ed. original anglesa, 1974).
 • Covey, Stephen R (2009 ). Els 7 hàbits de la gent altament efectiva : lliçons magistrals sobre el canvi personal . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Jaworski, Joseph (1999). Sincronicidad. El camino interior hacia el liderazgo. Barcelona: Paidós.
 • Whitmore, John (2016). Coaching : (1a ed. en esta presentación, ed. rev. y ampliada). Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Castanyer Mayer-Spiess, Olga (1996 ). La Asertividad : expresión de una sana autoestima ([2a ed.]). Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Caruso, David R. i Salovey, Peter (2005). El directivo emocionalmente inteligente. La Inteligencia Emocional en la Empresa. Madrid: Algaba. Catàleg
 • Lyubomirsky, Sonja (2008). La ciencia de la felicidad. Un método probado para conseguir el bienestar. Barcelona: Urano. Catàleg
 • Garcia-Campayo, J. & Demarzo, M. P. (2018). ¿Qué sabemos del Mindfulness?. Barcelona: Kairós.
 • Gimbert, Xavier (2010 ). Pensar estratégicamente : modelos, conceptos y reflexiones . Barcelona: Deusto. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Síntesis de les sessions de classe A penjar al Moodle fins les 10h. del dia següent al de la sessió. Només poden presentar l'activitat els assistents a la sessió corresponent. Mínim de síntesis per poder ésser avaluades: 60%. 15 No
Activitats d'avaluació continuada Aprofundiment pràctic dels conceptes treballats. Indispensables per a una correcta comprensió dels continguts. 20 No
Establiment i presentació d'un pla de desenvolupament personal/professional Es seguiran les pautes del model SIM. Treball a entregar per poder presentar-se a l’examen*. Presentació potestativa, però indispensable per a una bona assimilació dels continguts. 25 No
Examen final* * Possibilitat de substituir-se per activitats d'autoavaluació i de coavaluació en funció de l'aprofitament del curs, entès aquest com el nivell de participació i compromís individual i col·lectiu del grup. 40 No

Qualificació

L'avaluació de l'aprofitament de l'assignatura es farà seguint els següents criteris i puntuacions màximes:

- SÍNTESI DE LES SESSIONS DE CLASSE (15% de la nota final):

Contingut i estructura:
Aspectes més importants tractats durant la sessió i utilitat i aplicació personal i/o professional dels mateixos.

Qualificació:
.En funció del nivell d'adequació als continguts de les sessions.
.Puntuació global de l'activitat: Mitjana de les puntuacions de les síntesis penjades, ponderada pel tant per cent de les síntesis penjades.

- ACTIVITATS D'AVALUACIÓ CONTINUADA (20% de la nota final):

Contingut:
Activitats proposades durant les sessions, la funció de les quals és compartir coneixements i experiències que afavoreixin l’aprenentatge col·lectiu dels continguts i competències de l'assignatura.

Qualificació:
Valoració en funció de la qualitat i del nombre d'activitats realitzades.

- ESTABLIMENT D'UN PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL/PROFESSIONAL (25% de la nota final):

Contingut i estructura:
Pautes del Model SIM.

Qualificació:
Es valora el contingut (65%), la presentació escrita (15%) i la presentació oral i defensa (20%).

- EXAMEN FINAL* (40% de la nota final):

Contingut:
Coneixements adquirits del programa impartit, la seva aplicació a treballs individuals i en equip i les lectures, treballs complementaris i altres activitats realitzades i proposades durant el curs.

Qualificació:
.Suma de les puntuacions de les qüestions d’examen.
.No requereix nota mínima.

*Possibilitat de substituir-se per activitats d'autoavaluació i/o de coavaluació en funció de l'aprofitament del curs, entès aquest com el nivell de participació i compromís individual i col·lectiu del grup.


NOTA: Si algun dels treballs entregats està plagiat o copiat, la nota final de l'assignatura serà un zero.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant es considerarà No Presentat quan es donin un o els dos criteris següents:
- No hagi entregat el pla de desenvolupament personal/professional.
- I/o no s'hagi presentat a l'examen* final.

Avaluació única:
Examen (100% de la nota), amb les següents parts:

- Entrega d'un pla de desenvolupament personal/professional.
- Preguntes sobre els continguts del curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0, haver entregat el pla de desenvolupament personal/professional i haver-se presentat a l'examen*.

Tutoria

Atenció a l’estudiant:
Pot resoldre els dubtes sobre alguns conceptes, però no pot substituir la interacció ni el necessari debat de les sessions de classe.

Horari d’atenció: hores a convenir.

Procediment per concretar tutories individuals o grupals:
- Telegram (preferible).
- Grup de Telegram de l'assignatura.
- Plataforma de videoconferencia.
- Fòrum d’avisos i notícies del Moodle.
- Correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Vies de comunicació amb l’estudiant:
- Telegram (preferible).
- Grup de Telegram de l'assignatura.
- Plataforma de videoconferencia.
- Fòrum d’avisos i notícies del Moodle.
- Correu electrònic.

Observacions

Metodologia docent:
-Combinació de classes magistrals dinàmiques i participatives.
-Requereix la participació activa de l’estudiant durant les sessions de classe i prèviament preparant els temes corresponents amb antelació a les mateixes.
-Potencia el desenvolupament grupal.
-Es visionen documents audiovisuals relacionats amb la matèria del curs.
-La bibliografia penjada al web serveix de suport al treball realitzat en les sessions, però no pot substituir-lo, ni tampoc al treball personal, i només és una part de la que hi ha incorporada a cada tema.


Data límit d’entrega del pla de desenvolupament:
- Avaluació continuada: dimecres, 2 de desembre.
- Avaluació única: el dia de l'examen.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura està planificada per impartir-se en format no presencial al 100%. No obstant, es deixa oberta la possibilitat de que les sessions de més importància relacional es puguin celebrar de manera presencial, sempre que la situació sanitària ho permeti, l'entorn sigui favorable, la coordinadora de l'estudi doni el vist i plau i la totalitat dels estudiants hi estiguin d'acord.

Modificació de l'avaluació:
Cap modificació prevista.

Tutoria i comunicació:
Cap modificació prevista.