Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTONI BARDERA REIG  / FRANCISCO CASTRO VILLEGAS  / JAUME RIGAU VILALTA  / JOAN SURRELL SAURI
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL FEIXAS FEIXAS  / MARTA FORT MASDEVALL  / JAUME RIGAU VILALTA  / JOAN SURRELL SAURI
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CB03 - Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes.
 • CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CCI6 Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzar la idoneïtat i complexitat dels algorísmics proposats
 • CCI7 Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema.
 • CCI8 Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, elegint el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 • CE17 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per dissenyar solucions a problemes , analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats
 • CE18 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema
 • CE19 - Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats

Continguts

1. Introducció a la programació orientada a objectes (POO)

          1.1. Conceptes bàsics

          1.2. Objectes

          1.3. Classes. Ús i disseny.

          1.4. Classes corresponents a col·leccions de dades.

          1.5. Disseny d'aplicacions amb orientació a objectes. Exemples

2. Introducció als punters i a la memòria dinàmica. Estructures dinàmiques lineals

          2.1. Punter

          2.2. Reserva i alliberament de memòria.

          2.3. Classes que gestionen memòria dinàmica.

          2.4. Estructures dinàmiques lineals

3. Recursivitat

          3.1. Concepte

          3.2. Recursivitat simple i recursivitat múltiple.

          3.3. Eficiència dels algorismes recursius.

          3.4. Disseny recursiu per immersió.

          3.5. Algorismes recursius d'ordenació: mergesort i quicksort.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 26 18 44
Classes pràctiques 16 5 21
Elaboració de treballs 7 34 41
Prova d'avaluació 8 0 8
Resolució d'exercicis 12 24 36
Total 69 81 150

Bibliografia

 • Ricardo Peña Marí (2004). Diseño de programas : formalismo y abstracción (3a). Prentice-Hall. Catàleg
 • Xhafa, Fatos (cop. 2006 ). Programación en C++ para ingenieros . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Franch Gutiérrez, Xavier (2006 ). Fonaments de programació : problemes resolts en C++ . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Bjarne Stroustrup (2002). El Lenguaje de Programación C++. Addison-Wesley. Catàleg
 • Cplusplus.com (2014). Recuperat 07/07/2015, a www.cplusplus.com
 • Chua Hock-Chuan (University of Singapore) (2014). C / C++ Programming. Recuperat 07/07/2015, a http://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/index.html#Cpp
 • Alex Allain. (2011). C++ Tutorial. Recuperat 07/07/2015, a http://www.cprogramming.com/tutorial/c++-tutorial.html
 • Cay Horstmann (2012). C++ for everyone (Second edition). John Wiley & Sons, Inc..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis durant les sessions de teoria Exercicis 5
Exercicis en llenguatge C++ Exercicis 10
Control 1 A realitzar en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. No recuperable. Correspon al tema 1. 7,5
Control 2 A realitzar en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. No recuperable. Correspon al tema 2. 7,5
Control 3 (pràctica final) Es proposa un exercici que haurà de ser lliurat en el format i data que indiqui el professor. No recuperable. 20
Control 4 (examen final) Aquesta prova constarà de qüestions i exercicis. Cal assolir una nota mínima de 5/10. Aquesta activitat és recuperable durant el període de recuperació establert al calendari acadèmic si la nota final de l'assignatura és superior o igual a 3/10. 50

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obté de la següent manera:

Si la nota del Control 4 (examen) és superior o igual a 5 sobre 10

Nota final = Ex.teoria (5%) + Ex.C++ (10%) + Control 1 (7.5%) + Control 2 (7.5%) + Control 3 (20%) + Control 4 (50%)

en cas contrari

Nota final = mínim(4.5, Ex.teoria (5%) + Ex.C++ (10%) + Control 1 (7.5%) + Control 2 (7.5%) + Control 3 (20%) + Control 4 (50%) ).

Tothom qui hagi realitzat el Control 4 i que tingui una Nota Final superior o igual a 3 sobre 10, podrà assistir a la recuperació del Control 4. La nota obtinguda a la recuperació serà la definitiva del Control 4.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran qualificats amb "No Presentat" aquells alumnes que no hagin fet el Control 4 (examen final).

Assignatures recomanades

 • Lògica i matemàtica discreta
 • Metodologia i tecnologia de la programació I