Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció a la legislació. Propietat intel•lectual i industrial. Protecció de dades de caràcter personal. Sociedad de la informació i comercio electrònic. Aspectes legals i de explotació del software. Software lliure. Accessibilitat. Firma electrònica. Delictes Informàtics. Ètica i deontologia professional. Normatives de qualitat i seguretat.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IMMACULADA BOADA OLIVERAS  / JOSEP SOLER MASO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB07 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional , europeu i internacional
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT06 - Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT07 - Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CCI1 Capacitat per a dissenyar, desarrotllar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb els principis ètics i a la legislació i normativa vigent
 • CCI2 Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
 • CCI3 Capacitat per a comprendre la importància de la navegació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les seves habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de software.
 • CCI4 Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents.
 • CE12 - Capacitat per dissenyar , desenvolupar , seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics , assegurant la seva fiabilitat ,seguretat i qualitat , d'acord amb principis ètics ia la legislació i normativa vigent
 • CE13 - Capacitat per planificar , concebre , desplegar i dirigir projectes , serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits , liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social
 • CE14 - Capacitat per comprendre la importància de la negociació , els hàbits de treball efectius , el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari
 • CE15 - Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents
 • CCI18 Coneixement de la normativa i regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Continguts

1. Introducció a la legislació

2. Propietat intel•lectual

3. Propietat industrial

4. Protecció de dades de caràcter personal

5. Sociedad de la informació i comerç electrònic

6. Contractacions en l'àmbit de les TIC's

7. Software lliure

8. Accessibilitat

9. Signatura electrònica

10. Delictes Informàtics

11. Ética professional

12. Normatives

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 36 24 60
Classes participatives 14 14 28
Elaboració de treballs 0 13 13
Prova d'avaluació 8 16 24
Total 58 67 125

Bibliografia

 • Josep Soler (2018). Apunts assignatura i presentacions de classe.. Recuperat , a www.udg.edu
 • Bolletins oficial de l'Estat (1995). Dins (Ed.), Bolletins oficial de l'Estat (, p. 1-999). Bolletins oficial de l'Estat.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs de síntesi sobre els temes de l'assignatura Treball proposat pel professor. Caldrà lliurar-lo dins el termini establert. Activitat NO recuperable. Mínim un 4,5 sobre 10 20
Proves d'avaluació de cada tema Proves d'avaluació recuperables el dia de l'examen final. Mínim el 45% de cada una d'elles 80

Qualificació

En aquesta assignatura l'assistència a classe és OBLIGATÒRIA amb la qual cosa abans de matricular-se cal comprovar que l'horari no us coincideixi amb cap altra assignatura.

Avaluació continuada durant tot el curs consistent en:
- 8 primers temes. Hi haurà una prova de mitja hora/una hora de cadascun d'ells. Cada una de les 8 proves serà eliminatòria de matèria en cas que la nota obtinguda sigui igual o superior al 45% del seu valor. Cada una d'elles val un punt en relació a la puntuació final. L’examen final solament servirà per recuperar les parts no superades. No hi haurà recuperació de l’examen final.

- Del tema 9 s'haurà de fer un treball obligatori i obtenir una qualificació d'apte per poder aprovar l'assignatura

- Els temes 10,11 i 12, així com de les conferències que s'organitzin caldrà l'assistència obligatòria per poder aprovar l'assignatura.


A més, caldrà desenvolupar un treball de síntesis amb un valor de 2 punts, sobre els temes exposats a classe. D’aquest treball cal obtenir un mínim d’un 45% del seu valor per poder aprovar l'assignatura

La nota final s'obtindrà sumant les de cada prova (8 punts sobre 10) més la del treball de síntesi (2 punts sobre 10)

Per aprovar l'assignatura cal tenir com a mínim un 4,5 en totes les proves i en el treball de síntesis, haver lliurat el treball del tema 9 i haver obtingut una qualificació d'apte i haver assistit amb aprofitament a les sessions dels temes 10, 11 i 12 i conferències organitzades.

El professor responsable de l’assignatura serà qui resoldrà qualsevol dubte o interpretació del sistema d’avaluació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
És posarà la nota de NP als estudiants que no hagin lliurat el treball de síntesis i/o que no s'hagin presentat a l'examen final

Observacions

En aquesta assignatura l'assistència a classe és OBLIGATÒRIA amb la qual cosa abans de matricular-se cal comprovar que l'horari no us coincideixi amb cap altra assignatura.