Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI COROMINAS SACREST
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CT06 Disenyar propostes creatives
  • CT09 Aplicar cirteris de qualitat a les propostes i/o projectes
  • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
  • CIS3 Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.
  • CIS4 Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
  • CIS6 Capacitat per dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria del software que integrin aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

Continguts

1. Repàs al model i als SGBD relacionals

2. Disseny físic

3. Processament de consultes

4. Gestió de la concurrència

5. Configuració, administració i manteniment SGBD

6. Altres arquitectures i models de bases de dadess: objectes, documentals, multimèdia, GIS...

7. Bases de dades i XML

8. Eines CASE

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 0 3
Classes participatives 25 30 55
Elaboració de treballs 18 43 61
Exposició dels estudiants 2 5 7
Total 48 78 126

Bibliografia

  • Gillenson, Mark L (cop. 2012 ). Fundamentals of database management systems (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley. Catàleg
  • Elmasri, Ramez (cop. 2011 ). Database systems : models, languages, design, and application programming ([6th ed., global ed.]). Boston [etc.]: Pearson. Catàleg
  • Bean, James|q(James D.) (2003 ). XML for data architects. Boston: Morgan Kaufmann Publishers. Recuperat 18-06-2013, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9781558609075 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica: treballar amb una gran Base de Dades. El treball concret a realitzar s'adaptarà als interessos dels alumnes matriculats El criteri de valoració s'indicarà en els enunciats de la pràctica. 30
Treball de recerca (generació documentació) Es tindrà en compte l'estructura, el rigor, la bibliografia consultada (incloent la forma de citar-la) i l'ús correcte de la llengua escollida per redactar el treball. Representarà un 80% de la qualificació del treball de recerca.
Una part de la feina consistirà en millorar algun article de la viquipèdia relacionat amb el tema del treball.
24
Presentació del treball de recerca Estructura i claredat en l'exposició i qualitat del resum. Representarà un 20% de la qualificació del treball de recerca 6
Examen Es valorarà, a més que la resposta sigui correcta, la capacitat de síntesi 40

Qualificació

Els criteris de qualificació estan indicats en cada una de les activitats d'avaluació.

No es demana cap qualificació mínima en les tres parts que integren l'avaluació (examen, treball i pràctica).

Les diferents parts de les activitats d'avaluació es qualificaran en l'escala (A,B,C,D,E) i les notes finals es calcularan en l'escala [0,10] amb intervals de 0.5 (21 qualificacions possibles)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà un no presentat en el cas que un alumne no es presenti a l'examen (hagi lliurat o no altres materials d'avaluació). Si un alumne es presenta a l'examen, es calcularà la nota final aplicant els pesos publicats per cada activitat d'avalaució

Observacions

És una assignatura optativa de 4t de grau i s'intentarà adaptar-la una mica als interessos dels estudiants. El feedback serà molt benvingut.

Es donarà molta importància a la recerca d'informació, generació de documentació i exposició.