Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUÍS FÀBREGA SOLER  / PERE VILA TALLEDA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CIC6 Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
 • CIC8 Capacitat per a dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadores.
 • CTI4 Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infrastructures de comunicacions en una organització.

Continguts

1. L'arquitectura TCP/IP d'Internet

          1.1. Pila de protocols, selectors, encapsulament, protocols IP, TCP i UDP, routers, transport paquets IP i ARP, DHCP, i routers NAT

          1.2. Configuració de xarxa d'estacions i routers (encaminament estàtic)

2. Les aplicacions de DNS, web i correu electrònic

          2.1. DNS: arquitectura i funcionament, servidors DNS, registres de recursos, el protocol DNS, i configuració de servidors

          2.2. Web i correu electrònic: arquitectura, protocols, i configuració de servidors

3. L'encaminament a Internet

          3.1. Esquemes d’encaminament dinàmic (via protocols) link-state i distance-vector (i path-vector)

          3.2. Encaminament intradomini i interdomini, protocols RIP, OSPF i BGP, i configuració de routers (encaminament dinàmic)

4. IPv6

          4.1. Format del nou paquet IPv6, adreces, autoconfiguració sense estat, transició IPv4 – IPv6, i configuració

5. Les xarxes Ethernet i Wi-Fi

          5.1. Ethernet: VLANs, trunking, protocol STP, i configuració

          5.2. Wi-Fi: planificació freqüencial, protocol, arquitectura i configuració

6. Tecnologies de xarxes troncals i xarxes d'accés

          6.1. Xarxes de transport basades en commutació de circuits i de paquets

          6.2. Xarxes d’accés amb fils (mòdem, ADSL, PON) i sense fils (WiMAX, mòbil)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 17 16,5 33,5
Classes pràctiques 26 52,25 78,25
Prova d'avaluació 4,3 9 13,3
Total 47,3 77,75 125,05

Bibliografia

 • Kurose, James F (2012 ). Computer networking : a top-down approach (6th ed., International ed.). Harlow: Pearson Education. Catàleg
 • Comer, Douglas E (cop. 1995- ). Internetworking with TCP (3rd ed.). Upper saddle River: Prentice-Hall International. Catàleg
 • Halsall, Fred (2005 ). Computer networking and the Internet (5th ed.). Harlow, England [etc.]: Addison-Wesley. Catàleg
 • Tanenbaum, Andrew S (cop. 2003 ). Computer networks (4th. ed). Upper Sadle River, NJ: Pearson Education. Catàleg
 • Stallings, William (cop. 2009 ). Data and computer communications (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International. Catàleg
 • Bonaventure, Olivier (2014). Computer Networking Principles, Protocols and Practice (1st ed.). . Recuperat 07/10/2014, a http://inl.info.ucl.ac.be/cnp3

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen de la primera part de teoria i problemes (recuperable). A partir de la resposta de preguntes curtes i la resolució de petits problemes. Nota parcial E1.
18
Examen de la segona part de teoria i problemes (recuperable). A partir de la resposta de preguntes curtes i la resolució de petits problemes. Nota parcial E2 18
Pràctica 1: Estudi de l'arquitectura de protocols TCP/IP sobre Ethernet amb el Wireshark (recuperable). A partir de la correcció de l'informe. Nota parcial P1. 13
Pràctica 2: Configuració de xarxa i de l'encaminament estàtic IP en GNU/Linux Ubuntu (recuperable). A partir de la correcció de l'informe. Nota parcial P2. 13
Practica 3: Configuració de l'encaminament dinàmic IP (RIP) amb Quagga en GNU/Linux Ubuntu (recuperable).
A partir de la correcció de l'informe. Nota parcial P3. 13
Treball pràctic sobre configuració d'equips i servidors (recuperable). A partir de la correcció de l'informe, l'exposició oral i la demostració del funcionament. Nota parcial T. 25
Recuperació dels exàmens de teoria i problemes. A partir de la resposta de preguntes curtes i la resolució de petits problemes. Notes parcials E1 i E2.
0
Recuperació de les pràctiques P1, P2 i P3. A partir de la correcció de l'informe. Notes parcials P1, P2, i P3. 0
Recuperació del treball pràctic. A partir de la correcció de l'informe, l'exposició oral i la demostració del funcionament. 0

Qualificació

La nota final NF s’obté a partir de les 6 activitats d’avaluació:
- E1 i E2 són les notes dels 2 exàmens de teoria i problemes
- P1, P2 i P3 són les notes de les 3 pràctiques
- T és la nota del treball pràctic

Hi ha una nota mínima de 4 en cada activitat d’avaluació:
- si totes són >= 4, NF = 18%E1 + 18%E2 + 13%P1 + 13%P2 + 13%P3 + 25%T
- si alguna és < 4 o bé l’estudiant no es presenta, NF és 4.5 o menys

Hi ha una recuperació de cada activitat d’avaluació:
- per poder-ne fer una cal: 1) haver-s’hi presentat i 2) NF >= 3 i < 5
- la nota d’una recuperació es redueix fins al 80% de l’obtinguda (p.e, si es treu un 4, a NF es fa servir el 80% de 4 = 3.2)

Si es copia en una activitat d'avaluació, es suspèn l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota final serà no presentat només en el cas en què l'estudiant no es presenti a cap de les 6 activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Projecte de sistemes operatius
 • Sistemes operatius
 • Xarxes