Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció a la legislació. Propietat intel•lectual i industrial. Protecció de dades de caràcter personal. Sociedad de la informació i comercio electrònic. Aspectes legals i de explotació del software. Software lliure. Accessibilitat. Firma electrònica. Delictes Informàtics. Ètica i deontologia professional. Normatives de qualitat i seguretat.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IMMACULADA BOADA OLIVERAS  / JOSEP SOLER MASO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB07 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional , europeu i internacional
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT06 - Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT07 - Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CCI1 Capacitat per a dissenyar, desarrotllar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb els principis ètics i a la legislació i normativa vigent
 • CCI2 Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
 • CCI3 Capacitat per a comprendre la importància de la navegació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les seves habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de software.
 • CCI4 Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents.
 • CE12 - Capacitat per dissenyar , desenvolupar , seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics , assegurant la seva fiabilitat ,seguretat i qualitat , d'acord amb principis ètics ia la legislació i normativa vigent
 • CE13 - Capacitat per planificar , concebre , desplegar i dirigir projectes , serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits , liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social
 • CE14 - Capacitat per comprendre la importància de la negociació , els hàbits de treball efectius , el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari
 • CE15 - Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents
 • CCI18 Coneixement de la normativa i regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Continguts

1. Introducció a la legislació

2. Propietat intel•lectual

3. Propietat industrial

4. Protecció de dades de caràcter personal

5. Sociedad de la informació i comerç electrònic

6. Contractacions en l'àmbit de les TIC's

7. Software lliure

8. Accessibilitat

9. Signatura electrònica

10. Delictes Informàtics

11. Ética professional

12. Normatives

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 36 24 60
Classes participatives 14 14 28
Elaboració de treballs 0 13 13
Prova d'avaluació 8 16 24
Total 58 67 125

Bibliografia

 • Josep Soler (2018). Apunts assignatura i presentacions de classe.. Recuperat , a www.udg.edu
 • Bolletins oficial de l'Estat (1995). Dins (Ed.), Bolletins oficial de l'Estat (, p. 1-999). Bolletins oficial de l'Estat.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs sobre temes relacionats amb l'assignatura Treballs proposats pel professor. Caldrà lliurar-los dins el termini establert. Activitat NO recuperable. Mínim un 4 sobre 10 10
Proves d'avaluació de cada tema Proves d'avaluació recuperables el dia de l'examen final. Mínim el 45% de cada una d'elles 90

Qualificació

En aquesta assignatura l'assistència a classe és OBLIGATÒRIA amb la qual cosa abans de matricular-se cal comprovar que l'horari no us coincideixi amb cap altra assignatura.

Avaluació continuada durant tot el curs. Hi hauran proves de mitja hora quasi bé cada setmana. Cada prova serà eliminatòria de matèria en cas que la nota obtinguda sigui igual o superior a 4,5. Cada prova serà d’un o dos temes del curs. L’examen final solament servirà per recuperar les parts no superades. No hi haurà recuperació de l’examen final. Farem 9 proves durant el curs.

A més, caldrà desenvolupar un o més treballs sobre temàtica relacionada amb el curs. D’aquest treball cal obtenir un mínim d’un 40% del seu valor.

Amb les 10 notes obtingudes ( 9 de les proves d'avaluació més la del treball) s'obtindrà la nota final que serà la mitja de totes aquestes.

Per aprovar cal tenir com a mínim un 4,5 en totes les parts.

El professor responsable de l’assignatura serà qui resoldrà qualsevol dubte o interpretació del sistema d’avaluació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
És posarà la nota de NP als estudiants que no hagin lliurat el treball i que no s'hagin presentat a cap de les proves d'avaluació.

Observacions

En aquesta assignatura l'assistència a classe és OBLIGATÒRIA amb la qual cosa abans de matricular-se cal comprovar que l'horari no us coincideixi amb cap altra assignatura.